Přejít na: Obsah | Konec stránky

Základní literatura k rodu pánů z Pernštejna

 • Bůžek, Václav: Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšli a Vídní. (Ke zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty). Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 24-36;
 • Fritzová, Charlotte - Růžička, Jindřich: Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna. Sborník prací východočeských archivů 3, 1975, s. 63-75;
 • Janáček, Josef: Ženy české renesance. Praha 1996;
 • Kotyk, Jiří: Hroby slezských Piastovců v Pardubicích. Zprávy klubu přátel Pardubicka 13, 1978, s. 43-44, s. 63-65;
 • Kotyk, Jiří: Pernštejnské mauzoleum v Pardubicích. Zprávy klubu přátel Pardubicka 23, 1988, s. 204-207;
 • Ledvinka, Václav: Lobkovický palác (Pernštejnský). In: Ledvinka, V.-Mraz, B.-Vlnas, V.: Pražské paláce. (Encyklopedicky ilustrovaný přehled). Praha 1995, s. 186-188;
 • Marek, Pavel: Svědectví o ztrátě starého světa: manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. České Budějovice 2005;
 • Pánek, Josef: Cesta české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987;
 • Pánek, Josef: Vilém z Rožmberka – Politik smíru. Praha 1998;
 • Pernštejnové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8.-9. září 1993 v Pardubicích (red.). P. Vorel, Pardubice 1995;
 • Plaček, Miroslav: Rod erbu zubří hlavy do počátku 15. století (Pokus o genealogii moravského rodu). Časopis Matice moravské 114, 1995, č. 1, s. 117-134;
 • Růžička, Jindřich: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559. Sborník prací východočeských archivů 4, 1978, s. 153-186;
 • Ryantová, Marie: Polyxena z Lobkovic. In: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. (ed.) M. Lenderová, Praha 2002, s. 67-103.
 • Stloukal, Karel: Královny, kněžny a velké ženy české. Praha 1940;
 • Šefčík, Erich: Náhrobek těšínské kněžny Žofie z roku 1541. Familia Silesiae 1, 1997, s. 51-54;
 • Teplý, Jaroslav: Pernštejnové ve 13.-14. století. Pardubice 1996;
 • Turková, Magdaléna: Těšínská knížata a Pernštejnové v polovině 16. století (edice listů knížete Václava Těšínského Vratislavu z Pernštejna z let 1565-1579). Východočeský sborník historický 12, 2005, s. 15-44;
 • Válka, Josef: Moravská aristokracie na přelomu 16. a 17. století. Opera historica 3, 1993, s. 155-165;
 • Válka, Josef: „Politická závěť“ Viléma z Pernštejna (1520-1521). Časopis Matice moravská 90, 1971, s. 63-82;
 • Válka, Josef: „Velcí Pernštejnové“ v politice a kultuře. Zprávy státního památkového ústavu v Brně 4, 2000, s. 21-36;
 • Válka, Josef: Pernštejn: hrad, jeho mjitelé a krajina. In: Josef Válka. Myšlení a obraz v dějinách kultury, studie, eseje, reflexe. Brno 2009, s. 150-182;
 • Vorel, Petr: Dvory aristokratů v renesančních Čechách. Opera historica 3, 1993, s. 137-154;
 • Vorel, Petr: Pernštejnská diplomacie v době stavovského povstání roku 1547 (edice listů Jaroslava z Pernštejna z února až června 1547). Východočeský sborník historický 3, 1993, s. 231-272;
 • Vorel, Petr: Mezi Augsburgem a Komárnem (Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají polovině 16. století). In: Cesty a cestování v životě společnosti. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica III.  Studia historica II., (edd.) L. Bobková-M. Neudertová, Ústí nad Labem 1995, s. 191-197;
 • Vorel, Petr: Pernštejnská svatba v Prostějově roku 1550. Časopis Matice moravské 114, 1995, s. 139-162;
 • Vorel, Petr: Šlechtická aristokracie barokní doby a její sídla ve východních Čechách. Opera historica 5, 1996, s. 335-363;
 • Vorel, Petr: Petr Hamza ze Zábědovic a regentská správa pernštejnských dominií v Čechách v letech 1550-1552. Scientific papers of the University of Pardubice. Series C – Institute of Languages and Humanities 2, 1996, s. 115-142;
 • Vorel, Petr: Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555. Východočeský sborník historický 6, 1997, s. 165-182;
 • Vorel, Petr: Poddanská rezidenční města v českých zeních (K typologii měst předbělohorské doby). In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). Prostějov 1997, s. 38-48;
 • Vorel, Petr: Úvěr, peníze a finanční transakce české a moravské aristokracie při cestách do zahraničí v polovině 16. století. Český časopis historický 96, 1998, s. 754-778;
 • Vorel, Petr: Život na dvoře Viléma z Pernštejna. Opera historica 7, 1999, s. 331-360;
 • Vorel, Petr: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha 1999;
 • Vorel, Petr: Staré pověsti a rodinné příběhy pernštejnské. (Sebereflexe aristokratického rodu v polovině 16. století). In: Chocholáč, B.-Jan, L.-Knoz, T. (edd.): Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, s. 137-148;
 • Vorel, Petr: Rezidenční síť panů z Pernštejna v 15.-17. století. Zprávy státního památkového ústavu v Brně 4, 2000, s. 37-49;
 • Vorel, Petr: Hrabství Kladské a finanční politika krále Ferdinanda I. ve druhé třetině 16. století. Východočeský sborník historický 12, 2005, s. 3-14;