Přejít na: Obsah | Konec stránky

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ")

Národní památkový ústav se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha, IČ: 75032333, jednající Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou Národního památkového ústavu, stanoví sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v režimu InfZ.

Národní památkový ústav je oprávněn podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“), požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyřizováním žádostí o informace. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu a je písemně oznámena žadateli před poskytnutím informace, včetně oznámení, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel může podat podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ proti výši úhrady stížnost. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady příslušnou částku nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Lhůta 60 dnů neběží po dobu vyřizování stížnosti.

Jednotlivé položky úhrad:

1. mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

270 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých) za hodinu práce odborného referenta s tím, že každých započatých 15 minut se účtuje poměrnou částkou.

2. specifikace nákladů (položek) spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace

2 a) černobílé tisky či kopie textů na běžném kancelářském papíru

z volných listů z vázaných listů
A4.....3 Kč/ks
A4.....5 Kč/ks
A3.....6 Kč/ks A3.....10 Kč/ks

2 b) černobílé tisky či kopie fotografií (obrázků) na běžném kancelářském papíru

z volných listů z vázaných listů
A4.....10 Kč/ks
A4.....15 Kč/ks
A3.....20 Kč/ks A3.....30 Kč/ks

2 c) barevné tisky či kopie fotografií (obrázků) na běžném kancelářském papíru

z volných listů z vázaných listů
A4.....20 Kč/ks
A4.....30 Kč/ks
A3.....40 Kč/ks A3.....60 Kč/ks

2 d) barevné rozmnoženiny fotografií (obrázků) na lesklém fotografickém papíru

A4.....40 Kč/ks
A3.....80 Kč/ks

2 e) skeny

Do formátu A4 včetně – 40 Kč/paušál za 1 až 5 stránek, za každou další stranu  + 10 Kč.

Do formátu A3 včetně – 60 Kč/paušál za 1 až 5 stránek, za každou další stranu  + 10 Kč.

Pokud text či fotografie (obrázek) zabírá u úkonů pod položkou 2 a) až 2 e) méně než 50 % stránky, základní jednotková cena se snižuje o polovinu; pokud lze vyhotovit oboustrannou kopii, základní jednotková cena se snižuje o čtvrtinu.

2 d) CD nebo DVD

Jednorázový poplatek za vypálení dat na CD nebo DVD činí 50 Kč za kus, v případě vlastního nosiče 40 Kč za kus.

3. poštovné

Poštovné spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným ceníkem poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p.

Sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka