Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památka Jana Husa


Prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali, a pravdy každému přáli.

(úryvek z Husova listu z žaláře, Kostnice 10. 6. 1415)

Doba, v níž Jan Hus žil, byla velmi tísnivá. Politická situace byla nestabilní, řádila loupeživá šlechta, opakovaně propukaly morové epidemie, vrcholilo papežské schizma a katolická církev se zpronevěřovala svému poslání, lidé propadali xenofobním vášním ústícím v pogromy proti židům. Tato doba však zrodila výjimečného muže, který se stal symbolem statečného boje za pravdu a spravedlnost a jehož památka je živá i dnes. Život, myšlenky a dílo mistra Jana Husa, od jehož smrti v Kostnici uplyne 6. července přesně 600 let, si bude Národní památkový ústav připomínat různým způsobem. Nemovitý i movitý památkový fond načrtne životní cestu Jana Husa, soudobý kulturní kontext přiblíží veřejnosti přednášky, zážitková archeologie a koncerty dobové hudby, nehmotný odkaz mistra Jana a jeho osobnost zpřítomní duchovní programy a divadelní představení. Garantem je Mgr. Jana Hessová, NPÚ, ÚPS Praha.

Krakovec

"Hrad Krakovec má významné místo v dějinách i v životopise Jana Husa. Co mohou návštěvníci očekávat? Především bych si moc přál, aby lidé očekávali více od sebe, vážili si daru života i darů ducha. Musím přiznat, že se moc neumím koncentrovat na určitým způsobem 'okleštěný mumraj' či ohraničený prostor i čas kulatých výročí. Významné osobnosti nebo události jsou významnými proto, neboť nám něco předávají, inspirují a stojí za připomenutí, je v nich cosi svátečního, jsou hodny následování, ovšem jako nedílná součást každodenního života. Historie se vlastně zobrazuje v přítomnosti. Ať chci nebo nechci, stejně k ní mám vztah. Všechny události spolu navzájem úzce souvisí, nejsou odděleny a jsou na sobě závislé, jsou pevné a poznamenávají ty, kdož jsou s nimi bez brýlí mámení seznámeni. Proto jsme na Krakovci připravili program rozprostřený do celého letního období. Příchozí návštěvníci v něm naleznou bohoslužby, koncerty (např. Štěpána Raka a Alfréda Strejčka), dramatická vystoupení, přednášky, Husovu pouť atd., které také samozřejmě připomínají a zpřístupňují myšlení i význam osobnosti mistra Jana Husa. Všichni jsou tímto zvanými i vítanými hosty."

(Jiří Sobek, kastelán)

 • po celý rok:
  přednášky, bohoslužby, koncerty, divadelní představení směřující k otevření mysli i srdcí myšlenkám Jana Husa
 • léto:
  Ideové setkání sochařů nad myšlenkami Jana Husa
  . Na Krakovci se sejde několik sochařů, aby do kamene vytesali vybrané myšlenky mistra Jana.
 • 19. června:
  Mistr Jan Hus promlouvá k dětem
  . Poznávací zájezd Žebrák–Točník–Krakovec. Pořádá Dětské centrum Srdíčko v Žebráku pod patronací diecezní rady Církve československé husitské v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
 • 20. června – 4. července:
  Cyklopouť Krakovec–Kostnice.
  Pořádá Církev československá husitská.
 • 20. června:
  Děti i dospělí předčítají pohádkovým postavám. Čtenářky a čtenáři mají vstup zdarma a dostanou drobnou odměnu. Pořádá Národní památkový ústav spolu s Městskou knihovnou v Rakovníku a Dětským domovem v Novém Strašecí.
 • 4. července:
  Husova pouť.
  Kůň, vůz a poutníci půjdou již posedmé z Krakovce, tentokrát až do Kostnice – zájemci budou mít možnost přidat se k pouti v kterékoli její části. Jedním z cílů je vyznačení poutní cesty Jana Husa turistickou značkou, logem celé poutě. Hlavním organizátorem je Gardia Broda Bohemicalis, o. s., ve spolupráci s hradem Krakovec.
  Koncert souboru Ludus musicus
  Jan Veselý: klavírní recitál
 • 5. července:
  15 hod. – bohoslužba Církve československé husitské, doprovodný program. Pořádá Církev českoslovensá husitská a hrad Krakovec.
  18.30 hod. – Hledaj a braň pravdy. Koncert středověké hudby s průvodním slovem k uctění památky mistra Jana Husa a Konstantina a Metoděje. Účinkuje Hana Sar Blochová: zpěv, slovo, gotická harfa, psalterium, perkuse aj.
  Josef Fousek: kytarový a básnický recitál
 • 24. června:
  Jan Hus – osobnost napříč staletími
  . Pořádá Muzeum T. G. Masaryka v Lánech ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník a hradem Krakovec. Jednodenní odborná konference v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech s exkurzí na Krakovec. Tematické okruhy: učení Jana Husa v myšlenkových odkazech T. G. Masaryka, osobnost Jan Husa z historického pohledu a odkaz jeho myšlenek v současnosti. Konference navazuje na letošní květnovou mezinárodní vědeckou konferenci Historického ústavu AV ČR a Archivu hl. m. Prahy nazvanou Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky.

Lipnice

V letošním roce zavlaje nad lipnickým hradem prapor věnovaný husitskému hejtmanovi Janu Smilovi z Křemže, který na Lipnici vládl v letech 1425–1436. Připomínáme si tak dobu, jíž předcházelo upálení Jana Husa a sepsání stížného listu české a moravské šlechty.

 • 6. července – začátek září:
  Výstava k 600. výročí stížného listu (1415–2015). Stěžejním exponátem výstavy bude faksimile dochovaného exempláře stížného listu české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa z 2. září 1415. Jedním ze signatářů byl Čeněk z Vartenberka, pán na Lipnici a v Německém Brodě, který na svém hradě od roku 1417 umožňoval svěcení husitských kněží. Výstava se pokusí shrnout dobu předcházející husitské revoluci s důrazem na regionální historická fakta a souvislosti. Vystaveny budou dobové písemnosti, uměleckohistorické předměty a archeologické nálezy regionálního původu.
  Přednášky
  Promítání nového dvoudílného filmu Jan Hus, který se na Lipnici částečně také natáčel. Pořádá Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny, občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici a hrad Lipnice.

Landštejn

 • letní prázdniny:
  výklad na místě, kde bylo nalezeno nejvíce militárií z obléhání hradu husity – archeologie, opevnění, zapálení hradu; pořádá hrad Landštejn
 • 1. července – 31. srpna:
  vždy ve 13 hod. – Husité před hradem. Výklad o husitském dobývání hradu. K dispozici budou historické obrázky a repliky husitských zbraní. Výklad trvá 30 minut.

Sázavský klášter

 • 20. června:
  pouť k 600. výročí upálení M. J. Husa, pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, správou Sázavského kláštera
  9 hod. – zahájení v kostele, pouť do kláštera
  10 hod. – bohoslužby pod širým nebem
  12 hod. – agapální hostina na trávě, víno a chléb (i tekutý); přivezte slané i sladké jídlo na společný stůl a hudební nástroje
  17 hod. – odjezd na ekumenickou bohoslužbu smíření v chrámu Panny Marie před Týnem
  odpoledne – hudba, divadlo, meditace, motlitby, komentované prohlídky, expozice Církev československá husitská v protinacistickém odboji
  po celý den – dětský program Po stopách Jana Husa, výtvarná soutěž
 • 29. července:
  Archeoden. Možnost zažít život středověkého člověka (přípravu jídla, nástrojů apod.) či práci archeologa. Pořádá Sázavský klášter ve spolupráci s vysokými školami.
 • 4.–6. září:
  Letní škola medievistických studií. Tradiční setkání studentů a profesorů historických a uměnovědných oborů z českých a moravských univerzit. Přednášky a diskuse za symbolický poplatek jsou otevřené též všem motivovaným zájemcům o naše středověké dějiny a jejich témata.

NPÚ, ÚOP v Pardubicích

 • Spolupráce s Městským muzeem v Chrudimi na akcích k památce Jana Husa.
 • Aktivity pro školní skupiny: zdůraznění společenských, hospodářských či politických změn spojených s husitstvím a odrážejících se nejen v naší mentalitě, ale také v krajině.
 • Spolupráce s objekty v Pardubickém kraji. Hrad Kunětická hora v sobě skrývá základy husitského paláce a není v kraji jediný; edukační aktivity v terénu.

 

VÝSTUPY

 • NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích: Stížný list. Publikace k výstavě na hradě Lipnice. Autor: Mgr. Martin Langpaul. Vydá Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého.
 • NPÚ, ÚOP v Liberci: Husovy sbory v Libereckém kraji. Přednáška, 19. 2. 2015.
 • NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích: Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků. Studie. Autor: Mgr. Martin Gaži.
 • NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze: Jan Hus v památkovém fondu Prahy. Popularizační publikace kolektivu autorů (Bc. Jan Baláček, Ing. arch. Josef Bambas, Ing. arch. Ladislav Bartoš, Mgr. Josef Hájek, Mgr. Filip Srovnal).
  Významné jubileum české církevní reformace bude připomínat řada institucí, nicméně zamýšlená publikace by měla primárně zohlednit „památkářský“ pohled s poukazem na rozmanitost předmětných památek a stát se tak vhodným příspěvkem k jejich popularizaci a propagaci. Čtenáře seznámí s památkami inspirovanými osobností Jana Husa, které se nacházejí v pražském památkovém fondu. Tyto památky představí v přehledném schématu uspořádaném podle územního členění Prahy, se základním rozlišením podle jednotlivých katastrálních území. Hlavní součástí bude jejich soupis v takové podobě, aby zprostředkoval co nejplastičtější představu o tomto segmentu památkového fondu. Soupis bude výběrový a měl by ukázat různorodost tohoto fondu. Každé heslo bude obsahovat kromě místopisného upřesnění i stručnou anotaci, fotodokumentaci a odkaz na základní literaturu. Kromě nejvýznamnějších památek (Husův pomník od Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí, Betlémská kaple s pamětními deskami, Husovy pomníky či Husovy sbory) zde budou popsány i památky méně známé a v Praze dosud většinou podrobněji nezdokumentované (např. sochy a reliéfy na fasádách domů, pamětní desky, tzv. Husovy kameny v některých pražských okrajových katastrálních územích). Zmíněny budou i jisté zajímavosti (prsť z Kostnice, kámen z Kozího hrádku, kámen z Krakovce). Zahrnuty tedy nebudou striktně pouze prohlášené kulturní památky a památkově chráněná území, ale i jednotlivé připomínky z celého území hlavního města, které se týkají Jana Husa. Práce bude zaměřena na nemovité objekty, pouze okrajově zmíní související movité památky a vybavení. Záměr se netýká muzejních, galerijních a archivních sbírek. Předpokládaný rozsah 144 stran, náklad asi 1000 kusů, vyjde ve druhém pololetí.
 • Zprávy památkové péče 2/2015, které vyšly v srpnu, obsahují čtyři materiály važící se k výročí upálení Jana Husa.