NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Perná. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj
Perna-Bozi-muka-05

Boží muka I
Datace: 18. století – počátek 19. století
Boží muka II
Datace: 1839
Boží muka III
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Boží muka IV
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Boží muka V (trať Pravá klentnická) a VI (trať Levá klentnická)
Datace: 1752
Boží muka VII
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století

Perná. Boží muka I.

Datace: 18. století – počátek 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, štuk?, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: v trati Pod lomem u polní cesty z směřující z Klentnice ke kapli sv. Antonína Paduánského poblíž bývalého klentnického lomu
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 14098/7-7146

Zděná pilířková boží muka ušlechtilých proporcí a náročnějšího architektonického řešení stojí při polní cestě směřující ke kapli sv. Antonína Paduánského od obce Klentnice.

Na mapě 1. vojenského mapování probíhajícího v etapách 1764–1768 a 1780–1783 je zakreslena skupina 4 sakrálních děl – patrně božích muk – doprovázejících tuto komunikaci. Tyto objekty se nedochovaly s možnou výjimkou právě výše uvedených božích muk.

Štíhlý hranol dříku božích muk členěný v horní části kordonovou římsou s oblounovou profilací a završený vyloženou profilovanou římsovou hlavicí nese kaplici s hlubokým plochostropým výklenkem přístupným ze dvou pravoúhle navazujících stran, kde je kaplice plně otevřená a její horní část je podpírána pouze nárožním válcovým sloupkem. Kaplice je završena bohatě profilovanou vyloženou korunní římsou nesoucí nízkou sedlovou stříšku, z níž vyrůstá kovaný dvouramenný kříž s tlapatým zakončením břeven. Artefakt s pašijovým námětem nebo socha světce umístěná ve výklenku se nedochovala.

Perná. Boží muka II

Datace: 1839
Autor: neznámý
Donátor: Johan Trnka
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kamenná nápisová deska, kovaný kříž
Umístění: v trati U Mikuláška cca 130m jižně od jihovýchodního okraje zástavby obce
Nápis: ERBAUT/VON/Johan Trnka/M. MEISTER/IN/Jahre/1839//
Nemovitá kulturní památka: objekt není evidován v ÚSKP

Na návrší nad Pernou jsou na dochovaném reziduu meze situována zděná pilířková boží muka nesoucí kamennou desku s ojediněle dochovaným dedikačním nápisem a datací. Hranol božích muk je v horní polovině výšky členěn profilovanou kordonovou římsou a bohatě profilovanou vyloženou korunní římsou, které svírají vrcholovou partii kaplice prolomené na všech čtyřech stranách mělkými segmentově zaklenutými nikami.

Níže pod kordonovou římsou je čelní strana božích muk prolomena mělkou pravoúhlou vpadlinou, do níž je vsazena obdélná kamenná deska nesoucí sedmiřádkový sekaný nápis (v kapitále, část v humanistické minuskule, číslice letopočtu mají kurzívní charakter): ERBAUT/VON/Johan Trnka/M. MEISTER/IN/Jahre/1839//. Boží muka jsou završena nízkou stanovou stříškou, z níž vyrůstá kovaný latinský kříž s břevny ukončenými rozšířením vytaženým do hrotu.

Perná. Boží muka III

Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: ve vinohradech u cesty vedoucí z Perné do Bavor cca 630m jižně od jihozápadního okraje zástavby Perné
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka: objekt není evidován v ÚSKP

Další příklad pozdně barokně-klasicistní drobné sakrální architektury (byť poznamenaný poněkud hrubou opravou) představují zděná pilířková boží muka vsazená do zemědělské krajiny u úpatí západní strany masivu Pálavy a rovněž umístěná při výše uvedené západo-východně orientované historické komunikaci vedoucí od Drnholce přes katastr Dolních Dunajovic a Pernou až k poutní kapli sv. Antonína Paduánského.

Objekt stojí v místě, kde se dosud přímá západo-východní linie cesty v pravém úhlu stáčí k severně ležící Perné. Z masivního čtyřbokého konvexně tvarovaného předstupujícího soklu vyrůstá hranol dříku ukončený profilovanou římsovou hlavicí nesoucí kaplici hmotově shodnou s dříkem završenou vyloženou profilovanou korunní římsou. Dřík je na všech čtyřech stranách prolomen mělkými segmentově zaklenutými nikami, kaplice je na severní a jižní straně (v ose cesty před jejím stočením na západ) otevřena hlubšími segmentově zaklenutými výklenky a na ostatních dvou stranách mělkými segmentově zaklenutými nikami. Z nízké sedlové stříšky vyrůstá kovaný trojramenný kříž s tlapatým zakončením břeven.

Perná. Boží muka IV

Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: v polích u cesty západně od hlavní silniční komunikace Brno – Mikulov cca 1km jihozápadně od jihozápadního okraje zástavby Perné
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 34053/7-1209

Půvabná zděná pilířková boží muka zdobící plochou zemědělskou krajinu při úpatí západní strany masivu Pálavy stojí u dávné, dosud z větší části existující komunikace vedoucí od Drnholce přes katastr Dolních Dunajovic a Pernou až k poutní kapli sv. Antonína Paduánského.

Hranol božích muk tvoří dřík členěný oblounem kordonové římsy a ukončený masivní vyloženou římsovou hlavicí s bohatou profilací s motivem redukovaného podvalku nesoucí kaplicí hmotově shodnou s dříkem završenou vyloženou profilovanou korunní římsou. Z nízké sedlové stříšky vyrůstá vysoký kovaný trojramenný kříž s trojlaločným zakončením břeven zdobený pod spodním horizontálním břevnem bočními křídly z kovaných pásů tvarovaných do volutových rozvilin. Dřík je na všech čtyřech stranách prolomen mělkými segmentově zaklenutými nikami, kaplice je na západní a východní straně (v ose cesty) otevřena segmentově zaklenutými výklenky a na ostatních dvou stranách pravoúhlými vpadlinami.

Perná. Boží muka V (trať Pravá klentnická) a VI (trať Levá klentnická)

Datace: 1752
Autor: neznámý
Donátor: nositel iniciál G.P.
Materiál: vápenec
Umístění: v tratích Pravá klentnická a Levá klentnická
Nápis: 1752/GP//
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 25050/7-7145 – objekt v trati Pravá klentnická, boží muka v trati Levá klentnická nejsou evidována v ÚSKP

Díky dochované přesné dataci prokazatelně nejstarší dochované objekty souboru (byť níže uvedený dochovaný pilíř božích muk u Novosedel je s vysokou mírou pravděpodobnosti o století starší) se nachází nedaleko kaple sv. Antonína Paduánského v přírodním amfiteátru západního úbočí Pálavy na obcí Perná.

Dvojice téměř identicky utvářených barokních kamenných pilířkových božích muk datovaných rytým letopočtem na soklu k roku 1752 je umístěna mezi vinicemi ve svazích nad Pernou. Hranolové vertikály muk spočívají na horizontále kubické základny završené římsou s oblounovou profilací. Spodní část pilířku tvoří sokl s předsazenou patkou, z níž konkávním zúžením vyrůstá vlastní střední partie soklu ukončená vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklů se nachází sekaný rám tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s vybranými rohy, nesoucí rytý letopočet a kapitální iniciály. Na soklových římsách jsou umístěny hranolové dříky s patkami s oblouny a bohatě profilovanými římsovými hlavicemi na všech čtyřech stranách se zdobenými sekanými rámy obdélného tvaru s vybranými rohy. Hlavice pilířků nesou hranolové kaplice členěné na třech stranách sekanými rámy tvaru vertikálně orientovaného obdélníka završeného segmentem s ústupkem a na čelní straně mělkými, konkávně vybranými klenutými nikami; v nich se nachází reliéfní spodobnění sv. Antonína Paduánského nesoucího Ježíška a Immaculaty. Kaplice jsou kryty mohutnými deskovými římsami, z nichž vyrůstají konkávně projmuté komolé jehlany stříšek plynule přecházejících ve vrcholové kamenné kříže s trojlaločným zakončením břeven.

Perná. Boží muka VII

Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: u silniční komunikace spojující Spálenou hospodu u Perné a Horní Věstonice cca 1,072km severozápadně od severozápadního okraje zástavby Perné
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 29946/7-1581

Téměř identicky řešená zděná pilířková boží muka jsou umístěna při severní trase historické komunikace (dnes existující již jen jako částečně dochovaný soubor cest v polích a vinohradech) vedoucí od Mušova přes Horní Věstonice ke kapli sv. Antonína Paduánského, kde se napojila na severo-jižní cestu z Mikulova.

Do současné úrovně okolního terénu hluboce zapuštěný hranolový dřík božích muk ukončený masivní vyloženou římsovou hlavicí s bohatou jemnou profilací nese kaplicí hmotově shodnou s dříkem završenou vyloženou profilovanou korunní římsou. Z nízké sedlové stříšky vyrůstá vysoký kovaný trojramenný kříž s trojlaločným zakončením břeven zdobený pod spodním horizontálním břevnem bočními křídly z volutově tvarovaných kovaných pásů. Dřík je na všech čtyřech stranách prolomen mělkými segmentově zaklenutými nikami, kaplice je na západní a východní straně otevřena segmentově zaklenutými výklenky a na ostatních dvou stranách pravoúhlými vpadlinami.

Texty: Mgr. Aleš Homola

Foto: Mgr. Petr CzajkowskiDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.851873,16.624002
Galerie fotografií

Perná. Boží muka

Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

Perná. Boží muka

|< < 1 2 >|