NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Duchcov. Pilíř s Nejsvětější Trojicí (typ Gnadenstuhl) a se sv. Františkem Xaverským v zámeckém parku

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj
Duchcov  pilíř s Nejsvětější Trojicí  celkový pohled

Datace: 1743
Autor: neznámý
Donátor: Abraham Teucher
Materiál: pískovec jemně až střednězrnný okrové barvy
Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 47667/5-2592

V zadní části někdejšího zámeckého parku v Duchově najdeme zajímavý pozdně barokní pilíř zasvěcený společně Nejsvětější Trojici a sv. Františku Xaverskému, k jehož vzniku se váže zajímavý příběh.

Jedná se o dvouetážový soklový pilíř zdvíhající se na půdorysu trojúhelníka s okosenými hranami. Druhá etáž zdobená reliéfy pak vrcholí „dřevěnou“ chyškou s umírajícím sv. Františkem Xaverským a nad ní trůnícím sousoším Nejsvětější Trojice v podobě tzv. Gnadenstuhlu, nebo-li Trůnu milosti, kdy sedící postava Boha Otce drží kříž s Ukřižovaným Kristem a nad nimi se vznáší holubice Ducha svatého. Stařeckou tvář korunuje papežská tiára, jež symbolizuje jeho vládu nad světem a jež zároveň upozorňuje na skutečnost, že papež je zástupcem Kristovým na zemi.

Reliéfy v horní etáži představují Bohosudovskou Pietu, milostnou sochu z nejvýznamnějšího poutního místa v kraji, Bohosudova, na obou bočních stěnách pak přenášení tohoto milostného zobrazení, o němž se dovídáme ze sekaných nápisů na soklu. Na dolní etáži se nalézají reliéfy Kající se sv. Máří Magdalény, sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Velikého, zakladatele poustevnictví, patrony při onemocněním kůže a ochránce ode všech škod.

Na čelní stěně pod reliéfem druhé etáže pilíře nápis kapitálou:

„S: MARIA BIT FÜR UNS

DURCH IHRO. HOCHWÜRDEN HERRN

DECHED. PATER. JOHANNES. JOSEPHUS

WAAGNER. EINIGEWEIHEIT. DUX DEN 4

JULY […] IAR 1744.“

Na čelní stěně nad reliéfem:

„ABRAHAN TAUCHER

DIESE STATUA HAT ZU EHRE DER

H. FRANCISCI XAVERI B. F. U“

Na levé boční stěně pod reliéfem první etáže pilíře (sv. Jana Křtitele):

„S IOHA […]“

Na téže straně pod reliéfem druhé etáže:

„DAS GNATEN BILT UNSER LIEBEN FRAUEN

WURTE. AO 1618 DURCH TAMAHLIGEN HERRN

DAECHENT UON DUX UND HERRN PATER RECTORUON

COMMETAU WEGEN TAMAHLIGEN KIRGENSTER MERNN ACER DUX

[A…ET]“

Na téže stěně nad reliéfem:

„BURCELAUS DUX ALLERHEILIGEGSTEN TREIFALTIGKEIT IN DES“

Na pravé boční stěně pod reliéfem první etáže pilíře (sv. Antonína Velikého):

„S. […]“

Na téže stěně pod reliéfem druhé etáže:

„IN AN: 1621 IST DIE GNATENREICHE MUTTER GOTTES

WIE TERUMB IN IHRE UORIGE ZUERSTERE WOHLTEN WOHN

UNG ZURUCK GEKÖRTALL WOSIRIS DATO MITÜBERFLÜSIGEN

GNATENAUSTHEILT“

Nad tím:

„HEILIGEM FRANSISCI XAVERI ERBAUENLA

SSEN 7. DECE […] ANNO 1743“

O vzniku pilíře nás informují nápisy na samotné památce, podle nichž pilíř dal postavit 7. prosince 1743 ke cti sv. Františka Xaverského Abraham Taucher a posvětil jej 4. července 1744 P. Johann Joseph Wagner. Nápisy dále připomínají události z roku 1618, kdy byla socha Panny Marie Bohosudovské v čase válečného nebezpečí odnesena do Duchcova, a z roku 1621, kdy byla z Duchcova navrácena zpět.

V soupise soch duchcovské farnosti, pocházejícím z 23. října 1841, je pilíř jen velmi stručně uveden jako statue „postavená z pískovce a ještě v dobrém stavu“, představující Nejsvětější Trojici, opatřená nápisem „Errichtet im Jahre 1743 den 7ten Dezember“, zřízená duchcovským měšťanem Abrahamem Teucherem, stojící u vozové cesty do Lahoště a udržovaná dobrodinci.

Podrobněji se o pilíři píše v nejstarší pamětní knize duchcovské farnosti, a to v nedatovaném zápise, pocházejícím zřejmě z první poloviny 19. století. Zápis zní takto:

„Na památku toho, že socha Bohosudovské Matky Boží byla v roce 1641 z města Chomutova, jehož měšťanstvo dalo pro milostnou sochu zhotovit nádherný triumfální vůz, který táhlo 6 běloušů, dopravena ve slavnostním triumfálním průvodu přes Most, Bílinu, Duchcov a Teplice zpět do Bohosudova, čímž se projevilo zbožné smýšlení těchto měst, byla po 100 letech u cesty od kaple Panny Marie Pomocné do Lahoště, kudy se pohyboval slavnostní průvod z Duchcova, zřízena vlastní kamenná statue, na níž je tento triumfální průvod znázorněn. Přitom bylo zároveň ve dvou nápisech vzpomenuto na přenesení do Duchcova, ke kterému došlo již dříve, tj. roku 1618, a na návrat do Bohosudova, jenž se uskutečnil roku 1621. První nápis zní: »Das Gnadenbild unserer lieben Frauen wurde ao 1618 durch den damaligen Herrn Dechant von Dux und Herrn P. Rector vom Kommotau wegen damaliger Kirchenstürmern nach Dux« (zvětralé a chybějící slovo zní pravděpodobně: transferirt). 2. nápis na druhé straně zní následovně: »Im Jahr 1621 ist die gnadenreiche Mutter Gottes wiederumb in ihre ehevorige, zuerst erwählte Wohnung zurückgekehret, alwo sie bis Dato mit überflüssigen Gnaden austheilet.« Na přední straně je nápis: »Durch ihre Hochwürden Herrn Dechant Johann Josef Wagner eingeweihet. Dux den 2. Juli 1744.«

Na tento památný sloup dal brzy nato jeden zdejší měšťan vytesat v kameni a osadit sochy Nejsv. Trojice a sv. Františka Xav. s nápisy: »Diese Statue hat zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit und des hl. Francisci Xaverii Abraham Teicher aus Dux den 7. Dezember 1746« (sloveso – pravděpodobně – verfertigen lassen je nečitelné). 2. horní nápis je: »H. Francisce Xav. bitt für uns.« Dole jsou ještě vytesána vyobrazení sv. Jana Křtitele, sv. Antonína Poustevníka a sv. Magdalény s nápisy: S. Johannes bitt für uns! S. Antoni bitt für uns! S. Magdalena bitt für uns!“.

V roce 1982 akademičtí sochaři Bořivoj Rak a Karel Pauzer pilíř, zvaný tehdy „Onofrius“, transferovali od městského hřbitova do zámeckého parku a restaurovali jej. O transferu pilíře se jednalo již od roku 1979, teprve 31. května 1982 však Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem oznámilo Místnímu národnímu výboru v Duchcově definitivní místo, kam má být pilíř osazen, a to tímto přípisem: „Sdělujeme Vám, že byla znovu zvážena možnost umístění uvedeného sochařského díla M. Kühnela z roku 1744 v ose pavilonu pro Reinerovu fresku. Vzhledem k novým záměrům na řešení okolí pavilonu a k tematicky odlišnému pojetí sloupu doporučujeme, aby byl umístěn v západní části zámeckého parku – nové místo bylo vybráno pracovníky památkové péče spolu s restaurátory a ředitelem státního zámku v Duchcově a hned označeno vykolíkováním“.

Text: Viktor Kovařík, Pavel Zahradník

Foto: Viktor KovaříkDalší údaje

okres
Teplice
souřadnice
50.602138,13.745875
Galerie fotografií

Duchcov. Pilíř NT a sv. FX

foto
Viktor Kovařík
dne
3. 5. 2011
Možnosti řazení

Duchcov. Pilíř s Nejsvětější Trojicí

:: Celkový pohled
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Duchcov. Pilíř s Nejsvětější Trojicí

:: Detail reliéfu s Bohosudovskou pietou
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Duchcov. Pilíř s Nejsvětější Trojicíc

:: detail sousoší Nejsvětější Trojice a chýše se sv. Františkem
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík