Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vernerův mlýn v Brlohu a Sousedský spolek Merboltice postupují za Ústecký kraj do soutěže o cenu Patrimonium pro futuro

6.4.2015 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno
IMG_7824 80x120
O Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se za Ústecký kraj budou ucházet Vernerův vodní mlýn v Brlohu v kategorii obnova památky a Sousedský spolek Merboltice v kategorii prezentace hodnot.

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku vznikl zřejmě na počátku 17. století. Vedle obytné a hospodářské části samoty se zde unikátně zachovala mlynářská technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Díky tomu může objekt sloužit jako ukázkový příklad malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový. Vedle běžných technologií je součástí jeho vybavení i unikátní savka, archaický čisticí stroj, jichž je dochováno pouze několik v republice.

Objekt prochází od roku 2009 rozsáhlou opravou s cílem adaptace této technické památky s nadregionálním významem na živé muzeum českého mlýna a zapomenutých řemesel. Veškeré opravy jsou prováděny v úzké součinnosti s orgány státní památkové péče a s důrazem na pečlivý výběr kvalitních řemeslníků a restaurátorů.

V roce 2014 byla provedena rozsáhlá konzervaciea zprovoznění elektrodynama a Křižíkovy rozvodnice Z mlecího zařízení byla provedena oprava soustavy k mletí žita, tj. mlecí stolice s rýhovanými válci firmy Hübner & Opitz Pardubice, hranolových vysévačů, výtahů a spádových trubek i unikátně dochované savky. Veškeré zásahy prováděl restaurátor Pavel Sršeň ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ. Výsledkem je precizní práce, která zastavila přirozený degradační proces materiálů a zajistila možnost prezentace technologií při zachování patiny stáří. V roce 2015 by se mělo pokračovat v konzervování a opravách dalších strojů.

V současnosti je mlýn přístupný veřejnosti, je v něm expozice mlynářství a tradičních řemesel, pravidelně se zde konají kulturní akce, na nichž je prezentováno nejen tradiční mlynářské řemeslo, ale rovněž lidové zvyky nebo např. zpracování zdejších plodin (kdoule), které rostou v zahradě mlýna. Vernerův mlýn Brloh, o. p. s., je aktivně začleněn v mezinárodním projektu Mortelgrund – Stará solná stezka (Mortelgrund – Alte Salzstrasse). V rámci edukace návštěvníků zde byla vydána naučná publikace Cesta žita. Mlýn v Brlohu je v intencích projektu Mortelmühle (Ziel 3/ Cíl 3) součástí Krušnohorského mlýnského okruhu. Objekt je tak vzorovou ukázkou citlivé rekonstrukce technické památky a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Sousedský spolek Merboltice připravil v roce 2014 komentované prohlídky a další akce věnované zejména prezentaci a obnově tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice. Jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá zejména v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel.

Součástí činnosti spolku na obnově kulturních hodnot je i rehabilitace sousedské vesnické vzájemnosti, která v severozápadním pohraničí po roce 1945 zanikla. Mezi akce pořádané v roce 2014 tak spolek zařadil nejen každoroční Den podstávkových domů s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice nebo masopust, ale např. i úpravu veřejného prostoru vesnice (viz akce Kosení aleje). Díky úspěšné finanční sbírce podpořené z iniciativy Sousedského spolku Česko-německým fondem budoucnosti byl dne 23. 8. 2014 osazen na obnovenou zvonici střední zvon sv. Josef a hlavní zvon sv. Matka Boží. Spolek mimo to pořádá filmové a hudební festivaly, tradiční masopust i dětský den a do místní knihovny zajišťuje nákup odborné literatury, která se mj. věnuje historii i problematice obnovy podstávkových domů. Členové spolku zároveň i svým soukromým vlastnictvím památkově chráněných podstávkových domů ve vesnické památkové zóně Merboltice názorně ukazují dalším vlastníkům jak tyto objekty udržovat, citlivě opravovat, ale zejména obývat.

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2014 v Ústeckém kraji vybrala dvě nejzajímavější a jako vítěze je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti NPÚ v Ústí nad Labem v pondělí 6. dubna 2015. Do konce dubna vyberou krajské vítěze a nominují je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky) komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ. Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Ústecký kraj i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem je státní příspěvkovou organizací, která má působnost na území Ústeckého kraje. Byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 na dobu neurčitou rozhodnutím ministerstva kultury. NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, která zahrnuje okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V působnosti ÚOP je 5821 kulturních památek, z toho 3509 nemovitostí, 14 národních kulturních památek, 1 archeologická památková rezervace, 5 městských památkových rezervací, 3 vesnické památkové rezervace, 3 krajinné památkové zóny, 17 městských památkových zón a 13 vesnických památkových zón. Přímo spravuje 2 objekty ve vlastnictví ČR, kostel sv. Floriána je celoročně přístupný veřejnosti s průvodcem od prosince 2013, zámek Krásné Březno, sídlo územního odborného pracoviště, je zpřístupněn částečně při zvláštních příležitostech, jako jsou výstavy a přednášky.

Kontakt:Metadata ke zprávě

Vloženo
17.4.2015 10:48
Vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
Témata
občanská sdružení, obnova památek, památky a veřejnost, popularizace
číslo
16331
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit