Přejít na: Obsah | Konec stránky

Urbanismus a architektura

Urbanismus und Architektur
Urbanism and Architecture


Urbanismus horních měst v Hornické kulturní krajině Krušnohoří

Masivní vzestup důlní činnosti v Krušnohoří v 16. století byl doprovázen zakládáním řady nových horních měst. Specifickým projevem této zakládací horečky jsou „ideální města“ na geometricky vytříbeném šachovnicovém půdorysu. Prvním městem tohoto typu byl Marienberg, založený roku 1521 a navržený matematikem, lékařem a montanistou Ulrichem Rüleinem z Calwu. Marienberské schéma vycházelo z renesančních teorií ideálního města a představovalo jeden z prvních projevů novověkého urbanismu ve střední Evropě. Tento vzor byl uplatňován v desetiletích následujících po Rüleinově smrti a dále rozvíjen v celém Německu. Na české straně jsou hodnotná např. města Horní Blatná, Výsluní či Měděnec. Mimořádně hodnotný je také Jáchymov, ve své době druhé největší město Českých zemí, jehož rozvoj byl předurčen výrazným údolím a z hlediska sídelní formy jde o poněkud atypické údolní město. (JH)

Urbanismus der Bergstädte in der Montanen Kulturlandschaft Krušnohoří /Erzgebirge

Der mächtige Aufschwung des Bergbaus im Krušnohoří/Erzgebirge im 16. Jahrhundert ging mit der Gründung zahlreicher neuer Bergstädte einher. Ein spezifischer Wesenszug dieses Gründerfiebers waren „Idealstädte“, die auf einem ausgeklügelten Schachbrett-Grundriss angelegt wurden. Die erste Stadt dieses Typs war das 1521 angelegte Marienberg, das von dem Mathematiker, Arzt und Montanistikfachmann Ulrich Rülein aus Calw entworfen wurde. Das Marienberger Schema ging von den Renaissancetheorien der idealen Stadt aus und stellte einen der ersten Versuche des neuzeitlichen Urbanismus in Mitteleuropa dar. Diese Vorlage wurde auch noch in den Jahrzehnten nach Rüleins Tod überall in Deutschland angewendet und weiterentwickelt. Auf der böhmischen Seite sind beispielsweise die Städte Horní Blatná (Bergstadt Platten), Výsluní (Sonnenberg) oder Měděnec (Kupferberg) wertvoll, worin sie von Jáchymov (St. Joachimsthal), der damals zweitgrößten Stadt in den böhmischen Ländern übertroffen werden, deren Entfaltung von dem markanten Tal bestimmt wurde und die als Siedlungsform eine etwas atypische Talstadt darstellt. (JH)

The urbanism of mining towns in the Mining Cultural Landscape of the Ore Mountains

The massive increase in mining activity in the Ore Mountains in the 16th century was accompanied by the foundation of a number of new mining towns. A specific manifestation of this new town fever were "ideal cities" based on a geometrically refined checkerboard floor plan. The first city of this type was Marienberg, founded in 1521 and designed by the mathematician, physician, and mining engineer Ulrich Rülein from Calw. The Marienberg layout was based on the Renaissance theories of the ideal city and was thus one of the first examples of modern urbanism in Central Europe. This model was applied in the decades following Rülein's death and further developed throughout Germany. On the Czech side, such valuable towns include Horní Blatná, Výsluní, or Měděnec. Jáchymov is also extraordinarily valuable, at the time the second largest city in the Czech lands, whose development was predetermined by the distinct valley and which is a rather atypical valley town in terms of settlement forms. (JH)

 

Specifické znaky horních měst v Hornické kulturní krajině Krušnohoří

Stavební produkce krušnohorských měst byla ovlivněna především saskými kulturními vlivy. Díky intenzivnímu pohybu obyvatel ze Saska, zvláště horníků, řemeslníků a prospektorů, a volné propustnosti hranic docházelo k výměně znalostí, zkušeností a ke kulturnímu prolínání. V počátcích výstavby se uplatnila pozdní gotika se saskými prvky, během 20. let 16. století se pak objevují prvky renesanční. Mezi nejcharakterističtější stavební prvky se saským vlivem patří sklípkové klenby a portály městských domů a některých církevních staveb. Vzájemné ovlivňování kulturního prostředí v 1. polovině 16. století se odehrávalo i na poli duchovním. Na území Jáchymova tehdy působilo hned několik významných učenců své doby – např. lékař Georgius Agricola či teolog Johannes Mathesius. (AK)

Spezifische Merkmale der Bergstädte in der Montanen Kulturlandschaft Krušnohoří

Die Bauproduktion der Erzgebirgsstädte war vor allem von sächsischen Einflüssen geprägt. Dank der intensiven Migration aus Sachsen, die vor allem Bergleute, Handwerker und Prospektoren über die frei durchlässigen Grenzen brachte, kam es zum Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen sowie einer kulturellen Durchsetzung. In den frühen Bauzeiten kam die Spätgotik mit sächsischen Elementen zum Zuge, während der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts tauchten dann Renaissance-Elemente auf. Zu den höchst charakteristischen sächsisch geprägten Bauelementen gehören Zellengewölbe und Portale an Häusern und manchen Sakralbauten. Eine gegenseitige Beeinflussung des Kulturmilieus während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts spielte sich auch im geistigen Bereich ab. Auf dem Gebiet von Jáchymov (St. Joachimsthal) wirkten damals gleich mehrere bedeutende Gelehrte ihrer Zeit – z. B. der Arzt Georgius Agricola oder der Theologe Johannes Mathesius. (AK)

Specific features of mining towns in the Mining Cultural Landscape of the Ore Mountains

The constructional element of the Ore Mountain towns was mainly influenced by Saxon cultural influences. The intensive movement of the population from Saxony, particularly miners, artisans, and prospectors, as well as the free movement across the borders, led to the exchange of knowledge and experience and a blending of cultures. Early construction saw the application of late Gothic with Saxon elements, then elements of the Renaissance appeared during the 1520's. The most characteristic structural elements with Saxony influences include the vaults and portals on town houses and on certain ecclesiastical buildings. Mutual interactions of the cultural environment in the early 16th century also took place in the spiritual realm. There were several eminent scholars of the time active in Jáchymov, including the physician Georgius Agricola and theologian Johannes Mathesius. (AK)

 

Plošná ochrana v České republice a její tradice

Vybraná nejcennější historická sídla jsou v ČR chráněna již od 50. let 20. století. V té době se podařilo vyhlásit soubor 30 historických městských jader památkovými rezervacemi. Moderní plošnou ochranu nejen historických jader měst, ale i urbanisticky cenných sídel, architektonických dominant, krajiny a archeologických lokalit zajišťuje zákon o státní památkové péči z roku 1987. Celkově tak v současné době existuje v ČR 40 městských památkových rezervací, 61 vesnických památkových rezervací, 8 archeologických rezervací, 23 krajinných památkových zón, 255 městských památkových zón, 211 vesnických památkových zón a 446 ochranných pásem. Kategorií nerozmanitější jsou bezesporu krajinné památkové zóny. Právě o území silně ovlivněné hornickou činností se památkový fond u nás rozšířil naposledy. V roce 2014 byly čtyři celky v Krušných horách vyhlášeny krajinnými památkovými zónami. (AK)

Flächenschutz in der Tschechischen Republik und seine Tradition

Ausgewählte und besonders wertvolle Ansiedlungen stehen in der ČR bereits seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Schutz. Zu jener Zeit ist es gelungen, eine Kollektion von 30 historischen Stadtkernen zu Denkmal-Reservationen zu erklären. Der moderne Flächenschutz von historischen Stadtkernen, aber auch von urbanistisch wertvollen Ansiedlungen, architektonischen Dominanten, Landschaften und archäologischen Stätten wird vom Gesetz über staatliche Denkmalpflege aus dem Jahr 1987 geregelt. Insgesamt gibt es gegenwärtig in der ČR 40 Stadtdenkmalreservationen, 61 Dorfdenkmalreservationen, 8 archäologische Reservationen, 23 Landschaftsdenkmalzonen, 255 Stadtdenkmalzonen, 211 Dorfdenkmalzonen und 446 Schutzzonen. Die vielfältigste Kategorie stellen zweifelsohne die Landschaftsschutzzonen dar. Der hiesige Denkmalsfonds wurde letztmalig gerade um ein stark vom Bergbau geprägtes Gebiet erweitert. Im Jahr 2014 wurden vier Geländeeinheiten im Erzgebirge zu Landschaftsdenkmalzonen erklärt. (AK)

Comprehensive protection in the Czech Republic and its tradition

Certain most valuable historic sites in the Czech Republic have been protected since the 1950's. At that time a set of 30 historic town centres were declared as heritage reservations. The State Heritage Preservation Act has been providing protection not only of historic town centres but also valuable urban settlements, architectural dominant structures, landscapes, and archaeological sites since 1987. There are currently 40 urban heritage reservations, 61 rural heritage reservations, 8 archaeological reservations, 23 protected cultural landscapes, 255 urban heritage zones, 211 rural heritage zones, and 446 protective zones in the Czech Republic. The most diverse category is undoubtedly protected cultural landscape heritage. The Czech heritage fund has expanded most recently with the inclusion of areas heavily affected by mining activities. In 2014, four areas in the Ore Mountains were declared as protected cultural landscapes. (AK)

 

Péče o architektonické památky

Péče o architektonické a umělecké památky je ukotvena jak v mezinárodní, tak i české legislativě a památková péče je chápána jako veřejný zájem. Jde tedy o ochranu, uchování a přiměřené využívání kulturního dědictví. Hlavní tíha péče o architektonické památky je na jejich vlastnících. Jejich práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Vlastník by měl na své náklady pečovat o památku a udržovat ji v dobrém stavu, chránit ji před poškozením, znehodnocením, užívat ji pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně-politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu a stavební záměry projednat s orgány státní památkové péče. (AK)

Pflege von Architekturdenkmälern

Die Pflege von Architektur- und Kunstdenkmälern ist sowohl in internationalen als auch tschechischen Gesetzen verankert und die Denkmalpflege gilt als öffentliches Interesse. Es geht herum Schutz, Erhaltung und angemessene Nutzung von Kulturerbe. Die Hauptlast der Pflege von Architekturdenkmälern liegt bei ihren Besitzern. Deren Rechte und Pflichten werden vom Gesetz Nr. 20/1987 Ges.-Slg., über die staatliche Denkmalpflege, geregelt. Der Besitzer hat auf eigene Kosten für das Denkmal Sorge zu tragen und es in gutem Zustand zu erhalten, vor Beschädigungen und Wertminderung zu schützen und in einer Weise zu nutzen, die kulturpolitischer Bedeutung, Denkmalswert sowie technischem Zustand entsprechen und Bauvorhaben mit den Organen der staatlichen Denkmalpflege abzustimmen. (AK)

Conservation of architectural properties

Conservation of architectural and artistic properties is anchored in both international and Czech legislation, and heritage protection is understood as in the public's interest. This is the protection, conservation, and appropriate use of cultural heritage. The main burden of conservation of architectural properties lies on their owners, their rights and obligations being set out in Act no. 20/1987 Coll., on state heritage preservation. The owner should use his own resources to take care of the property and keep it in good condition, protect it from damage, deterioration, and use it only in a manner consistent with its cultural and political significance, heritage value, and technical condition, and should discuss any building plans with state heritage preservation bodies. (AK)

 

Dotační programy Ministerstva kultury České republiky v této oblasti

Určitou kompenzací omezení vlastnického práva jsou finanční příspěvky vlastníkům nemovitých kulturních památek na zvýšené náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou. Tyto finanční prostředky aktuálně rozděluje ministerstvo kultury prostřednictvím níže uvedených dotačních programů. Jsou jimi: Program záchrany architektonického dědictví, Havarijní program, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movitých kulturních památek, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, program Podpora pro památky UNESCO, program Podpora občanských sdružení v památkové péči, program Podpora záchranných archeologických výzkumů. (AK)

Dotationsprogramme des tschechischen Kulturministeriums für diesen Bereich

Eine gewisse Kompensation für die Beschneidungen des Besitzrechts stellen die finanziellen Beiträge für Besitzer von Kulturdenkmälern für die erhöhten Kosten dar, die sich aus deren Erhaltung und Renovierung ergeben. Diese Mittel werden derzeit vom Kulturministerium mittels der nachstehenden Dotationsprogramme verteilt. Diese sind: Das Programm für den Schutz von Architekturerbe, Notfall-Programm, Programm zur Regeneration von Stadtdenkmalreservationen und Stadtdenkmalzonen, Programm der Pflege von Dorfdenkmalreservationen, Dorfdenkmalzonen und Landschaftsdenkmalzonen, Programm für die Restaurierung mobiler Kulturdenkmäler, Programm zur Unterstützung für UNESCO–Denkmäler, Programm zur Unterstützung von Bürgervereinigungen im Bereich der Denkmalpflege, Förderprogramm für archäologische Rettungsuntersuchungen. (AK)

Subsidy programs of the Czech Ministry of Culture in this field

Financial contributions to owners of immovable cultural properties for the increased costs associated with their conservation or restoration serve as partial compensation for the limitation of property rights. These funds are currently distributed by the Ministry of Culture through grant programs, specifically the preservation of architectural heritage program, emergency program, program for the regeneration of urban heritage reservations and urban heritage zones, program for the maintenance of rural heritage reservations, rural heritage zones, and protected cultural landscapes, program for the restoration of movable cultural properties, the support program for the renewal of cultural heritage properties through villages with extended authority, the support program for World Heritage properties, the program to support civic associations in heritage preservation, and the support program for archaeological rescue excavations. (AK)

 

Vydal © Národní památkový ústav, 2014
Herausgegeben von: © Das Nationale Institut für Denkmalpflege, 2014
Published by © National Heritage Institute, 2014

Autoři textu / Autoren der Texte / Authors of the text: Jan Hanzlík (JH), Alžběta Kratochvílová (AK)
Übersetzung ins Deutsche: Jürgen Ostmeyer
/ Translation into English: Bryce Belcher

 

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor PDF) / Roll-up-Präsentationen zum Download (PDF-Datei) / Roll-up Presentations for download (PDF file)

Roll-up s prezentací ke stažení (soubor JPG) / Roll-up-Präsentationen zum Download (JPG-Datei) / Roll-up Presentations for download (JPG file)

 

Odkazy na další panely

Světové dědictví v České republice

Welterbe in der Tschechischen Republik

World Heritage in the Czech Republic

Kulturní krajina

Kulturlandschaft

Cultural Landscape

Archeologie a montánní dědictví

Archäologie und montanes Erbe

Archeology and Mining Heritage

Urbanismus a Architektura

Urbanismus und Architektur

Urbanism and Architecture