Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výroční zpráva Národního památkového ústavu o poskytování informací ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Na základě ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů předkládáme následující počty věcí, vyřizovaných v intencích tohoto zákona v roce 2013:
  • územní útvary: celkem 28 žádostí
    generální ředitelství: celkem 17 žádostí
    celkem za NPÚ: 45 žádostí
  • generální ředitelství: 3 vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • generální ředitelství: 3 odvolání proti rozhodnutí, předaných MK
  • generální ředitelství: 1 stížnost podle § 16a InfZ, předaných MK
  • generální ředitelství: 0 stížností podle § 16a InfZ, vyřízených formou autoremedury

Rozsudek soudu ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) InfZ, tj. ve věci přezkoumání zákonnosti povinného subjektu, nebyl vydán, jelikož zákonnost může být přezkoumána toliko u rozhodnutí nadřízeného orgánu, tj. MK; výhradní licence ve smyslu § 18 odst. 1 písm. d) InfZ nebyla vydána žádná.

(Podle čj. NPÚ-310/10684/2014)