NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Maleč. Sochy Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého na návsi

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře, Statue
kraj Vysočina
Maleč  socha Panny Marie  čelní strana

Autor: obě sochy – neznámý
Datace: poslední čtvrtina 17. století
Donátor: socha Panny Marie - původně mariánský sloup – Voračičtí z Paběnic
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejstř. ÚSKP 28487/6-4521, 35257/6-286

Kamenná socha Panny Marie představuje práci neznámého kamenosochaře. Socha stojící na mohutné korintské hlavici a soklu představující torzo bývalého mariánského sloupu, kterému dnes chybí dřík, jehož části jsou ve zvláštní kompozici rozmístěny mezi sochou Panny Marie, zvoničkou a sousední sochou sv. Jana Nepomuckého. Jednoduchý  podstavec s vyloženou horní římsou je v čele doplněn čitelným erbem rodu Vořačických z Paběnic, kteří vlastnili malečské panství od roku 1687. Na soklu je usazena korintská hlavice, jež je neobvyklá především vrcholovými hlavicemi vystupujícími z akantových listů, které jsou vyjma hran také na středech všech čtyř stran. Hlavice tvoří základnu pro samotnou sochu Panny Marie. Kristova matka je znázorněna v poměrně statickém postoji těla, s bohatě rozevlátou drapérií šatu a pláště, který ženě padá přes ramena. Ženský oděv je kolem pasu upnut drobným páskem. Ruce jsou k zápěstí uraženy. Podle celkového kompozičního řešení sochy soudíme, že znázorňuje tzv. Pannu Marii Kafkovskou, nebo-li Pannu Marii v Naději.

Na pravé straně podstavce se nachází špatně čitelný votivní nápis:

HONORI AVGVSTISSIMAE

LEGIONV IMMORTALIVM

IMERATRICI

MORTALIVM

DOMIAE

COELI TERARVMQVE

REGINAE

SVPREMI PRINCIPIS

FILIAE

MARIAE VIRGINI

MATRI DOLOROSAE

HAEC STAVA EX VOTO

ERIGITUR

 

Ke cti Nejvznešenější

Císařovně

Vojska nesmrtelných

Paní

Smrtelných

Nebes i země

Královny

Dceři

Nejvyššího

Marii Panně

Matce Bolestné

Tato statue podle slibu

Vztyčena jest

Vedle stojící socha svatého Jana Nepomuckého představuje pravděpodobně jako v případě sochy Panny Marie torzo památky, dnes ochuzené o původní sokl. Ten je dnes jednoduchý zděný a omítnutý. Na něm stojí kamenný podstavec sochy s erby v čele a s konkávně projmutými boky. Pražský mučedník stojí v mírně disproporčním esovitém postoji oblečen v klasické kanovnické roucho. Splývavá drapérie spadá Janu až k chodidlům. Pravou rukou drží světec kříž s tělem Krista, levá jej pak přidržuje. Světec měl kolem hlavy dle zvyklostí svatozář s pěti hvězdami, která dnes chybí.

Celý soubor společně s torzy někdejších částí kamenosochařských děl a dřevěnou zvoničkou představují novodobou prezentaci v daném místě vzniklých děl v podobě jakéhosi malého lokálního lapidária pod širým nebem.

Text: Petr Severa

Foto: Petr SeveraDalší údaje

okres
Havlíčkův Brod
souřadnice
49.771402,15.680491
Galerie fotografií

Maleč, socha Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého

foto
Petr Severa
dne
27. 4. 2011
Možnosti řazení

Maleč. Socha Panny Marie

:: Čelní strana
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa

Maleč. Socha Panny Marie

:: Zadní strana
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa

Maleč. Socha sv. Jana Nepomuckého

:: Čelní strana
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa

Maleč. Sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého

:: Celkový pohled na umístění
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa