Přejít na: Obsah | Konec stránky

Projekt CARARE – průběžná zpráva k 30.9.2010

Národní památkový ústav se účastní mezinárodního projektu CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana), zahájeného 1. 2. 2010. Projekt je financován z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který je součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, jako jednoho z komunitárních programů EU pro období 2007 až 2013. Přípravná jednání mezi Národním památkovým ústavem a vedením projektu probíhala od počátku roku 2009, termín podání projektu byl 2. 6. 2009. Práce je plánována na dobu 3 let, tedy do 31. 1. 2013. Projekt spojuje 29 institucí a agentur pečujících o kulturní dědictví z 20 evropských zemí. Tzv. konsorcium partnerů, tvořené jeho účastníky, vede dánská památková instituce Kulturarvsstyrelsen (KUAS) spolu s britskou agenturou MDR Partners. KUAS je zároveň zodpovědným zástupcem celého projektu vůči Evropské komisi. Finanční příspěvek Evropské komise ve výši 80 % celkových nákladů je distribuován přímo jeho prostřednictvím, nikoli přes české správní orgány. Většina zúčastněných zemí je provozovatelem elektronických databází z oblasti archeologie a architektonického kulturního dědictví. Několik členů konsorcia zajišťuje technickou podporu a řízení projektu. Podíl účastníků na práci v projektu není stejný, některé instituce využívají zkušeností z jiných projektů a vedou jednotlivé oblasti, které projekt řeší (tzv. pracovní balíčky – Work Packages). Účastníky projektu jsou mimo jiné Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z Polska.

Cíle projektu

Cílem projektu je umožnit jednotlivým účastníkům, kteří jsou správci elektronických databází, integrovat jejich data do portálu Evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnit je tak širokému spektru zájemců – od běžných občanů po různé instituce a vědecké pracovníky z celého světa. Projekt má tedy vytvořit technické nástroje a pravidla pro převod dat z databází velmi různorodého obsahu a uspořádání. Přitom navazuje na podobné projekty, které již data do Europeany poskytují nebo budou poskytovat – Athena, Europeana Local, E. Film Gateway, EU Screen, Europeana Travel atd. Pro CARARE je specifická oblast památkové péče, která vyžaduje poněkud jinou strukturu dat než např. oblast knihoven, muzeí, filmových a divadelních archivů apod. Proto si projekt CARARE má vytvořit vlastní datové schéma.

Hlavním přínosem účasti Národního památkového ústavu v projektu CARARE není jen možnost prezentovat naši databázi, poskytnout další službu laické i odborné veřejnosti a zároveň i zviditelnit ústav jako odbornou instituci v rámci Evropy, ale i získat poznatky pro rozvoj našeho informačního systému. Informační technologie se rozvíjejí stále se zrychlujícím tempem, s rozvojem internetu stoupají nároky na vzájemnou kompatibilitu informačních systémů. Bez elektronických informačních systémů se neobejde již žádná z tzv. paměťových institucí, ke kterým Národní památkový ústav nepochybně náleží. Vývoj směřuje k co největší otevřenosti informačních systémů a dostupnosti pro co největší okruh uživatelů. Projekt CARARE může v tomto smyslu přinést cenné informace o mezinárodně užívaných standardech, a to jak technických, v oblasti správy databázových systémů, tak obsahových, zejména pokud jde o struktury metadat. Již z prvního porovnání databází účastníků projektu lze vyvodit, že koncepce našeho informačního systému je na vysoké úrovni, která je plně srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi, a to zejména propojením geografického informačního systému s ostatními databázemi a prezentací dat prostřednictvím webových služeb.

Projekt je otevřený dalším účastníkům, ti však již nezískají finanční příspěvek, mohou však získat technickou podporu a informace tak, aby mohli svá data v Europeaně prezentovat. Součástí projektu je proto i šíření informací a propagace projektu na národní úrovni formou vystoupení na konferencích a workshopech v oblasti digitalizace a památkové péče, uspořádání vlastní konference či workshopu, podávání zpráv do odborného i běžného tisku i prostřednitcvtvím internetu a sociálních sítí Facebook a Linkedln.

Pozornost je věnována udržitelnosti projektu i po jeho skončení, jsou zkoumány zdroje financování i technické nástroje, které umožní předávat data do Europeany trvale.

Dosavadní průběh prací

Již v přípravném období byla vytvořena webová stránka projektu www.carare.eu, která shrnuje a zpřístupňuje informace o projektu a zároveň ve své neveřejné části zprostředkovává účastníkům projektu vzájemnou komunikaci. Národní památkový ústav jako první z účastníků přeložil hlavní části webových stránek do češtiny, takže základní informace je možno získat i bez znalosti anglického jazyka.

Ve dnech 3. – 4. 3. 2010 se konalo úvodní setkání účastníků projektu v Kodani. Dvoudenní program probíhal formou semináře, diskuse a výměny názorů v menších pracovních skupinách. Přednesené prezentace popisovaly zamýšlenou náplň práce v jednotlivých "pracovních balíčcích" a pravidla pro realizaci projektu. (Národní památkový ústav se účastní „pracovních balíčků“ WP 1 – Projektové řízení a koordinace, WP 2 – Příprava a zajištění podmínek, WP 3 – Testování a prototyp, WP 4 – Sběr a shromažďování, WP 6 – Propagace projektu.) Přínosem bylo seznámení se s jednotlivými pracovníky zastřešující organizace Kulturarvsstyrelsen a MDR Partners a jejich úlohou v projektu i mezi účastníky navzájem.

V prvním půlroce byly ustaveny komunikační a řídící nástroje. Kromě webových stránek carare.eu byla zřízena veřejně nepřístupná webová aplikace zvaná „basecamp“ pro pracovní komunikaci účastníků a předávání podkladových materiálů. V rámci pracovního balíčku č. 6 byl zpracován plán propagace projektu pro nejbližší období a v rámci pracovního balíčku č. 2 byl zpracován průzkum databází jednotlivých partnerů.

Ve dnech 16. – 17. 9. 2010 proběhlo plenární setkání účastníků projektu v Pise. Byly zhodnoceny dosavadní výsledky práce, zejména sumarizace průzkumu databází, vyhodnocení standardů pro metadata – MIDAS, LIDO, CIDOC-CRM, POLIS, které by mohly připadat v úvahu pro CARARE, předveden program pro mapování dat a nastíněn další postup prací. Schéma metadat pro CARARE bude ještě upraveno, výsledné doručení by mělo být dáno do 1. 11. 2010.

Další náplň práce v projektu

Nejbližšími úkoly projektu je především vymezit rozsah dat, která budou do portálu Europeana předávána, a to jednak vymezit rozsah předávaných dokumentů, jednak rozsah metadat u jednotlivých dokumentů v návaznosti na metadatové schéma CARARE. Předpokladem tohoto úkolu je revize obsahu MIS, respektive kontrola a oprava zjevných chyb. Zde bude nutná spolupráce lokálních správců MIS na jednotlivých územních pracovištích NPÚ. Dalším úkolem bude převod dat do formátu XML, jejich mapování prostřednictvím webového nástroje, který již byl vytvořen Národní technickou universitou v Athénách, a vytvoření mechanismu pro předávání dat do repositáře CARARE s využitím protokolu OAI PMH. Převod dat do XML a úprava databáze pro automatizovaný převod dat bude nutno zadat externí firmě formou zakázky. Rozsah těchto technických úprav bude záviset na ceně externích prací a měl by směřovat nejen ke splnění hlavního úkolu CARARE, totiž přenést data do Europeany, ale i k lepšímu propojení našich databázových systémů a jejich využití i jinými projekty. Jedním z nich je jistě plánovaná digitalizace našich dokumentačních fondů v rámci národní koncepce digitalizace, jež se právě vytváří.

Projekt CARARE by měl podnítit i podrobnější řešení problematiky autorských práv v MIS. Pro vztah k vnějším uživatelům MIS by bylo vhodné využít některou z obecně závazných licencí Creative Commons nebo vytvořit vlastní licenci, kterou by MIS svým uživatelům srozumitelně deklaroval. Výhodou Creative Commons je jejich jednoduchost, srozumitelnost a mezinárodní platnost.

Zpracovala Ing. Irena Blažková 10. 10. 2010

Publikováno 25. 10. 2010, 15.45 SELČ/CEST