Přejít na: Obsah | Konec stránky

Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyzdvihuje pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Jejím cílem je zhodnotit, co se podařilo, a ocenit všechny, kteří se o to přičinili. Cena, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená oblastí záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území České republiky, upozorňuje tímto způsobem na úspěchy v oblasti péče o kulturní dědictví, zhodnotí počiny realizované v předešlém roce a vyzdvihne příklady dobré praxe ve čtyřech kategoriích:

  • obnova památky, restaurování: příkladné a zdařilé restaurování kulturní památky či její části – výtvarného díla, uměleckořemeslného díla
  • objev, nález roku: významný objev na památce, objev do té doby neznámého objektu, předmětu kulturní hodnoty, archeologický objev, autorské určení díla apod.
  • prezentace hodnot: výstava, nová instalace, publikace, mediální odborná prezentace
  • záchrana památky: záchrana součásti kulturního dědictví na poslední chvíli nezištnou iniciativou, koupí, mobilizací dobrovolníků apod.

Za každý kraj mohou odborníci NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat maximálně dva zástupce. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole jsou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. Ocenění může být rovněž uděleno výrazné osobnosti za její přínos památkové péči.

Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, kterou navrhla studentka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Hana Dýcková. Výherci jednotlivých kategorií získají kromě medaile roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

„Cílem vyhlášení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je podpořit vlastníky kulturních památek a další, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti.“
Ing. arch. Naděžda Goryczková,
generální ředitelka Národního památkového ústavu