Přejít na: Obsah | Konec stránky
Cihly s označením "AH" pocházejí z cihelny Antonína Hergeta v Praze, na malostranském nábřeží Vltavy

Cihla a její matka hlína. Tradiční materiály pohledem památkové péče

Hlína a výrobky z ní provázejí člověka na Zemi odnepaměti. Hlína byla vždy jedním z nejdostupnějších výrobních i výtvarných materiálů, stála na samém prahu vzniku kultury a záhy i umění. V oblasti památkové péče tak hlína a z ní zhotovená díla minulosti zaujímají výsadní postavení. S hlínou jsou spjaty nejstarší dochované uměleckořemeslné památky a také rané vědomé snahy tato díla chránit a uchovávat pro další pokolení. V současnosti představuje konzervace a restaurování cihlových památek a objektů budovaných s využitím nepálené hlíny košatý interdisciplinární obor zahrnující sochaře, restaurátory, historiky umění, památkáře, geology, chemiky i biology.

Cihla a její matka hlína je dalším z ročních odborných památkových témat NPÚ vztahujících se k tradičním materiálům a jejich využití, k nimž se jednotlivá pracoviště NPÚ připojují přednáškami, výstavami, workshopy či komentovanými prohlídkami a dalšími aktivitami určenými veřejnosti. Záměrem je prezentovat činnost NPÚ, propagovat památková témata a jejich společenskou prospěšnost a upozornit na to, že pracovníci NPÚ jsou připraveni předávat aktuální odborné poznatky a konzultovat s vlastníky a dalšími zájemci vše, co se týká údržby a zachování historických staveb a konstrukcí z hlíny nebo cihel. Téma, jehož garantkou je Mgr. Alena Dunajová z NPÚ, ÚOP v Brně, bude prezentováno i formou putovní výstavy a shrnuto v populárně naučné příručce.

Témata:

Hlína

 • Nepálená hlína a možnosti jejího stavebního využití, technologie (nosné konstrukce, nakládané zdivo, dusaná hlína, zdivo z hliněných válků a nepálených cihel, hrázděné zdivo, omítky, omazávky, výplně a izolace, podlahy, výzdoba a ornamentika)
 • Hliněná architektura – venkovské usedlosti (jižní Morava, Haná), samostatně stojící hospodářské objekty, slohové stavby, dnešní využití hliněných technologií v soudobé architektuře

Cihla

 • Pálená cihla a možnosti jejího stavebního využití (nosné konstrukce, výplně, podlahy, specifické prvky, tvarovky)
 • Cihlová architektura – gotická architektura (Polabí a slezská gotika), pevnostní architektura a hradby, novogotická architektura, průmyslové stavby, lidové stavitelství
 • Cihly a jejich výroba, cihelny

Z plánovaných akcí:

 • Ozvláštnění komentářů prohlídek hradu Velhartice výjimečným archeologickým nálezem keramických zakončení prejzových střech (středověké keramické "makovice" se speciální výzdobou prováděnou celoevropsky exotickou technologií, podrobný výklad přináší Archaeologia historica 39, 2014); průběžně.
 • Přednášky po veřejnost v prodejně a informačním centru NPÚ, Na Pernštýně 12, Praha 1
  9. března: Cihly v pevnostním stavitelství (Miroslav Vašata, Jiří Smutný a Jolana Tothová)
  11. května: Technologie rukodělné cihlářské výroby (Eva Volfová, Petr Volf)
  8. června: Režné cihlové zdivo (Pavel Jerie)
  14. září: Centrum stavitelského dědictví v Plasích (Martin Ebel)
  9. listopadu: Historie cihelných konstrukcí z pohledu památkové péče (Jana Růžičková)
 • Sobota 21. ledna, Galerie výtv. umění města Ostravy: Od koníren k symbolu romantiky. Dějiny Červeného zámku v Hradci nad Moravicí (Romana Rosová)
 • Čtvrtek 19. února od 10 hod. (ÚOP Praha, zasedací místnost): Historické cihly s kolky: za spolupráci při sběratelství a evidenci. Pracovní setkání věnované možnostem evidence cihel. (Ing. Jan Sommer)
 • Pátek 5. a sobota  6. června: Workshop Hrubá Vrbka – práce s tradičními materiály a technologiemi na konkrétních stavbách, praktické ukázky vyzdívání, omítání, dusání mlatu, přednášky odborných pracovníků z NPÚ, NÚLK ve Strážnici a Fakulty architektury VUT, praktiků i teoretiků pracujících s hlínou. Poradenství a konzultace k obnovám a opravám, program pro děti (šlapání hlíny, výroba cihel a válků omítání, teoretické znalosti zábavnou formou), soudobá výtvarná práce s hlínou. (Alena Dunajová, NPÚ, ÚOP v Brně ve spolupráci s obcí Hrubá Vrbka)
 • Úterý 9. června: Workshop O cihle a hlíně v cihelně v Šárovcově Lhotě (NPÚ, ÚOP Josefov)
 • Srpen, září: Workshop Art mlýn Bohuslavice u Kyjova. Aplikace tradičních materiálů a technologií na konkrétním objektu – obnova a omítání. Přednášky zaměřené na hliněné technologie a specifika hlíny v mlynářství. (Wladimir a Eva Abramuszkinovi ve spolupráci s Alenou Dunajovou)
 • 3.–29. září: Katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte. Výstava k 750. výročí založení města České Budějovice; některé exponáty věnovány tématu cihly. (NPÚ, ÚOP v českých Budějovicích)
 • Pondělí 5. (případně úterý 6.) září: Za příběhem zámku. Komentovaná prohlídka státního zámku Litomyšl s Eliškou Rackovou (podlahy v mezipatře a na schodišti).
 • Čtvrtek 12. listopadu: Metodický den ÚOP v Brně. Přednášky odborníků, sborník příspěvků v tištěné i elektronické podobě. (Alena Dunajová, NPÚ, ÚOP v Brně) Ed. 11. 12. 2015: Zpráva byla doplněna o možnost zhlédnout výstavu o stavbách z hlíny na jižní Moravě z hlediska památkové péče a o výběr prezentací přednesených příspěvků.
 • Říjen až prosinec: Cyklus přednášek s doprovodnou výstavou v Ostravě (NPÚ, ÚOP Ostrava)
  Dalibor Prix: Slezská cihlová gotika; Michal Zezula, Petra Kaniová, František Kolář: Cihla v architektuře opavských mendikantských klášterů; Miloš Matěj: Cihla v průmyslové architektuře