Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vzdělávací programy k výstavě

Hrady a zámky objevované a opěvované

Jízdárna Pražského hradu, 19. 12. 2014 – 15. 3. 2015

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana,
ministra kultury Daniela Hermana a arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Dominika Duky


Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované, kterou připravil Národní památkový ústav ve spolupráci se Správou Pražského hradu, připomene historii, kulturní význam a umělecké bohatství českých a moravských hradů a zámků od 10. do 21. století a současně představí čtvrt století péče o kulturní dědictví České republiky od roku 1990.

Mezi téměř šesti stovkami exponátů jsou nejcennější památky z fondů českých a moravských hradů a zámků i umělecká díla ze sbírek jiných institucí, například relikviář sv. Maura, nejstarší rukopis Kosmovy kroniky, tzv. karlštejnský poklad, obrazy Mistra Theodorika, socha Matyáše Bernarda Brauna alegorie Pýchy, kresby hradních zřícenin od K. H. Máchy, ale i méně očekávané exponáty, například automobil Benz, ruční vysavač či stůl prezidenta T. G. Masaryka.

Součástí výstavy budou lektorsky vedené vzdělávací programy pro školy, semináře pro pedagogy a sobotní programy pro rodiny s dětmi. Můžete se zúčastnit komentované prohlídky s průvodcem anebo si výstavu projít samostatně s pracovním listem.

Na seminářích pro pedagogy i na těchto stránkách rozebereme podrobnou náplň doprovodných vzdělávacích programů, které jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky ve škole. Semináře proběhnou v pondělí 12. ledna 2015 a v pondělí 2. února 2015 a účast na nich si lze rezervovat na http://goo.gl/forms/7ag5dCOS2T.

Před zahájením a v průběhu výstavy bude k dispozici metodický list pro pedagogy. Pro vaše dotazy jsme k dispozici na adrese hzo.edukace@npu.cz.

Kovářská krása Kovářská krása Kovářská krása Kovářská krása

Sobotní programy pro rodiny s dětmi

Program nabízí zkoumání vybraných částí výstavy a společné objevování příběhů jednotlivých exponátů prostřednictvím dílčích aktivit. Koná se každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, tedy 10. ledna, 24. ledna, 14. února, 28. února a 14. března 2015. Začátek v 11 a ve 14 hodin, délka trvání asi 90 minut. Program je zdarma, zájemci si zakoupí pouze vstupenky na výstavu.

Pracovní list (nejen) pro rodiny s dětmi

Pracovní list pro intenzivnější zážitek z výstavy; nutí rovněž k přemýšlení o některých artefaktech. Zdůrazňuje zajímavé exponáty, které byly vybrány tak, aby rovnoměrně pokryly celé období, jež výstava zahrnuje. Pracovní list bude zdarma k dispozici zájemcům s dětmi, případně školním skupinám. Vhodné pro děti ve věku 5–10 let.

Komentovaná prohlídka pro školní skupiny

Prohlídka celé výstavy s doprovodným výkladem lektora, délka trvání asi 45 minut.
Rezervace prohlídky je možná na
http://goo.gl/forms/vAfID9ff9B

Vzdělávací programy pro školy s lektorem

 • Hledáme poklad

Základní program pro mateřské školy. Děti budou pod vedením lektorek pátrat po pokladu, a to prostřednictvím nejrůznějších aktivit (dramatická a výtvarná výchova apod.), které budou reflektovat vystavené předměty v jednotlivých částech expozice. Program pro MŠ je připravován ve spolupráci se Střední pedagogickou školou Futurum Praha.

Délka programu: 60–90 minut, začátek v 10, případně v 11.45 hodin
Cílová skupina: MŠ
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Kostky, vyprávějte

Základní program vedený lektorem seznamuje s výstavou jako celkem. Žáci budou objevovat podrobnější informace o vybraných exponátech zastupujících různá historická období. Jejich výběr určí tzv. vyprávěcí kostky. Program vychází ze hry Story cubes, v níž jde o vymýšlení příběhu na základě symbolů hozených na kostkách. Naše kostky budou upraveny pro potřeby tématu výstavy a rozděleny do několika sad podle historického období. Sestavené příběhy budou postupně obohacovány o informace z expozice. Program sleduje cíle objektového učení.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Kovářská krása

Program seznamuje žáky s bohatě zdobenou renesanční mříží, která je součástí zámecké studny v Jindřichově Hradci. Jednoduchým poutavým vyprávěním o vzniku mříže se děti učí vnímat její krásu. Seznamují se s kovářským umem, rozpoznávají tvary, rostliny, symboliku kruhu a jiné prvky, které mříž zdobí. Program klade důraz na pocitovou stránku dětí, jejich vnímání barev a tvarů. Součástí programu jsou výtvarné aktivity.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Termíny: 21. 1. a 22. 1. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Relikviář pro každého

Program seznamuje děti s naší druhou nejcennější zlatnickou památkou, relikviářem sv. Maura, a to pomocí dotykového modelu. Díky němu mohou být přístupnou formou vysvětleny výrazy jako relikviář, relikvie, světec, atribut apod. Děti se aktivně zapojují do programu, objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře a za pomoci lektora správně umisťují jednotlivé odnímatelné části výzdoby – sošky svatých a kruhové reliéfy vyprávějící příběhy ze života sv. Maura, sv. Jana Křtitele, sv. Timoteje a sv. Apolináře. O osudech relikviáře se děti dozvídají i prostřednictvím animovaného filmu či komiksu.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Termíny: 7. 1. a 8. 1., 14. 1. a 15. 1. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Cesta do středověku

Program přibližuje žákům život ve 13. století, středověké stavitelství, vojenství, odívání a řemesla. Žáci si zkusí postavit hrad a město a uvědomí si jejich důležité součásti, seznámí se s řemeslným náčiním, které se ve středověku používalo, a v průběhu programu si mohou spolu s pedagogy vyzkoušet ukázky středověkého oděvu či vojenské zbroje.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Termíny: 10. 2. a 11. 2., 17. 2. a 18. 2. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Písařská dílna

Objevujte a opěvujte s námi hrady a zámky v rukopisech! Program je určen žákům 2. stupně základních škol a seznámí je s Budyšínským rukopisem Kosmovy kroniky se symbolickým vyobrazením Pražského hradu a citátem kněžny Libuše o tomto místě jako zdroji Slávy a Útěchy. Žáci budou moci nahlédnout do dalších rukopisů, listin a deníků, např. do Máchova deníku Hrady spatřené. Program doplňuje písařská dílna.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Termíny: 12. 2. a 13. 2. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Zapletená rozpletená: účesy zahrady

Důvodem k objevování a opěvování hradů a zámků je mimo jiné také prostředí, do něhož jsou zasazeny. Velmi často jsou to historické parky a zahrady, krajina formovaná rukou člověka. Program vedený lektorem proto vypráví příběh hradů a zámků z hlediska vývoje zahradního umění a v expozici akcentuje ta umělecká díla, která k tomu napomáhají. K hlubšímu osvojení znalostí a dovedností využívá výtvarných aktivit a prvků dramatické výchovy.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Termíny: 3. 3. a 4. 3., 10. 3. a 11. 3. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Příběh skrytý v kabinetu

Program je zaměřen na Delfínový kabinet, znamenité dílo barokního užitého umění. Kabinet obdivoval spisovatel, malíř, pedagog a milovník umění a starožitností Adalbert Stifter, který jej podrobně popsal ve svém románu Pozdní léto. Během programu pracují žáci a studenti pod vedením lektora s literárními ukázkami ze Stifterova románu. Sami zkoušejí popisovat a zaznamenávat obrazem, učí se vnímat detail a dozvědí se více o technice zvané intarzie, o restaurování i putování kabinetu do zámeckého prostředí. Na závěr je připravena výtvarná dílna spojená s intarzií.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Termíny: 24. 2. a 25. 2. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A

 • Symboly moci

Program přiblíží žákům život šlechty v období vrcholného a pozdního středověku. Prostřednictvím aktivit zaměřených na vybrané exponáty se budou zamýšlet nad tím, jaké závazky měla šlechta vůči panovníkovi, jak fungovalo středověké vojsko a čím byl naplněn život obyvatel středověkého šlechtického sídla. Klíčovými exponáty charakterizujícími dobu od poloviny 14. století do počátku 16. století je kroužková zbroj a tapiserie Ifigenie u Taurů.

Délka programu: 90 minut, začátek v 10, ve 12 a 14 hodin
Cílová skupina: 2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Termíny: 27. 1. a 28. 1., 3. 2. a 4. 2. 2015
Rezervace programu je možná na http://goo.gl/forms/l7aXIHlt3A


Vstupné:

 • školní výpravy (max. 30 žáků): 20 Kč za žáka, 2 pedagogové zdarma
 • komentovaná prohlídka: 20 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 pedagogové zdarma
 • vzdělávací program (max. 25 žáků): 40 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 pedagogové zdarma

(V ceně jsou zahrnuty materiály i jiné podklady, z nichž mnohé si odnesete s sebou.)

VSTUP NA VÝSTAVU JE BEZBARIÉROVÝ


Další informace, zejména o programech pro školy, naleznete na stránce Památky nás baví

Jízdárna Pražského hradu na mapě

Fotogalerie

O výstavě