Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologie a montánní dědictví

Archäologie und montanes Erbe

Archeology and Mining HeritageArcheologie a montánní dědictví

Archeologická poznávací metoda se vyvíjí již více než 200 let. V současné době je charakterizována snahou o komplexní přístup k jednotlivým lokalitám za použití řady přírodních metod. Toto pojetí v posledních dekádách zvýšilo i zájem archeologie o archeologické kulturní dědictví montánní povahy, když zásadně rozšířilo možnosti jeho zkoumání. Moderní archeologie se zároveň snaží být co nejméně destruktivní, protože i archeologický výzkum v zásadě znamená zánik konkrétní archeologické situace. Zvláště v případě montánního dědictví je dochovaný terénní reliéf nejen známkou dochované archeologické situace, ale také prvkem charakterizujícím historickou krajinu. I archeologie musí respektovat tuto hodnotu v krajině – a moderní archeologie se o to snaží.

Archäologie und montanes Erbe

Die archäologische Forschungsmethode entwickelt sich schon seit 200 Jahren. Derzeit zeichnet sie sich durch die Bemühung um einen komplexen Zugang zu den einzelnen Lokalitäten und Anwendung einer Reihe von Naturverfahren aus. Diese Konzeption hat in den letzten Jahrzehnten auch das Interesse der Disziplin am archäologischen Kulturerbe von montaner Beschaffenheit geweckt, indem es die Forschungsmöglichkeiten grundlegend erweitert hat. Die moderne Archäologie sucht zugleich möglichst wenig destruktiv vorzugehen, da auch die archäologische Erforschung im Grunde den Untergang einer konkreten archäologischen Situation mit sich bringt. Zumal im Fall des Montanerbes ist ein erhaltenes Geländerelief nicht nur das Anzeichen einer erhaltenen archäologischen Situation, sondern auch ein die historische Landschaft charakterisierendes Element. Auch die Archäologie muss diesen Landschaftswert respektieren und die moderne Archäologie sieht darin ihr Anliegen.

Archaeology and mining heritage

The method of archaeological recognition has been evolving for over 200 years. It is presently characterized by the effort to create a comprehensive approach to individual sites using a series of natural methods. In recent decades, this concept has also increased the archaeological interest in the archaeological cultural heritage of a mining nature while fundamentally extending the possibilities of its investigation. Modern archeology also strives to be as non-destructive as possible, since even archaeological research basically means the demise of a particular archaeological situation. Especially in the case of mining heritage, the preserved terrain relief is not only a sign of a preserved archaeological situation, but it is also an element characterizing the historical landscape. Even archeology should respect this value in the landscape, and modern archeology strives for this objective.

 

Archeologický výzkum hornických reliktů

Archeologie se u historické těžby a zpracování surovin nejčastěji ptá na lokalizaci (kde se těžilo?) a chronologii (kdy se zde těžilo?). Může přinést doklady i o intenzitě aktivit, to jest odlišit jednorázové objekty po krátkodobé prospekci od míst dlouhodobě využívaných v souvislosti s prosperující těžbou. Průzkum se obvykle nejprve realizuje jako nedestruktivní. Pomocí terénní prospekce nebo analýzy dat LLS se vyhledají těžební areály a vytipují klíčová místa. Následně se výkopem zkoumají plochy, kde lze očekávat chronologicky nebo technologicky vypovídající situace. Kombinací s dalšími obory (např. ložisková geologie, metalurgie, geofyzikální prospekce) lze zjistit i řadu detailů o těžené surovině nebo místech a způsobech zpracování vytěženého materiálu.

Archäologische Forschung von Bergbaurelikten

Die Archäologie fragt bei historischer Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen meist nach der Lokalisierung (wo wurde gefördert?) und Chronologie (wann wurde gefördert?). Sie kann auch Beweise für die Intensität der Tätigkeit lieferen, d.h. einmalige Objekte nach kurzfristiger Prospektierung von langfristig genutzten Stellen infolge eines prosperierenden Abbaus unterscheiden. Die Untersuchung wird normalerweise nicht destruktiv angegangen. Mittels Geländeprospektierung oder Analyse von LLS-Daten werden Bergbaureviere herausgesucht und deren Schlüsselstellen ausfindig gemacht. Anschließend werden auf dem Ausgrabungsweg Flächen untersucht, an denen chronologisch oder technologisch entsprechende Situationen zu erwarten sind. In Kombination mit weiteren Disziplinen (z.B. Lagerstätten-Geologie, Metallurgie, geophysikalischer Prospektierung) lassen sich zahlreiche Details über den geförderten Rohstoff oder Aufbereitungsstätten bzw. -weisen des Förderguts ermitteln.

Archaeological research of mining relics

With historic mining and raw material processing, the most common questions posed by archaeology is the location (where did the mining take place?) and chronology (when was there mining here?). This may also result in evidence on the intensity of the activities, such as distinguishing single-use structures of short-term prospecting from sites used for a longer period in association with prosperous mining. The research is usually first carried out as non-destructive. Using field prospecting or LSS data analysis, mining areas are sought out and key sites are tracked down. Next, excavations are carried out to examine areas where a chronologically or technologically corresponding situation may be expected. In combination with other disciplines (e.g. deposit geology, metallurgy, geophysical prospecting) a number of details can be determined about raw material mining or about sites and methods of processing excavated materials.

 

Kategorizace hornických reliktů

Hlavní druhy hornických reliktů odpovídají svým tvarem a rozmístěním především intenzitě těžby a charakteru ložiska. Rudonosná hornina koncentrovaná do vydatných žil zanechala výraznější objekty typicky v liniovém uspořádání, zrudnění těžené na větším prostoru se dodnes projevuje drobnějšími objekty rozptýlenými na větších plochách. Kromě vlastních pinek (děr hornického původu) jsou typické i odvaly (navršený odpadní materiál), většinou ležící nedaleko ústí štoly či šachty. Důležité jsou však i nenápadné relikty obydlí horníků, terénní zářezy zaniklých komunikací nebo dnes již obvykle vyschlé vodní příkopy, přivádějící vodu pro čerpací zařízení nebo stoupy na drcení rudy.

Kategorisierung von Bergbaurelikten

Die Hauptarten der Bergbaurelikte entsprechen in Form und Platzierung vor allem Förderintensität und Lagerstättenbeschaffenheit. In bauwürdigen Gängen konzentriertes erzführendes Gestein hat markantere Objekte von einer typischen linearen Anordnung zurückgelassen. Fördergut-Vererzungen auf einem größeren Raum verraten sich bis heute durch kleinere, auf großen Flächen verstreute Objekte. Neben den eigentlichen Pingen (Löcher nach Abbautätigkeit) sich auch Halden typisch (Aufschüttungen von taubem Material), die meist unweit der Stollen- oder Schachtmündungen liegen. Wichtig sind auch die unauffälligen Relikte von Bergmannsbehausungen, Geländeeinschnitte infolge von verödeten Wegen oder die heute in der Regel ausgetrockneten Wassergräben für Pump- oder Pochwerke zur Erzzerkleinerung.

Categorization of mining relics

The main types of mining relics correspond in their shape and placement mostly to the intensity of the mining and the nature of the deposit. Ore-bearing rock concentrated into rich veins left more significant structures typically in a linear arrangement, while mineralization mined over a larger space is manifest today as smaller structures scattered over more vast areas. In addition to the actual mining holes, dumping mounds are also typical, usually located near the mouth of the tunnel or shaft. Other important elements that may seem inconsequential include the relics of miner dwellings, terrain cuts of extinct paths and routes, or water ditches (usually dried out today) that brought water for pumping equipment or for ore crushers.

 

Využití Lidaru ve vazbě k Hornické kulturní krajině Krušnohoří

Povrch hornické krajiny je jakousi malou učebnicí jejího historického vývoje. Číst v ní můžeme i pomocí technologie leteckého laserového skenování, známé pod zkratkou LiDAR nebo LLS. Při podrobném zobrazení terénního reliéfu je vidět, jaký rozsah měla historická těžba nejrůznějších rud nebo surovin, jak pestrá je škála hornických projevů na povrchu krajiny a kolik se jich zachovalo v zatím neprobádaných místech. Dobře rozeznatelná je také intenzita snahy o získání drahých kovů. Některá místa byla doslova překopaná ve více obdobích, jinde se dosud dochovaly relikty neporušené mladší těžbou, z nichž lze vyčíst i staré důlní míry neboli plochy, které horní úředníci propůjčovali jednotlivým zájemcům o těžbu.

LidDAR-Einsatz in Verbindung mit der Montanen Kulturlandschaft Krušnohoří /Erzgebirge

Die Oberfläche einer Bergbaulandschaft ist wie ein Lehrbuch ihrer historischen Entwicklung. Darin kann man auch mit Hilfe von fluggestütztem Laser-Scanning lesen, das unter der Abkürzung LiDAR oder LLS bekannt ist. Bei detaillierten Abbildungen der Gelände-Reliefs kann man sehen, welche Ausdehnung die historische Förderung der verschiedenen Erze oder Rohstoffe hatte, wie bunt die Skala der Bergbautätigkeiten auf der Landschaftsoberfläche ist und wie viel noch an unerforschten Stellen erhalten blieb. Gut ist auch die Intensität der Edelmetallgewinnung zu erkennen. Manche Stätten wurden in mehreren Epochen wortwörtlich durchwühlt, andernorts sind bisher Relikte einer ungestörten jüngeren Förderung erhalten, aus denen man alte Grubenmaße oder Claims ausmachen kann, die von den Bergbeamten einzelnen Grabwilligen zugemessen wurden.

Using LiDAR with the Mining Cultural Landscape of the Ore Mountains

The surface of a mining landscape is kind of a small textbook of its historical development. We can read it using airborne laser scanning technology, known by the acronym LiDAR or LLS. A detailed image of the terrain relief shows the extent of the historical mining of various ores or materials, the diverse range of mining traces on the surface of a landscape, and how many of them have still been preserved in yet unexplored places. The intensity of the efforts to obtain valuable metals is also well recognizable. Some places were literally dug out over several periods of time, while others have still preserved mining relics undisturbed by later mining and from which old mining areas can be seen, or areas that mining officials lent out to individuals for private mining activities.

 

Archeologická památková péče

Řídí se legislativou evropskou i národní. Je součástí procesů zákona o státní památkové péči z roku 1987. Vychází z principu, kdy každý, kdo svou činností poškozuje a ničí archeologické dědictví, a to i např. při lesních, zemědělských či důlních pracích, má povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. Ten provádějí k tomu oprávněné organizace, ať již státní či soukromé, kterých je v ČR asi sto. Náklady s výzkumy spojené nese ten, kdo svou činností památky ohrožuje. Výjimkou jsou stavby rodinných domků. Poškození a zničení archeologických nálezů může být postihováno nejen sankcemi zákona, ale také dle trestního zákona. Archeologické nálezy jsou vždy majetkem veřejným, ukládaným ve státních, krajských či městských muzeích. Informace o archeologických lokalitách jsou shromažďovány v informačním systému Státního archeologického seznamu a Archeologické mapy Čech. Nejvýznamnější z nich jsou chráněny jako kulturní památky, případně národní kulturní památky.

Archäologische Denkmalpflege

Diese unterliegt europäischen und nationalen Rechtvorschriften und fällt in den Rahmen des Gesetzes über staatliche Denkmalpflege aus dem Jahr 1987. Sie geht vom Prinzip aus, dass jeder, der durch seine Tätigkeit archäologisches Erbe beschädigt oder vernichtet, und das auch bei Landwirtschafts-, Forst- oder Bergbauarbeiten, verpflichtet ist, eine notwendige archäologische Untersuchung zu ermöglichen. Diese wird von den dazu berechtigten Organisationen, sowohl staatliche oder privaten vorgenommen, von denen es in der Tschechischen Republik rund 100 gibt. Die infolge dieser Untersuchung anfallenden Kosten trägt, wer durch seine Tätigkeit das Denkmal gefährdet. Die Ausnahme stellen die Aufbauten der Familienhäuser dar. Die Beschädigung oder Vernichtung von archäologischen Funden kann nicht nur durch die von diesem Gesetz vorgesehenen Sanktionen geahndet werden, sondern auch nach dem Strafgesetz. Archäologische Funde sind immer öffentlicher Besitz, der in Staats-, Kreis- oder Stadtmuseen hinterlegt wird. Informationen über archäologische Lokalitäten werden im Informationssystem des Staatlichen archäologischen Verzeichnisses und der Archäologischen Karte Böhmens zusammengefasst. Die bedeutendsten werden als Kulturdenkmäler, gegebenenfalls als Nationale Kulturdenkmäler unter Schutz gestellt.

The archaeology of heritage preservation

Such archaeology is governed by national and European legislation and is subject to the State Heritage Preservation Act from 1987. It is based on the principle that anyone whose activities damages and/or destroys archaeological heritage, for example during forest, agricultural or mining operations, has the obligation to permit archaeological research. This research is carried out by authorized organizations, either state or private, of which there are about 100 in the Czech Republic. The costs associated with the research are borne by the one who threatens the heritage properties through his activities. An exception to this is the construction of family homes. Damage and destruction to archaeological finds may be punished not only by legally sanctioned penalties, but also under criminal law. Archaeological finds are always public property and as such are stored in state, regional, or municipal museums. Information about archaeological sites are collected in the information system of the State Archaeological List and in the Archaeological Map of Bohemia. The most important ones are protected as cultural heritage or national cultural heritage.

 

Vydal © Národní památkový ústav, 2014
Herausgegeben von: © Das Nationale Institut für Denkmalpflege, 2014
Published by © NationalHeritage Institute, 2014
Autor textu / Autor der Texte / Author of the text: Ondřej Malina
Übersetzung ins Deutsche: Jürgen Ostmeyer / Translation into English: Bryce Belcher

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor PDF) / Roll-up-Präsentationen zum Download (PDF-Datei) / Roll-up Presentations for download (PDF file)

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor JPG) / Roll-up-Präsentationen zum Download (JPG-Datei) / Roll-up Presentations for download (JPG file)

 

Odkazy na další panely

Světové dědictví v České republice

Welterbe in der Tschechischen Republik

World Heritage in the Czech Republic

Kulturní krajina

Kulturlandschaft

Cultural Landscape

Archeologie a montánní dědictví

Archäologie und montanes Erbe

Archeology and Mining Heritage

Urbanismus a Architektura

Urbanismus und Architektur

Urbanism and Architecture