Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace k památkám NPÚ

Národní památkový ústav je správcem více než 100 státních památkových objektů, z nichž 7 je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO (zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži). NPÚ zajišťuje zpřístupnění kulturních památek formou průvodcovských a obdobných odborných služeb. Zabezpečuje kulturně-výchovné využití objektů a jejich propagaci. Provádí správu nemovitostí, jejich údržbu a obnovu. Zpracovává rozbory stavu a využití kulturních památek, koncepci a dlouhodobé výhledy obnovy a využití objektů. Působí na veřejnost směrem k vybudování pozitivního vztahu k památkám, ale i sítí zpřístupněných hradů, zámků a dalších památek, které spravuje, vzorově o ně pečuje a zajišťuje široké spektrum kulturních služeb jejich návštěvníkům.

 

Národní památkový ústav spravuje v rámci zpřístupněných hradů a zámků na tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů. V instalacích a depozitářích je zahrnut i mobiliář pocházející z dalších podobných – většinou zcela nevhodně využitých – objektů. Roku 1990 došlo k přijetí restitučních zákonů, na jejichž základě proběhlo navrácení majetku i z této oblasti. Sbírky hradů a zámků, zpracovávané v rámci základní evidence mobiliárních fondů, se začaly zejména po roce 1990 vracet na původní místa a instalovat podle inventářů a dochovaných obrazových materiálů. NPÚ vytváří libreta a scénáře interiérových instalací nejen pro objekty ve vlastní správě, ale i pro další vybrané zpřístupněné památky ve správě jiných subjektů, přičemž se podílí i na jejich konkrétních realizacích.

Pro zámecké i hradní areály jsou rovněž typické historické zahrady a parky, pro něž se v odborné terminologii ustálilo označení památky zahradního umění. Počátky zahradní tvorby jsou u nás zaznamenány ve 12. a 13. století. Proto jsou velmi ceněny jakékoliv součásti nebo pozůstatky středověkých zahrad i následných formací renesančního a manýristického původu. NPÚ zajišťuje péči o ně a v některých případech i úplnou obnovu – uveďme zahrady zámeckého komplexu v Českém Krumlově, Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži nebo zahrady zámku Milotice.

Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy, které byly v českých zemích zakládány od sklonku 10. století. Řeholní hnutí mělo pro kulturní a hospodářský rozvoj českých zemí zásadní význam zvláště ve 12. a 13. století a některá sochařská, malířská či architektonická díla vrcholného baroka vzniklá v klášterech se stala trvalou součástí evropského kulturního dědictví. Mimořádně bohatý soubor tvoří movité vybavení staveb církví a náboženských společností, v němž jsou vedle uměleckých děl malířství a sochařství hodnotná díla uměleckořemeslná i řemeslná, která ve většině případů stále slouží liturgickým obřadům. V úplné nebo částečné správě NPÚ jsou významné klášterní areály, například Plasy, Kladruby u Stříbra či Doksany.

Samozřejmou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamousův statek, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy), ale i do nedávna odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly městům i krajině nezaměnitelný ráz. (NPÚ spravuje jen jednu unikátní technickou národní kulturní památku v Ostravě – Důl Michal.)