Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informační systémy a ICT v NPÚ

Složka shrnuje informace a podklady k ICT v průřezových aspektech k celému NPÚ.

Podrobněji viz jednotlivé odkazy v této sekci.

Po vzniku NPÚ v roce 2003 je základní snahou v oblasti informačních a komunikačních technologií sjednocení obsahově i věcně velmi roztříštěných evidencí a aplikací používaných v původně samostatných památkových ústavech a postupná centralizace provozu klíčových informačních systémů NPÚ, přinášející mimo jiné i významné snížení celkových provozních nákladů.

V oblasti administrativně ekonomické tak bylo zajištěno nasazení jednotného ekonomického a účetního softwaru WAM S/3, následně personálního a mzdového IS VEMA. Výrazných úspor je dosahováno i v oblasti telekomunikací díky sjednocení poskytovatelů pevných i mobilních hlasových služeb a datových služeb.

Na zpřístupněných památkách ve správě NPÚ je provozován jednotný rezervační a vstupenkový systém Colosseum.

Informační zdroje na webu NPÚ

V rámci této webové prezentace jsou buď přímo nebo odkazem zpřístupňovány části provozované informační základny Národního památkového ústavu. Stav této prezentace dat průběžně odráží i postupný vývoj v této oblasti popsaný v další části k IISPP.

Zdroje prezentované veřejně v rámci MonumNet

MonumNet je sada webových aplikací určená primárně pro prezentaci vybraných dat shromažďovaných v aplikaci MonumIS (viz zde), ke kterým jsou dále přidružovány další podpůrné samostatné webové aplikace odborného i provozního charakteru, částečně s možností on-line editace dat. Část přístupná v neveřejném provozu je Intranet NPÚ (viz zde). Obecně k MonumNet dále viz zde.

Z titulní stránky webu jsou přímo dostupné základní aplikace, zejména pro prezentaci dat o památkovém fondu:

 • Nemovité kulturní památky - aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o nemovitých památkách
 • Světové dědictví UNESCO - aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o památkách v České republice na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Národní kulturní památky - aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o národních kulturních památkách a jednotlivých památkách je tvořících
 • Památkově chráněná území - aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, včetně informací o nemovitých památkách na jejich území
 • Seznam ohrožených nemovitých památek - aplikace s neveřejnou částí pro editaci, pro vytváření a veřejnou publikaci aktuálního seznamu ohrožených nemovitých památek, včetně fotodokumentace ukládané v MIS
 • Povolení k restaurování - aplikace s přehledem povolení k restaurátorské činnosti; (v roce 2012 převezme udržování a prezentaci těchto informací Ministerstvo kultury, které je k tomu podle památkového zákona příslušné)

Prostřednictvím menu MonumNet jsou dostupné i další veřejně přístupné aplikace:

Další systémy s přímými vstupy z titulní stránky webu

Intranet NPÚ

Pro interní potřebu pracovníků Národního památkového ústavu slouží aplikace, které jsou pro ně individuálně přístupné z MonumNet po přihlášení.

 • Nemovité a movité památky - aplikace pro vyhledávání, tisk a export rozšířených údajů o nemovitých i movitých kulturních památkách, která je pro úřední potřebu dostupná i pracovníkům z ministerstva kultury, krajských a městských úřadů
 • Indikativní seznam národních kulturních památek - aplikace pro zaznamenávání návrhů kulturních památek k dalšímu výběru pro případné prohlášení národními kulturními památkami
 • Spisová služba - aplikace pro evidenci vedení spisové služby v rámci NPÚ, s vazbami na památkový fond; (tato aplikace je v provozu od roku 2002 a bude v roce 2012 nahrazena novou elektronickou spisovou službou)
 • Sbírka vnitřních předpisů, zápisy z porad vedení – aplikace pro interní zveřejnění a stahování předpisů NPÚ (od vzniku NPÚ v r. 2003) a hlavních zápisů z jednání
 • Sdílení dokumentů v rámci NPÚ - aplikace pro zpřístupnění dokumentů pro vybrané pracovníky sdílející dokumenty k jednotlivým věcem.

Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP)

V odborné oblasti je od roku 2006 v rámci dlouhodobého projektu NPÚ budován Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP), jehož základním cílem je zajistit:

 • ukládání všech typů stávajících i nově pořizovaných dat v jednom centrálním datovém úložišti se zajištěnou bezpečností a zálohováním,
 • vytváření uživatelských aplikací umožňujících efektivní využití i průběžnou aktualizaci uložených dat, v jednotném vývojovém prostředí, s možností definovat různé úrovně přístupu k datům pro interní i externí uživatele včetně veřejnosti, optimálně prostřednictvím Internetu
 • vytvoření metodických postupů a standardů pro správu, rozvoj a využívání tohoto komplexního systému.

Kromě vybudování potřebné infrastruktury IISPP (jednotná datová základna, služby pro autentizaci a autorizaci apod.) patří mezi dosud realizované základní části IISPP:

Geografický informační systém (GIS) NPÚ

GIS NPÚ je založen na jednotném datovém modelu pro vytváření bezešvých odborných datových sad pro celé území ČR, se zavedeným novým standardem pro prostorovou identifikaci všech objektů zájmu památkové péče založeným na vazbě na data Registru sčítacích obvodů Českého statistického úřadu a na datech specializované databáze CZ_RETRO (více o této databázi na http://sovamm.wz.cz/o_kodech.htm).

GIS NPÚ je referenčním zdrojem dat pro prostorovou identifikaci objektů zájmu památkové péče v ostatních evidencích NPÚ. Aktuálně je využíván především pro zpracování:

 • základní bodové identifikace a plošného vymezení kulturních památek,
 • bodového a plošného vymezení památkově chráněných území a ochranných pásem,
 • plošného vymezení území s archeologickými nálezy,
 • tematických map a analýz, např. stavebně historických průzkumů, plánů ochrany památkových rezervací a zón dle vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb. apod.,
 • nominační dokumentace pro zápis na listinu světového kulturního dědictví (včetně převodu do souřadného systému WGS84 a překladu do angličtiny),
 • georeferencovaných císařských otisků map stabilního katastru,
 • dalších specializovaných odborných výstupů činnosti NPÚ nebo úkolů výzkumu a vývoje.

GIS NPÚ je také používán pro zajištění tvorby a předávání dat územně analytických podkladů (ÚAP) krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností.

Pro prezentaci dat GIS NPÚ pro interní i externí uživatele slouží množství vytvořených mapových projektů a služeb:

 • IMS služby a nad nimi vytvořené mapové projekty pro tlusté klienty ArcGIS (Arcview, Arcreader),
 • veřejné a neveřejné webové mapové projekty, dostupné na adrese http://gis.npu.cz/,
 • WMS služby.

Metainformační systém (MIS)

Aplikace MIS slouží pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných odborných dokumentů (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče, nebo obecně odborné činnosti NPÚ. Aplikace umožňuje:

 • uložení dokumentů (nezávisle na pracovišti) a jejich zpřístupnění v rámci celého NPÚ, včetně uložení informací o dosud nedigitalizovaných dokumentech uložených v archivech NPÚ,
 • vytváření vazeb mezi uloženými digitálními dokumenty v MIS a ostatními odbornými IS NPÚ,
 • vyhledávání dokumentů na základě dostupných informací uložených v MIS a informací získávaných automatizovaně z ostatních odborných evidencí provázaných s dokumenty.

Veřejná část MIS je dostupná na adrese http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm. Umožňuje fulltextové vyhledávání veřejně přístupných dokumentů, zobrazení vybraných základních popisných atributů, náhledů obrazových dokumentů resp. stažení neobrazových (textových, PDF apod.) dokumentů.

Pro snadný přístup k aplikacím a službám IISPP byl vytvořen webový rozcestník IISPP dostupný na adrese https://iispp.npu.cz/.

Kromě odkazů na jednotlivé části IISPP obsahuje také aktuální informace o provozu IISPP (informace o nových funkcionalitách, plánovaných odstávkách apod.) a je zde také dostupná pro stažení dokumentace (uživatelské příručky apod.) pro jednotlivé aplikace.

V rámci dalšího rozvoje IISPP je plánována integrace těchto dalších informačních zdrojů a dosud v NPÚ používaných aplikací (v převážné většině to bude znamenat úplné přepracování daných aplikací do podoby centrálních webových aplikací v jednotném aplikačním prostředí IISPP):

 • MonumIS - jedná se o sadu lokálních databázových aplikací, vytvářených v letech 1996-2002, jejichž vývoj byl ukončen v roce 2007. Jsou využívány dosud, do doby než budou nahrazeny systémem Památkový katalog NPÚ, jehož příprava započala v roce 2011. MonumIS je primárně určen pro vedení ÚSKP podle zákona č. 20/1987 Sb. a návazných informací o památkovém fondu ČR v ústředním pracovišti NPÚ. Obsahuje základní evidenční údaje o movitých i nemovitých kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkách světového dědictví, památkově chráněných územích a ochranných pásmech, včetně údajů o procesu jejich prohlašování, vyrozumívání vlastníků a katastrálních úřadů o zápisech do ÚSKP, dále též údaje rejstříků státních a regionálních seznamů kulturních památek a přehled dostupné archivní dokumentace v kartotéce ÚSKP.
 • MonumNet – jedná se o sadu webových aplikací určených primárně pro prezentaci vybraných dat shromažďovaných v MonumIS, ke kterým jsou dále přidružovány další samostatné webové aplikace odborného i provozního charakteru, částečně s možností on-line editace dat. Ve veřejné části dostupné na internetové adrese http://monumnet.npu.cz/ lze vyhledávat a zobrazit základní údaje o nemovitých kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkách světového dědictví, památkově chráněných územích a ochranných pásmech, ve vyhrazené části určené pro pracovníky státní památkové péče (NPÚ, Ministerstvo kultury ČR, krajské úřady, obce s rozšířenou působností atd.) jsou pak k dispozici podrobnější údaje včetně základních údajů o movitých kulturních památkách.
 • ISAD – informační systém o archeologických datech – je sada webových aplikací určená primárně pro prezentaci dat Státního archeologického seznamu ČR, ke kterým jsou dále přidružovány další webové aplikace odborného charakteru z oblasti archeologie, částečně s možností on-line editace dat. Systém umožňuje komplexní diferenciovaný přístup k jednotlivým, původně samostatným datovým zdrojům (SAS ČR, Obrazová dokumentace archeologických nalezišť, Významné archeologické lokality, Archeologická databáze Čech, Přehledy výzkumů a další) prostřednictvím běžného internetového prohlížeče, a to včetně geografické složky dat. Veřejná část ISAD je dostupná na adrese http://isad.npu.cz/.
 • Historické jádro Prahy náleží mezi mimořádně hodnotné památkově chráněné sídelní areály zapsané na seznamu mezinárodního kulturního dědictví UNESCO. Z hlediska památkové ochrany požívá právní ochranu v rozsahu městské památkové rezervace, vyhlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., veškeré aktivity ve vztahu k archeologickým terénům podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Projekt Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci prezentuje výběrový soubor areálů, obsahující výrazněji nenarušené historické terény s archeologickými pozůstatky minulosti, jejichž památková hodnota je podložena a odůvodněna výsledky odborných výzkumů. Snaha definovat rozsah významných archeologických ploch a formulovat způsob jejich preventivní ochrany vychází ze závazků stanovených v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv). V současné době je v seznamu zahrnuto 137 významných archeologických ploch. Souhrnně se jedná o plochu 0,43 km2, což z celkové výměry Pražské památkové rezervace činní cca 5%.
  Veřejnosti je materiál zpřístupněn formou katalogu ve formátu PDF. Jeho jednotlivé listy obsahují obrazové vymezení konkrétní významné archeologické plochy a textové informace (popis plochy, navržený režim ochrany, odůvodnění, komentář, atd.). Číslo významné archeologické plochy, a tedy příslušný list katalogu, lze vyhledat na vložených mapkách katastrálních území. Pro identifikaci významné archeologické plochy podle čísla popisného nebo čísla parcely slouží rejstřík.
  Autor: NPÚ ÚOP HMP, verze 2010
 • ArtGuard – aplikace určená pro zpracování evidence movitého kulturního dědictví ČR v rámci programu ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví). Zároveň slouží k evidenci i vyřizování agendy dle Zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění. Od roku 2006 je používána též jako základní nástroj pro provádění obnovy identifikace movitých kulturních památek v rámci probíhajícího výzkumného úkolu NPÚ, tj. aktualizaci části ÚSKP obsahující údaje o movitých kulturních památkách s výjimkou mobiliárních a historických knihovních fondů.
 • CastIS – slouží pro oddělenou evidenci a správu mobiliárních fondů, tj. části ÚSKP obsahující údaje o části movitých kulturních památek (po naplnění cca 1 000 000 záznamů ze všech ÚOP NPÚ). Aplikace umožňuje základní evidenci předmětů, průběžnou evidenci pohybů předmětů, evidenci stavů předmětů v čase, evidence lokací (tzv. topologie objektu) apod. Součástí systému je též provázání na digitální zobrazení předmětů a multimediální zpracování identifikace předmětu (rotace předmětů, videosekvence atp.). Další informace jsou dostupné na http://www.castis.cz.
 • Tritius – aplikace určená pro evidenci a katalogizaci knihoven (viz http://www.tritius.cz). V NPÚ se používá primárně pro zpracování úplné katalogizace historických knihovních fondů, tj. části ÚSKP a zároveň majetkové evidence obsahující údaje o mobiliárních fondech na zpřístupněných památkách ve správě NPÚ (po naplnění cca 600 000 záznamů ze všech ÚPS NPÚ). Na ÚOP NPÚ se také využívá pro katalogizaci odborných knihoven a evidenci analogových dokumentačních fondů. Aplikace Tritius je pro tyto potřeby využívána jednotně v celém NPÚ. Součástí evidence v Tritiu je i fotodokumentace titulního listu, vazby a dále podle potřeby další digitální dokumentace evidovaných knih a dokumentů.

Základní informace, příslušné kontakty viz:

 • ICT obecně - Ing. Martin Dohnal
 • IISPP - Ing. Petr Volfík
 • GIS - Mgr. Šimon Eismann
 • web, MonumNet - Ing. Martin Lazák