Přejít na: Obsah | Konec stránky

Města a vesnice v náruči památkové péče: 20 let plošné ochrany

Města

Soustavná památková péče v hodnotných městských sídlech s plošnou památkovou ochranou přináší nepřehlédnutelné výsledky. Chceme prezentovat stav měst „před“ a „po“ v souvislosti s prací a aktivitami odborných pracovníků památkové péče, případně poukázat na důsledky památkové ochrany v porovnání se sídly, které se vyvíjejí bez zásahů památkových orgánů. Garantem části věnované městům je Ïng. Jiří Balský, ředitel NPÚ, ÚOP Josefov.

Dílčí témata:

 • Prezentace vlivu památkové péče na příkladu konkrétních plošně chráněných sídel
 • Kulturně a historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky
 • Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování

Z chystaných akcí:

 • V náruči památkové péče. Městské památkové rezervace a zóny: Výstavy připravované k dvaceti a pětadvaceti letům od vyhlášení části plošně památkově chráněných městských sídel v České republice budou prezentovat městská sídla s plošnou památkovou ochranou, jejich kulturní hodnoty a zároveň výsledky výkonu památkové péče, v prvé řadě činnost odborných pracovníků NPÚ.

V náruči památkové péče – 25. výročí městských památkových zón v Královéhradeckém kraji: vernisáž 13. 10. 2015 ve 14 hodin ve vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (připravilo NPÚ, ÚOP Josefov)

V náruči památkové péče. Městské památkové zóny Pardubického kraje: Galerie města Pardubic od 13. 9. 2015 (připravilo NPÚ, ÚOP v Pardubicích)

V náruči památkové péče – přínos památkové péče pro rozvoj historických měst: státní hrad Šternberk 17. 6. – 31. 10. 2015 (připravilo NPÚ, ÚOP v Olomouci)

Katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte: výstavní síň českobudějovické radnice 3. – 29. 9. 2015 (připravilo NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Urbanistické dědictví České republiky: putovní výstava (připravilo NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)
Státní hrad a zámek Český Krumlov, přízemí mincovny 5.–27. srpna 2015
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, vstupní hala zámku 3. září – 28. října 2015
České Budějovice,  výstavní síň NPÚ, ÚOP 2.– 27. listopadu 2015

 • Komentované prohlídky a přednášky:

  Komentovaná vycházka po městské památkové rezervaci Olomouc:
  9. 9. 2015 (připravilo NPÚ, ÚOP v Olomouci)

  Přednáška při příležitosti otevření nového informačního centra v budově NPÚ, ÚOP v Lokti: termín bude upřesněn (připravilo NPÚ, ÚOP v Lokti)

Vesnice

Chceme představit veřejnosti krásu, rozmanitost a kulturní hodnoty lidového stavitelství a smysluplnost péče o jeho zachování a obnovu, na níž se podílejí pracovníci Národního památkového ústavu. Příznivé jsou rovněž důsledky působení programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny. Řada akcí a programů se uskuteční jak na jednotlivých pracovištích NPÚ, tak ve spolupráci s dalšími institucemi. Garantem části věnované vesnicím je PhDr. Pavel Bureš.


Dílčí téma:

 • Národopisná výstava českoslovanská (1895) jako důležitý mezník v bádání a péči o památky lidové architektury

Národopisná výstava českoslovanská se konala na výstavišti v pražské Královské oboře před 120 lety. Rozsahem i významem se stala mimořádnou kulturní a společenskou událostí, na níž česká společnost manifestovala svou politickou emancipaci a národní uvědomění prostřednictvím odkazu lidové kultury. Předcházely jí tři roky intenzivních přípravných prací v jednotlivých regionech s početnými národopisnými slavnostmi a 170 krajinskými výstavami, z nichž byly vybrány exponáty do Prahy. Centrem zájmu návštěvníků výstavy se stala výstavní dědina. Podle původní koncepce měla být představena kompletní typická obec, odrážející v charakteru zástavby také sociální strukturu a vesnická řemesla; nakonec vzniklo 27 objektů, které představovaly výběr stavebních typů hlavních národopisných oblastí. Kromě toho bylo zhotoveno více než 100 kvalitních modelů lidových staveb z celého území Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. V průběhu 6 měsíců navštívily výstavu 2 miliony lidí a shromážděné sbírkové předměty se staly základem nově vzniklého Národopisného muzea i řady regionálních muzeí. Národopisná výstava českoslovanská se stala mezníkem v bádání o lidovém stavitelství, jehož výzkum a dokumentace postupně získávaly potřebnou odbornou úroveň. Upozornila rovněž na potřebu ochrany již v té době zanikajících cenných památek lidové architektury jak formou přenesení z terénu do muzeí v přírodě (improvizovanou ukázkou byla výstavní dědina), tak zřizováním rezervací lidové architektury.
Zapojená pracoviště: soubor lidových staveb Vysočina – Hlinsko, soubor lidové architektury Zubrnice, státní zámek Hrádek u Nechanic, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze, NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a v Pardubicích

Z chystaných akcí:

Výstavy

 • Krásy české vesnice dnes a před lety. Vesnické památkové rezervace a zóny a program péče ministerstva kultury
  (garant PhDr. Pavel Bureš)
  Vernisáž: 24. května

Výstava při příležitosti výročí dvaceti, respektive deseti let od vyhlášení většiny plošně památkově chráněných vesnických sídel v České republice chce seznámit s typologickým bohatstvím a kulturními hodnotami vesnických sídel, na vybraných pozitivních příkladech ukázat vývoj a výsledky plošné památkové ochrany a soustavné památkové péče, připomenout cílevědomou činnost odborných pracovníků NPÚ a upozornit na nezastupitelnou roli programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny. Výstava bude dále využita v září při celostátním semináři NPÚ v Úštěku a Zubrnicích, věnovaném plošně památkově chráněným vesnickým sídlům, a představí se i v jednotlivých krajích. Dlouhodobě bude použitelná pro prezentaci památkové péče na veletrzích, konferencích, přednáškových a dalších akcích.

 • Dobrovíz v náruči památkové péče aneb Včera, dnes a "kdyby": Vánoční dvůr v Dobrovízi 30. 7. – 30. 9. 2015 (připravilo NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze)
  (garant Mgr. Jana Berková, ÚOP středních Čech v Praze)

Prezentaci vlivu památkové péče v plošně chráněných sídlech na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz doplní vizualizace hypotetických dopadů návrhů stavebních úprav, které se s ohledem na plošnou památkovou ochranu nerealizovaly.

 • Výstava modelů lidové architektury z Národopisné výstavy českoslovanské (1895) /prac. název/
  (pořádá Národní zemědělské muzeum, odborná spolupráce PhDr. Pavel Bureš)
  Vernisáž: 15. května na zámku Kačina

Reprezentativní výběr ukázek modelů lidových staveb zhotovených v letech 1892–1895 pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, kde měly dokumentovat charakteristické regionální typy lidové architektury na našem území. Modely budou vybrány tak, aby návštěvníky ve zkratce seznámily se všemi základními druhy a oblastmi lidového stavitelství; na doprovodných panelech budou informace o vzniku, historii a uložení sbírky modelů.

Semináře, konference aj.

 • Vesnické památkové rezervace a zóny – 20, respektive 10 let od vyhlášení. Zkušenosti, zhodnocení, problémy, perspektivy
  (pořádají generální ředitelství NPÚ, NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, Zubrnice, Ústecký kraj, město Úštěk)
  Úštěk, Zubrnice, 9.–11. září

Každoroční celostátní seminář k lidovému stavitelství bude letos věnován 20., respektive 10. výročí vyhlášení většiny vesnických památkových rezervací a zón. Půjde o komplexní představení této formy památkové ochrany lidového stavitelství, zhodnocení dvacetileté, respektive desetileté existence plošné ochrany vesnických sídel s pozitivními i negativními zkušenostmi z pohledu různých zainteresovaných organizací, o seznámení s výsledky činnosti pracovníků památkové péče a s efekty působení programu péče ministerstva kultury.

 • Ideový a hmotný odkaz Národopisné výstavy českoslovanské
  (
  pořádají Národní zemědělské muzeum, NPÚ, a Foibos)
  Národní zemědělské muzeum v Praze, 22. října

Celostátní konference zhodnotí odkaz Národopisné výstavy českoslovanské z různých úhlů pohledu, ať už jde o dědictví myšlenkové (ovlivnění různých vědeckých oborů) nebo o hmotnou stránku (množství různorodého materiálu získaného sběry či vytvořeného pro potřeby výstavy). Tematické okruhy: dokumentace a výzkum lidové architektury, inspirace v péči o památky lidového stavitelství, modely lidové architektury jako zdroj poznání, impulsy pro vznik nových muzeí a rozvoj nynějších muzeí, přípravy, ohlasy a dozvuky výstavy.

 • Hrádek u Nechanic a rod Harrachů
  (pořádá státní zámek Hrádek u Nechanic)

Stálou výstavu na zámku doplní nové exponáty věnované Janu Nepomukovi hraběti z Harrachu (1828–1909), který byl čestným předsedou výkonného výboru Národopisné výstavy českoslovanské v Praze a aktivně se podílel na její organizaci a programu.

 • Dny lidové architektury Pardubického kraje
  (pořádají generální ředitelství NPÚ, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, soubor lidových staveb Vysočina – Hlinsko, Foibos, Pardubický kraj)
  Soubor lidových staveb Vysočina – Hlinsko, 18.–26. července

Třetí ročník akce, jejímž smyslem je popularizace památek lidového stavitelství. Řada aktivit, které jsou součástí Dnů lidové architektury (výklady v expozicích, zpřístupnění soukromých objektů lidové architektury, komentované prohlídky, výstavy, drobné publikace apod.), by se měla stát impulsem pro veřejnost k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování. Měly by rovněž oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o dochované kulturní dědictví. Dny lidové architektury upozorní i na význam ochrany lidových staveb formou plošně chráněných vesnických sídel s ohledem na výročí jejich vyhlášení a na 120. výročí konání Národopisné výstavy českoslovanské, která má vazbu k Hlinecku: tamní národopisný odbor byl se na přípravách podílel velmi aktivně, v Hlinsku byla uspořádána krajinská výstava a v Praze pak byla statek z Hlinecka součástí výstavní dědiny. K Dnům lidové architektury vznikne leták a brožura věnovaná lidovým stavbám Pardubického kraje.

Publikace

 • Vesnické památkové rezervace a zóny – 20, respektive 10 let od vyhlášení
  (editor: PhDr. Pavel Bureš)

Část sborníková bude věnována příspěvkům ze stejnojmenného semináře v Úštěku a Zubrnicích (zkušenosti, problémy, hodnocení, perspektivy historie památkově chráněných vesnických sídel), část katalogová bude obsahovat přehled lokalit se soubory lidové architektury, které byly vyhlášeny vesnickými památkovými rezervacemi nebo zónami, včetně map a fotografií. Rozsah: asi 330 stran, termín: listopad.

 • Průvodce vesnickými památkovými rezervacemi a zónami ve středních Čechách
  (editorky: Mgr. Jana Berková, Mgr. Markéta Hanzlíková, Ing. arch. Alena Rákosníková, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze)

Výpravná publikace o památkově plošně chráněných vesnických sídlech ve středních Čechách (geografické rozložení sídel, historie, historické a současné mapy, fotografie, pozitivní příklady obnov dokumentující význam a smysluplnost památkové ochrany vesnických sídel). Na pozitivních příkladech bude prezentovat vývoj vesnických sídel a jejich kulturní hodnoty a zároveň výsledky výkonu památkové péče na těchto územích. Rozsah: asi 200 stran, termín: listopad.