Přejít na: Obsah | Konec stránky

LoCloud

LoCloud

Projekt LoCloud navazuje na předchozí úspěšné projekty Best Practice Network: CARARE (Projekt CARARE v NPÚ), v jehož rámci byl zřízen digitální repozitář pro sběr dat z oblasti archeologického a architektonického dědictví, a EuropeanaLocal, který se věnoval lokálním institucím a regionálním a národním úložištím kulturního obsahu. Výsledkem obou projektů bylo mimo jiné získání více než 5 milionů nových položek v portálu Europeana. Národní památkový ústav přispěl svými digitálními daty z metainformačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému památkové péče. Jde především o fotografie, ale o odborné mapy, textové dokumenty a další. V novém projektu zamýšlíme rozšířit poskytovaná data o údaje z archeologické databáze Významné archeologické lokality (VAL).

Výsledkem práce projektu LoCloud má být zpřístupnění více než 4 milionů nových položek digitálního obsahu v portálu Europeana. Projekt je z větší části financován Evropskou komisí z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) a patří do skupiny projektů vytvářejících tzv. síť dobré praxe (Best Practice Network).

Účast v projektu přináší NPÚ kromě jisté prestiže a zviditelnění v rámci evropských paměťových institucí i kontakty s partnery v ostatních evropských zemích, možnosti vzájemného předávání zkušeností a obohacení našich vlastních informačních systémů, jak se již projevilo v projektu CARARE. Zkušenosti z tohoto projektu jsou zvláště potřebné v období, kdy je vytvářen základ pro novou aplikaci pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek a pro soupis objektů zájmu památkové péče, nazvanou Památkový katalog.

Projekt je otevřen i dalším institucím, další informace bude v blízké době (na konci dubna) možné získat na internetových stránkách projektu: http://www.locloud.eu/.