Přejít na: Obsah | Konec stránky

Kulturní krajina

Kulturlandschaft

Cultural Landscape

 

Kulturní krajina a její kategorizace

Kulturní krajinu lze rozdělit do tří základních kategorií, odkazujících na různý původ a charakteristiku. Jde o: 1. komponovanou kulturní krajinu, navrženou a vytvořenou záměrně člověkem (území navazující na významné architektury, křížové cesty apod.), 2. organicky vyvinutou krajinu, dále ještě členěnou na reliktní (nebo zkamenělou) a kontinuální (stále se vyvíjející), a 3. asociativní kulturní krajinu, což jsou území zaměřená na ochranu paměti na historické události, v našem případě boje v krajině. (JCh)

Die Kulturlandschaft und ihre Kategorisierung

Man kann die Kulturlandschaft in drei Grundkategorien unterteilen, die auf unterschiedlichen Ursprung und Charakteristik hinweisen. Es handelt sich 1) um die gestaltete Kulturlandschaft, von Menschenhand gezielt entworfen und geschaffen (sich um bedeutende Bauwerke, Kreuzwege usw. erstreckende Gelände), 2) die organisch entwickelte Landschaft, die weiter in relikte (oder versteinerte) und kontinuierliche (sich weiterentwickelnde) eingeteilt wird und 3) die assoziative Kulturlandschaft, d.h. Landstriche, die auf Bewahrung des Angedenkens an historische Ereignisse abzielt, in unserem Fall auf etwaige Kriegshandlungen in der Landschaft. (JCh)

Cultural landscapes and their categorization

Cultural landscapes can be divided into three basic categories, each referring to their different origins and characteristics. They are 1) a composed cultural landscape, designed and created intentionally by man (an area tied into significant architecture, ways of the cross, etc.); 2) an organically evolved landscape, divided further into relict (or fossil) and continuing (still evolving); and 3) an associative cultural landscape, focused on protecting the memory of historical events, in our case, battles in the countryside. (JCh)

 

 

Kulturní krajina a její ochrana v České republice

Hlavním důvodem ochrany krajiny je uchování informací o různých způsobech jejího utváření a využívání pro další generace. Za tímto účelem je v České republice ze zákona zřízena kategorie krajinné památkové zóny, definovaná § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. První dvě krajinné památkové zóny byly prohlášeny v roce 1992 a dalších patnáct v roce 1996. Následovaly dvě roku 2002 a zatím poslední roku 2014, takže dnes je v České republice tímto způsobem chráněno 23 krajinných celků. Dosud prohlášené krajinné památkové zóny představují příklady nejkvalitnějších a nejucelenějších dokladů naší kulturní krajiny, v nichž převažují typy krajin komponovaných, popřípadě venkovských, dochovaných v harmonické podobě. Teprve v poslední vlně byly prohlášeny tzv. hornické krajiny, jež zahrnují významné lokality v Krušných horách spojených se zaniklou těžbou barevných a drahých kovů. Od roku 2004 je součástí právního řádu ČR rovněž Evropská úmluva o krajině. (JCh)

Die Kulturlandschaft und ihr Schutz in der Tschechischen Republik

Der Hauptgrund für den Landschaftsschutz besteht auf der Bewahrung von Informationen über die verschiedensten Gestaltungs- und Nutzungsweisen für kommende Generationen. Zu diesem Zweck wurde in der Tschechischen Republik gesetzgemäß die Kategorie der Landschaftsdenkmalzone eingerichtet, definiert in § 6 abs. 1 Gesetz Nr. 20/1987 Ges.-Slg., über staatliche Denkmalpflege. Die ersten zwei Landschaftsdenkmalzonen wurden 1992 ausgerufen, weitere fünfzehn im Jahr 1996. Zwei folgten im Jahr 2002 und die bislang letzte 2014, sodass heute in der Tschechischen Republik insgesamt 23 Landschaftsgebiete auf diese Weise unter Schutz stehen. Die bislang ausgerufenen Landschaftsdenkmalzonen stellen Beispiele der wertvollsten und komplettesten Belege für hiesige Kulturlandschaften dar, unter denen gestaltete, eventuell auch rurale, in harmonischer Gestalt erhaltene Landschaftstypen überwiegen. Erst in der letzten Welle wurden auch sog. Bergbaulandschaften ausgerufen, die bedeutende Lokalitäten im Erzgebirge umfassen, die mit dem untergegangenen Abbau von Bunt- und Edelmetallen zusammenhängen. Seit 2004 ist auch die Europäische Landschaftskonvention Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung. (JCh)

Cultural landscapes and their protection in the Czech Republic

The main reason for landscape protection is to preserve information about the different ways it was developed and used for future generations. For this purpose, the Czech Republic has legally established category of protected cultural landscape, defined by § 6 paragraph 1 of Act No. 20/1987 Coll., on state heritage preservation. The first two protected cultural landscapes were declared in 1992 and another fifteen in 1996. Two followed in 2002 and the latest in 2014, so today in the Czech Republic there are 23 protected landscape areas in total. The hitherto declared protected cultural landscapes are examples of the best and most complete evidence of our cultural landscape, mostly consisting of composed and rural landscapes preserved in a harmonious appearance. Only the last wave has seen the declaration of "mining landscapes", which include significant areas in the Ore Mountains associated with the extinct mining practice of non-ferrous and precious metals. The European Landscape Convention has been part of the legal order of the Czech Republic since 2004. (JCh)

 

 

Kulturní krajina a její výzkum v České republice

O zlepšení dosavadního systému ochrany a péče o historickou kulturní krajinu usiluje mezioborově zaměřený vědeckovýzkumný projekt, který byl ministerstvem kultury schválen k účelovému financování pro období 2012–2015. Jde o projekt NAKI DF12P01OVV001 – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón, na němž se podílejí čtyři řešitelská pracoviště (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v.  v.  i.; Národní památkový ústav; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební). Hlavními cíli projektu jsou:

1. Prohloubit poznatky o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny se zaměřením na zhodnocení a rozvinutí dosavadního systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón.

2. Zlepšit podmínky pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a dosáhnout mezioborového metodického konsensu v této oblasti.

3. Zvýšit povědomí a ochranu hodnot historické kulturní krajiny jako důležitou součást národního přístupu ke krajině a příspěvek k implementaci mezinárodních úmluv. (JCh)

Die Kulturlandschaft und ihre Forschung in der Tschechischen Republik

Um eine Verbesserung des bisherigen Schutz- und Pflegesystems der historischen Kulturlandschaft ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt bemüht, das vom Kulturministerium zur zweckgebundenen Finanzierung für den Zeitraum 2012–2015 empfohlen wurde. Es handelt sich um das Projekt NAKI DF12P01OVV001 – Schutz und Pflege von historischen Kulturlandschaften mittels der Einrichtung der Landschaftsdenkmalzonen, an dem vier Institutionen mitwirken (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i.; Národní památkový ústav; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební). Projektziele sind:

1) Eine Vertiefung der Kenntnisse über die kulturhistorischen Werte der Kulturlandschaft mit Augenmerk auf Bewertung und Entwicklung des bisherigen Schutz- und Pflegesystems im Rahmen der Kategorie Landschaftsdenkmalzonen.

2) Verbesserung der Bedingungen für Schutz und Erhaltung dieses Kulturerbeberreichs und Schaffung eines disziplinübergreifenden Konsensus auf diesem Gebiet.

3) Bestärkung von Bewusstsein und Wertschutz von historischen Kulturlandschaften als wichtiger Bestandteil einer nationalbewussten Haltung gegenüber der Landschaft sowie Beitrag zur Implementierung internationaler Übereinkommen. (JCh)

Cultural landscape and its research in the Czech Republic

An interdisciplinary focused scientific research project, approved by the Ministry of Culture for specific funding for 2012-2015, strives to improve the current system of protection and conservation of the historic cultural landscape. This is the project NAKI DF12P01OVV001 – Protection and conservation of the historic cultural landscape through the institute of protected cultural landscape, working with the participation of four researching entities (The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening in Průhonice; National Heritage Institute; Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice; Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering). The main objectives of the project are:

1) To improve knowledge on cultural and historical values of the cultural landscape, focusing on the evaluation and development of the existing system of protection and conservation under the category of protected cultural landscape.

2) To improve the conditions for the protection and preservation of this part of the cultural heritage and to achieve interdisciplinary methodological consensus in this area.

3) To raise awareness and protection of the historic cultural landscape as an important part of the national approach to the landscape and as a contribution to the implementation of international conventions. (JCh)

 

 

Hornická kulturní krajina – charakteristika

Krajina dlouhodobě přetvářená hornictvím je dodnes specifická množstvím památek a jejich pestrostí. Čas hornictví se v ní zastavil a její cena je i v opuštěnosti, která umožňuje lépe pochopit plynutí času, mnohovrstevný vliv těžby a zpracování surovin na osídlení i kulturu, ale i vývoj společnosti, která musela zcela změnit způsoby obživy. Mohutné odvaly v lesích, štoly zachovalé a zpřístupněné, ale i ty zaniklé a dnes patrné jen drobným zářezem v terénu, „umělé propasti“ či velké plochy plné propadlin v dnes spíše opuštěné lesní či pastevní krajině přinášejí doklady o dávno minulých zlatých, stříbrných nebo cínových „horečkách“. Možnost porozumět lépe „hornické společnosti“ spočívá nejen v dobrém poznání jednotlivých montánních objektů, ale i v chápání jejich sídelních a technologických souvislostí. (OM)

Die montane Kulturlandschaft – Charakteristik

Eine langfristig durch Bergbau umgestaltete Landschaft ist bis heute spezifisch für eine Vielzahl historischer Denkmäler und deren Diversität. Die Bergbauzeit ist darin stehen geblieben und ihr Wert beruht auch in der Verödung, die ein besseres Verständnis für den Lauf der Zeit, den vielschichtigen Einfluss von Förderung und Aufbereitung des Rohmaterials auf Besiedlung und Kultur, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung, was eine radikale Wandlung des Lebensunterhalts mit sich gebracht hat. Mächtige Halden in Wäldern, erhaltene und begehbare Stollen, aber auch untergegangene Gewerke, heute nur noch als kleine Geländeeinschnitte, „künstliche Schluchten“ kenntlich, neben großflächige Pingen in der heute meist verlassenen Wald- oder Weidelandschaft legen Zeugnis vom einstigen „Gold-, Silber- oder auch Zinnrausch“ ab. Die Möglichkeit, „Bergbaugesellschaften“ besser zu begreifen, beruht nicht nur auf der gründlichen Erkenntnis der einzelnen Montanobjekte, sondern auch auf dem Verständnis ihrer Siedlungs- und Technologie-Zusammenhände. (OM)

Mining cultural landscape – characteristics

Even today, a landscape transformed by many years of mining is specific in its number and diversity of monuments. In such a landscape, the age of mining has stopped, and its value even lies in its abandonment, which allows for a better understanding of the passage of time, the multi-faceted influences that mining and processing of raw materials have on a settlement and a culture as well as on the development of a society which had to completely change its livelihood. Massive mounds in the woods, shafts either preserved and made accessible or extinct and evident today only as slight notches in the terrain, "artificial chasms" or vast areas full of depressions in what is now more of a deserted forest or pasture landscape – all this provides testimony to bygone gold, silver or pewter "fevers". The possibility to better understand "mining societies" lies not only in a good understanding of individual mining objects, but also in understanding their settlement and technological contexts. (OM)

 

 

Hornická kulturní krajina – hlavní znaky

Relikty montánních činností jsou převládajícím nebo dodnes nejčitelnějším způsobem využití území, který definuje hornickou krajinu. Typická bývá také rozdílnost období původní těžby, od středověkých a novověkých reliktů až po staré práce z 19. století. Poslední výrazná fáze pochází mnohde až z 20. století, ve všech případech jde zároveň o aktivity ukončené, formující tak fosilní ráz krajiny. Jejich čitelnost a míra zachování kolísá, od stop zachytitelných pouze odborníky až po výrazné památky, oslovující i běžné návštěvníky. Důležitým znakem hornické kulturní krajiny je prostorová, technologická a společenská vazba, propojující jednotlivé památky do dříve společně fungujícího celku. (OM)

Die montane Kulturlandschaft – Hauptmerkmale

Bergbaurelikte sind die vorherrschende bzw. bis heute am besten kenntliche Nutzungsweise von Gebieten, die als Bergbaulandschaften definiert werden. Typisch sind auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Abbauepochen von den mittelalterlichen oder neuzeitlichen Relikten angefangen bis hin zu den alten Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert. Die letzte markante Phase entstammt vielfach erst dem 20. Jahrhundert, doch handelt es sich in allen Fällen um eine bereits eingestellte Tätigkeit, die so das fossile Landschaftsbild prägt. Ihre Deutlichkeit und Erhaltungszustand schwanken, von Spuren, die nur noch der Fachmann ausmachen kann bis hin zu augenfälligen Denkmälern, die auch den Durchschnittsbesucher ansprechen. Ein wichtiges Merkmal der montanen Kulturlandschaft ist die räumliche, technologische und gesellschaftliche Durchflechtung, die einzelne Denkmäler zu einer einst gemeinsam funktionierenden Einheit verbindet. (OM)

Mining cultural landscapes – main features

Relics of mining activities are the prevalent method today, also the most recognizable, of land use that defines a mining landscape. Also typical is the diversity of the period of initial mining, from medieval and new age relics to older works from the 19th century. In many places, the last significant phase comes from the 20th century, while in all cases this is also an activity which has terminated and has thus formed a fossil character of the landscape. Their recognizability and level of preservation varies, from traces noticeable only experts to significant monuments that appeal to even casual visitors. An important feature of a mining cultural landscape is its spatial, technological and social link that ties the various monuments together into an earlier functioning whole. (OM)

 

 

Hornická kulturní krajina Krušnohoří jako možné světové dědictví

Světové hornické kulturní dědictví, reprezentované například montánní krajinou v Cornwallu nebo těžbou stříbra v oblasti Iwami Ginzan v Japonsku, je rozkročené mezi jedinečností místních podmínek a typičností vycházející ze základních principů historického dolování. Hornická kulturní krajina Krušnohoří doplňuje mozaiku světových montánních lokalit především komplexností danou délkou víceméně nepřetržité těžby a škálou získávaných kovů. Výrazný je i přesah do společenského vývoje, daný dlouhodobým formováním kultury, tradic a rozvojem technologií. Role dominantního vlivu těžby, zpracování a využívání draných kovů je dodnes čitelná i v archeologických a technických památkách, architektuře, urbanismu či struktuře osídlení. Důležité je i překonání státních hranic, dobře reflektující historickou a geografickou rozšířenost fenoménu hornické kulturní krajiny. (OM)

Die montane Kulturlandschaft als mögliches Welterbe

Das montane Weltkulturerbe, wie es z.B. von der Bergbaulandschaft in Cornwall oder dem Silbererzrevier im Gebiet von Iwam Ginzan/Japan repräsentiert wird, zeigt einerseits einzigartige lokale Bedingungen, anderseits eine von den Grundprinzipien des historischen Bergbaus ausgehende Typik. Die Montane Kulturlandschaft Krušnohoří/Erzgebirge ergänzt das Mosaik der montanen Welterbestätten vor allem durch eine von der Dauer der mehr und weniger ununterbrochenen Bergbautätigkeit oder der Skala der geschürften Metalle gegebene Komplexität. Markant ist auch der Übergriff auf die gesellschaftliche Entwicklung, der sich aus der langfristigen Prägung von Kultur, Traditionen und technischem Fortschritt ergab. Die Rolle des dominanten Einflusses von Förderung, Verarbeitung und Nutzung der Edelmetalle ist bis heute auch an den archäologischen sowie technischen Denkmälern, der Architektur und dem Urbanismus bzw. der Siedlungsstruktur abzulesen. Bedeutungsvoll ist auch der grenzüberschreitende Charakter, der gut die historische und geografische Ausbreitung des Phänomens namens montane Kulturlandschaft reflektiert. (OM)

Mining cultural landscapes as possible World Heritage

The world mining cultural heritage, exemplified by the mining landscape in Cornwall or by silver mining in Iwami Ginzan in Japan, is poised between the uniqueness of the local conditions and the specificity of the basic principles of historical mining. The Mining Culture of the Ore Mountains complements the mosaic of world mining localities mainly by the complexity given by the duration of more or less continuous mining and by the range of metals obtained. The overlap into social evolution is also important, given by the long-term formation of the culture, traditions and development of technology. The role of the dominant influence of mining, processing and exploitation of precious metals is still readable even in the technical and archaeological monuments, architecture, urbanism, and the structure of the settlement. Extending beyond national borders is also important, well reflecting the historical and geographical vastness of the phenomenon of a mining cultural landscape. (OM)

 

Vydal © Národní památkový ústav, 2014
Herausgegeben von: © Das Nationale Institut für Denkmalpflege, 2014
Published by © National Heritage Institute, 2014

Autoři textu / Autoren der Texte / Authors of the text: Jakub Chaloupka (JCh), Ondřej Malina (OM)
Übersetzung ins Deutsche: Jürgen Ostmeyer / Translation into English: Bryce Belcher


Roll-up s prezentací ke stažení (soubor PDF) / Roll-up-Präsentationen zum Download (PDF-Datei) / Roll-up Presentations for download (PDF file)

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor JPG) / Roll-up-Präsentationen zum Download (JPG-Datei) / Roll-up Presentations for download (JPG file)

 

Odkazy na další panely

Světové dědictví v České republice

Welterbe in der Tschechischen Republik

World Heritage in the Czech Republic

Kulturní krajina

Kulturlandschaft

Cultural Landscape

Archeologie a montánní dědictví

Archäologie und montanes Erbe

Archeology and Mining Heritage

Urbanismus a Architektura

Urbanismus und Architektur

Urbanism and Architecture