Přejít na: Obsah | Konec stránky

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Národní památkový ústav

2. Důvod a způsob založení

Národní památkový ústav, který je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, vznikl splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003.
Dále viz Souhrnné informace a historie

3. Organizační struktura

Viz Organizační schéma a Organizační struktura – přehled

4. Kontaktní spojení:

Poštovní adresa: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1
Telefon: 257 010 111
E-mail: epodatelna@npu.cz
Dále viz Kontakty, Kde nás najdete a Konzultační dny pro veřejnost

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 59636-011/0100

6. IČ

75032333

7. DIČ

CZ75032333

8. Seznam hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)

Viz dokumenty zde.

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají:
– ústně (telefonicky, osobně)
– písemně (poštou, osobně, e-mailem)
Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:
– ústně do protokolu
– písemně (poštou, osobně, e-mailem)
Postup pro podávání stížností a podnětů

11. Opravné prostředky

O odvolání proti rozhodnutí Národního památkového ústavu rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je ministerstvo kultury. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím pracoviště NPÚ, které napadené rozhodnutí vydalo. Odvolání lze podat:
– ústně do protokolu
– písemně (poštou, osobně, e-mailem)

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Viz oddíl Vlastníci památek (pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památek: investory, dodavatele, úřady, obce...)

14. Nejdůležitější používané předpisy

Viz Obecně závazné předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Viz Sazebník úhrad nákladů

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Shrnutí k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz zde, od roku 2004 viz též  výroční zprávy NPÚ za jednotlivé roky. Před rokem 2003 (rokem vzniku NPÚ) viz u jednotlivých pracovišť NPÚ.