Přejít na: Obsah | Konec stránky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha, identifikační číslo: 75032333, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z právních vztahů vzniklých z koupě zboží (dále jen „kupní smlouva“) a v souvislosti s ní mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové doméně http://eshop.npu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu  (dále jen „e-shop“).
 2. Obchodní podmínky upravují dále práva a povinnosti smluvních stran při užívání webových stránek prodávajícího umístěných na doméně uvedené v předchozím bodě 1.1 obchodních podmínek (dále jen „webové stránky“) a další s tím související právní vztahy. Nesouhlasíte-li s obchodními podmínkami, nenavštěvujte a nepoužívejte webové stránky. Přístupem k webovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že s obchodními podmínkami souhlasíte. Kupující potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami také tím, že při nákupu prostřednictvím e-shopu ve 4. kroku „Rekapitulace“ (bod 3.5 těchto obchodních podmínek) svým aktivním jednáním zaškrtne políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu v českém jazyce.
 5. Kupující souhlasí s tím, že znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek prodávající zveřejňuje na tomto místě: http://previous.npu.cz/obchodni-podminky/. Změny jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění, není-li v obchodních podmínkách uvedeno pozdější datum. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Kontaktní a identifikační údaje prodávajícího jsou:
  • název: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
  • adresa pro doručování: Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha 1
  • adresa elektronické pošty: prodejna.praha@npu.cz
  • telefon: +420 234 653 331
  • IČ: 75032333
  • odběrné místo: Prodejna a informační centrum NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na příslušné webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z e-shopu.
 2. Při registraci na příslušné webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěného v e-shopu je informativního charakteru a nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. E-shop obsahuje seznam a informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou na příslušné webové stránce uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou případných nákladů na balení a dodání zboží, jejichž výše je uvedena na příslušné webové stránce objednávkového formuláře v e-shopu (body 3.4 a 3.5 obchodních podmínek). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. V případě požadavku kupujícího na doručení zboží mimo území České republiky, bude způsob a cena doručení zboží sjednána dohodou prodávajícího a kupujícího ad hoc.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (při nákupu kupující v 1. kroku „Objednávka - Nákupní košík“ objednávané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku e-shopu, ve 2. kroku „Objednávka - Kontaktní údaje“ kupující uvede své kontaktní údaje: jako registrovaný uživatel s registrací nebo bez registrace, uvede, zda je fyzická osoba nebo fyzická osoba  -podnikatel nebo právnická osoba),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (v 3. kroku „Objednávka - Způsob odběru a platby“ kupující zvolí způsob odběru a platby),
  • nákladech spojených s dodáním zboží, s nimiž je kupující seznámen a má možnost s nimi vyslovit souhlas v rámci 3. kroku „Objednávka - Způsob odběru a platby“ nákupu,
  • rekapitulaci objednávky (4. kroku „Objednávka – Rekapitulace“),
  • objednávce kupujícího, včetně čísla, které jí bylo přiděleno (5. krok „Objednávka – Poděkování“) a které je kupujícímu zasláno na jím uvedenou elektronickou adresu kupujícího (bod 3.5 obchodních podmínek) s tím, že
  • v každém kroku objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno vrátit se na předchozí krok a zkontrolovat příslušný postup za účelem výběru a objednání zboží v e-shopu (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno ve 4. kroku „Objednávka - Rekapitulace“ zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po zaškrtnutí políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), nebude-li ze strany kupujícího objednávka na žádost prodávajícího potvrzena, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo z jiných důvodů technické, obchodní nebo právní povahy.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Platí, že náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu předchozí věty se neliší od základní sazby.

4. Cena, platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na zvoleném odběrném místě, nebo
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 59636011/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. pobočka Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“), nebo
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GP webpay.
 2. Pokud si kupující nezvolí osobní odběr zboží, budou ke kupní ceně připočteny náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s doručením zboží.
 3. Náklady na doručení zahrnují: poštovné a balné.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.  Úhrada  plné výše kupní ceny je podmínkou pro odeslání nebo odebrání zboží.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby je kupujícímu prodávajícím sdělen v potvrzení jeho objednávky (akceptaci), zaslaném prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího (bod 3.5 obchodních podmínek). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je i při platbě na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.7 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku  kupující, který je zároveň spotřebitelem (dle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) (dále jen „kupující – spotřebitel“), nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující - spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o výše uvedený případ či o jiný případ, kdy podle použitelných právních předpisů, zejména podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (různá od dopravce) převezme zboží. Kupující - spotřebitel musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, například dopisem nebo emailem. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v bodě 1.6 obchodních podmínek. Kupující - spotřebitel může pro odstoupení od kupní smlouvy použít přiložený vzorový formulář. Prodávající potvrdí kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od smlouvy v textové podobě jeho přijetí (např. e-mailem na elektronickou adresu kupujícího - spotřebitele).
 3. V případě odstoupení od smlouvy podle  předchozího ustanovení bodu 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to zasláním zboží zpět nebo předáním na poštovní doručovací adresu nebo zasláním nebo předáním v odběrném místě, jak je specifikováno v bodě 1.6 obchodních podmínek. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající je oprávněn prověřit stav vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy v souladu s ustanoveními obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží kupujícímu spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím - spotřebitelem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícímu - spotřebiteli či jiným způsobem, pokud s tím kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Částku odpovídající kupní ceně prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující - spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen náležitě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, včetně neporušenosti obalu, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174  občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Věc nemá vady zejména, pokud, prodávaná věc má vlastnosti smlouvou požadované, a chybí-li takové ujednání v kupní smlouvě, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Věc nemá vady, odpovídá-li požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo vadu sám způsobil. Má se za to, že vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, existovala již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na poštovní adrese pro doručování nebo na adrese odběrného místa uvedené v bodě 1.6 obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího – spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.
 3. Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa (bydliště) kupujícího, fakturační adresa kupujícího, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, jakož i za účelem vedení uživatelského účtu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. Nezvolí-li kupující osobní odběr zboží, souhlasí s tím, že prodávající může osobní údaje kupujícího, potřebné k dopravě zboží pro kupujícího, předat dopravci. S výjimkou dle předchozích vět nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a/nebo archivaci uložené prodávajícímu příslušnými obecně závaznými právními předpisy, podle toho co trvá déle. Po tuto dobu prodávající umožní kupujícímu na jeho žádost přístup k uzavřené kupní smlouvě. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1.6 těchto obchodních podmínek.
 8. Má-li kupující za to, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn:
  • Požádat prodávajícího o vysvětlení.
  • Požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Doručování korespondence

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty uvedenou v jejím uživatelském účtu. Platí, že adresou elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího je elektronická adresa kupujícího podle bodu 3.5 obchodních podmínek.
 2. Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a tato činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Na uvedené úřady se kupující může obrátit také se svým podnětem.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v kamenných provozovnách prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu – a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady - reklamací.

V Praze dne 15. 6. 2015