Přejít na: Obsah | Konec stránky

Světové dědictví v České republice a jeho agenda

Welterbe in der Tschechischen Republik und seine Agenda

World Heritage in the Czech Republic and its agenda

 

1.

CZ Flag

Pojem „světové dědictví“ vymezila Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, přijatá na 17. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 1972. Úmluva sama byla podepsána dne 16. listopadu 1972 a vstoupila v platnost roku 1975. Jejím hlavním cílem je čelit stále se zvyšujícímu ohrožení kulturního a přírodního dědictví v důsledku sociálních a ekonomických změn, proto je v ní stanovena povinnost signatářských států, aby zabezpečily ochranu, zachování a předávání světového kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Podpisem úmluvy uznává každý signatářský stát, že je jeho povinností toto dědictví zabezpečit. Dne 15. listopadu 1990 přistoupila k úmluvě také tehdejší ČSFR, závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991, od roku 1993 přijala závazky ČSFR nově vzniklá Česká republika.

G Flag

Den Begriff „Welterbe“ hat die Konvention zum Schutz des Weltkultur- und Weltnaturerbes geprägt, die auf der 17. Zusammenkunft der UNESCO-Generalkonferenz in Paris 1972 angenommen wurde. Die Konvention selbst wurde am 16. November 1972 unterzeichnet und ist 1975 in Kraft getreten. Ihr Hauptziel besteht darin, der zunehmenden Bedrohung des Kultur- und Naturerbes infolge sozialer und wirtschaftlicher Wandlungen entgegen zu treten, weswegen sie die Pflicht der Signatarstaaten festschreibt, für Schutz, Erhaltung und Weitergabe des Weltkultur- und -naturerbes an kommende Generationen zu gewährleisten. Mit der Unterzeichnung der Konvention hat jeder der Signatarstaaten seine Pflicht zur Sicherstellung dieses Erbes anerkannt. Am 15. November 1990 ist auch de damalige ČSFR der Konvention beigetreten, Verbindlichkeit erlangte diese am 15. Februar 1991 und ab 1993 hat die neu entstandene Tschechische Republik die Pflichten ihres Vorläufers ČSFR übernommen.

UK Flag

The concept of "World Heritage" was defined by the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted at the 17th session of the General Conference of UNESCO in Paris in 1972. The Convention itself was signed on 16 November 1972 and entered into force in 1975. Its main objective is to meet the increasing threat to the cultural and natural heritage resulting from social and economic changes, and for this reason it provides for the obligation of signatory states to ensure the protection, conservation and transmission of the world cultural and natural heritage to future generations. By signing the Convention, each State Party acknowledges its duty to safeguard this heritage. On 15 November 1990, Czechoslovakia acceded to the Convention. It became binding on 15 February 1991, and from 1993 the obligations of Czechoslovakia were assumed by the newly formed Czech Republic.

2.

CZ Flag

Na základě úmluvy byly konstituovány Výbor světového dědictví a Fond světového dědictví, které zahájily svoji činnost v roce 1976. Výbor je tvořen 21 státy úmluvy, které jsou zvoleny v průběhu řádného zasedání Generální konference UNESCO složené ze zástupců všech signatářských států. Výboru předkládají signatářské státy soupisy kulturních a přírodních statků, které se nacházejí na jejich území a odpovídají kritériím k zápisu na Seznam světového dědictví. Na základě článku 14 úmluvy pomáhá výboru sekretariát, který je jmenován generálním ředitelem UNESCO a sídlí v Paříži jako jedna z jednotek mezinárodního Sekretariátu UNESCO. Funkci sekretariátu výboru plní od roku 1992 Centrum světového dědictví v Paříži. Vztahy mezi Českou republikou a UNESCO zajišťuje stálá delegace České republiky při UNESCO, která je podřízena Velvyslanectví České republiky v Paříži.

G Flag

Aufgrund der Konvention wurden das Welterbekomitee und der Welterbefonds gegründet, die ihre Tätigkeit im Jahr 1976 aufgenommen haben. Das Komitee besteht aus 21 Konventionsstaaten, die im Verlauf einer ordentlichen Tagung der UNESCO-Generalkonferenz gewählt werden, die ihrerseits aus Vertretern aller Signatarstaaten besteht. Dem Komitee legen die Signatarstaaten die Listen der Kultur- und Naturgüter auf ihrem Gebiet vor, die den Kriterien für eine Aufnahme in die Welterbeliste entsprechen. Aufgrund von Artikel 14 der Konvention steht dem Komitee ein Sekretariat an der Seite, das vom UNESCO-Generaldirektor in Paris ernannt wird und als eine Untereinheit des internationalen UNESCO-Sekretariats seinen Sitz in Paris hat. Die Funktion des Komitee-Sekretariats wird seit 1992 vom Welterbezentrum in Paris erfüllt. Die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und der UNESCO obliegen der Ständigen Delegation der Tschechischen Republik bei der UNESCO, die der Botschaft der Tschechischen Republik in Paris unterstellt ist.

UK Flag

The Convention laid the groundwork for the constitution of the World Heritage Committee and the World Heritage Fund, which started their operations in 1976. The Committee is composed of 21 States of the Convention that are selected during the regular session of the UNESCO General Conference, composed of representatives of all States Parties. The Committee is presented with an inventory of the cultural and natural properties of each State Party which lie within its territory and which meet the criteria for inscription on the World Heritage List. Based on Article 14 of the Convention, the Committee is assisted by the Secretariat, which is appointed by the Director-General of UNESCO and has its headquarters in Paris as one of the units of the International Secretariat of UNESCO. The function of the Secretariat of the Committee has been fulfilled since 1992 by the World Heritage Centre in Paris. Relations between the Czech Republic and UNESCO are ensured by the Permanent Delegation of the Czech Republic to UNESCO, which is subordinate to the Embassy of the Czech Republic in Paris.

3.

CZ Flag

Na základě úmluvy je postupně vytvářen Seznam světového dědictví, na který jsou zapisovány kulturní a přírodní statky, kterým byla Výborem světového dědictví přiznána „mimořádná univerzální hodnota“. Česká republika má na seznamu zapsáno dvanáct kulturních statků, jsou jimi následující: historické centrum Prahy (1992), historické centrum Českého Krumlova (1992), historické centrum Telče (1992), poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994), Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995), kulturní krajina Lednice-Valtice (1996), historická vesnická rezervace Holašovice (1998), zahrady a zámek v Kroměříži (1998), zámek Litomyšl (1999), sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), vila Tugendhat v Brně (2001) a židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003).

G Flag

Aufgrund der Konvention wird fortlaufend die Welterbeliste aufgestellt, in die Kultur- und Naturgüter eingetragen werden, denen vom Welterbekomitee „außergewöhnlicher universeller Wert“ zuerkannt wird. Die Tschechische Republik hat derzeit zwölf in die Welterbeliste aufgenommene Kulturgüter, die nachstehend aufgeführt sind: das Historische Zentrum von Prag (1992), das Historische Zentrum von Český Krumlov (1992), das Historische Zentrum von Telč (1992), die Wallfahrtskirche des hl. Johannes Nepomuk auf Zelená hora (1994), Kutná Hora: historischer Stadtkern mit St. Barbarakirche und der Mariendom in Sedlec (1995), die Kulturlandschaft Lednice-Valtice (1996), die Historische Dorf-Reservation Holašovice (1998), Gärten und Schloss in Kroměříž (1998), Schloss Litomyšl (1999), die Dreifaltigkeitssäule in Olomouc (2000), die Villa Tugendgat in Brno (2001), das Judenviertel und die St. Prokop-Basilika in Třebíč (2003).

UK Flag

The Convention forms the basis for the gradual creation of the World Heritage List, which includes the cultural and natural properties which were considered to be of "outstanding universal value" by the World Heritage Committee. The Czech Republic presently has twelve cultural properties included on the List, as follows: Historic Centre of Prague (1992), the Historic Centre of Český Krumlov (1992), the Historic Centre of Telč (1992), the Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk at Zelená Hora (1994), Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St. Barbara and the Cathedral of Our Lady at Sedlec (1995), Lednice-Valtice Cultural Landscape (1996), Holašovice Historical Village Reservation (1998), Gardens and Castle at Kroměříž (1998), Litomyšl Castle (1999), Holy Trinity Column in Olomouc (2000), Tugendhat Villa in Brno (2001), and the Jewish Quarter and St. Procopius' Basilica in Třebíč (2003).

4.

CZ Flag

Agenda světového dědictví se řídí operačními směrnicemi k provádění úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, které konkretizují principy vlastní úmluvy a definují jednotlivé procesy a organizační náležitosti. Jsou tedy de facto prováděcím dokumentem úmluvy. Signatářským zemím závazně určují například vzor ratifikace a přijetí, náležitosti zápisu statku na Seznam světového dědictví, postupy při sledování stavu zachování statků, včetně předkládání pravidelných (periodických) zpráv, a řadu dalších témat. Ochrana světového kulturního dědictví a péče o ně probíhá v České republice v rámci platné legislativy. Při ochraně a péči o světové kulturní dědictví je využívána řada mechanismů a nástrojů, a to včetně nejrůznějších dotačních titulů administrovaných Ministerstvem kultury ČR. Za významný nástroj pro ochranu a péči o světové dědictví je dnes považován dokument označovaný Management Plan.

G Flag

Die Agenda des Welterbes unterliegt den Operativen Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, welche die Prinzipien der eigentlichen Konvention konkretisieren sowie einzelne Vorgänge und organisatorische Angelegenheiten definieren. Sie sind also de facto die Ausführungsbestimmungen zur Konvention. Beispielsweise setzen sie den Signatarländern verbindlich das Ratifikations- und Aufnahmemuster, die Erforderlichkeiten zum Eintrag von Gütern in die Welterbeliste, die Verfahren bei dem Monitoring des Erhaltungszustands von Welterbegütern einschließlich der Vorlegung regelmäßiger (periodischer) Zustandsberichte, und eine Reihe weiterer Themen fest. Der Schutz des Weltkulturerbes und seine Pflege spielen sich in der Tschechischen Republik im Rahmen der gültigen Rechtsvorschriften ab. Bei Schutz und Pflege des Weltkulturerbes kommen eine ganze Reihe von Mechanismen und Instrumenten zum Zuge einschließlich der diversen Dotationstitel, die vom Ministerium für Kultur der ČR verwaltet werden. Als wichtiges Instrument für Schutz und Pflege des Welterbes gilt heute das als Management Plan bezeichnete Dokument.

UK Flag

 

The agenda of World Heritage is governed by the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, which specify the principles of the Convention itself and define the individual processes and organizational requirements. They are therefore de facto the implementing document of the Convention. They provide for the States Parties, for example, the model instrument of ratification and acceptance, the requirements for inscription of a property onto the World Heritage List, the procedures for monitoring a property's state of conservation, including the submission of periodic reports, and many other topics. The protection of World Cultural Heritage and its conservation in the Czech Republic takes place within the framework of current legislation. The protection and conservation of the World Cultural Heritage utilizes a number of mechanisms and instruments, including various subsidy programs administered by the Czech Ministry of Culture. An important tool for the protection and conservation of the World Heritage today is the document called the Management Plan.

5.

CZ Flag

Navrhnout k zápisu na Seznam světového dědictví lze kulturní nebo přírodní statek podle základní definice v článku 1 úmluvy. Výbor světového dědictví však nemůže posuzovat nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví, aniž byl statek již předtím zahrnut na národní indikativní seznam. Indikativní (též předběžný) seznam je seznam záměrů jednotlivých signatářských států úmluvy pro jejich plánované nominace k zápisu na seznam. Veškeré národní indikativní seznamy, tedy včetně toho za Českou republiku, jsou prezentovány na webových stránkách Centra světového dědictví. V České republice mohl být odborný výběr vhodných statků na národní indikativní seznam zahájen teprve v roce 1990, kdy začala příprava právních podmínek pro přístup tehdejší ČSFR k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Od té doby byl seznam již několikrát aktualizován.

G Flag

Zur Aufnahme in die Welterbeliste können Kultur- oder Naturgüter laut Grunddefinition aus Artikel 1 der Konvention in Vorschlag gebracht werden. Das Welterbekomitee kann die Nominierung zur Aufnahme in die Welterbeliste nicht in Betracht ziehen, wenn das betreffende Gut nicht zuvor in der nationalen Tentativliste geführt wird. Die Tentativliste (oder auch die Vorschlagsliste) ist die Liste mit den Vorhaben der einzelnen Konventions-Signatarstaaten für deren geplante Nominierungen auf den Eintrag in die Welterbeliste. Alle nationalen Tentativlisten einschließlich dessen der Tschechischen Republik werden auf den Webseiten des Welterbezentrums vorgestellt. In der Tschechischen Republik konnte die fachgerechte Auswahl geeigneter Kultur- und Naturgüter für die nationale Tentativliste erst im Jahr 1990 aufgenommen werden, als die Vorbereitung der Rechtsgrundlage für den Beitritt der damaligen ČSFR zur Konvention zum Schutz des Weltkultur- und Weltnaturerbes anlief. Seither wurde die Liste bereits mehrfach aktualisiert.

UK Flag

A cultural or natural property can be proposed for inclusion onto the World Heritage List according to the basic definition in Article 1 of the Convention. The World Heritage Committee cannot assess the nominations for inscription onto the World Heritage List unless the property has previously been included on the national Tentative List. The Tentative List is a list of the intentions of the individual States Parties of the Convention for their planned nominations for inscription on the List. All national Tentative Lists, including that of the Czech Republic, are presented on the website of the World Heritage Centre. In the Czech Republic, the expert selection of suitable properties onto the national Tentative List could be commenced from 1990, when preparations began for the legal conditions for the entrance of Czechoslovakia to the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The list has been updated several times since then.

 

Důležité webové odkazy / Wichtige Weblinks / Important web links:

http://whc.unesco.org/

http://www.mzv.cz/

http://www.mkcr.cz/

http://previous.npu.cz/

 

Vydal © Národní památkový ústav, 2014
Herausgegeben von: © Das Nationale Institut für Denkmalpflege, 2014
Published by © National Heritage Institute, 2014
Autorka textu / Autorin der Texte / Author of the text: Jitka Vlčková
Übersetzung ins Deutsche: Jürgen Ostmeyer / Translation into English: Bryce Belcher

 

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor PDF) / Roll-up-Präsentationen zum Download (PDF-Datei) / Roll-up Presentations for download (PDF file)

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor JPG) / Roll-up-Präsentationen zum Download (JPG-Datei) / Roll-up Presentations for download (JPG file)

 


Odkazy na další panely

Světové dědictví v České republice

Welterbe in der Tschechischen Republik

World Heritage in the Czech Republic

Kulturní krajina

Kulturlandschaft

Cultural Landscape

Archeologie a montánní dědictví

Archäologie und montanes Erbe

Archeology and Mining Heritage

Urbanismus a Architektura

Urbanismus und Architektur

Urbanism and Architecture