Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vedení NPÚ

Generální ředitelka Národního památkového ústavu

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Vystudovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, kterou absolvovala v roce 1986. V Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ostravě pracovala od roku 1987. V roce 1993 se zúčastnila mezinárodní letní stáže JEUNESSE & PATRIMOIN ve Versailles a St. Antoine (Dauphine), tematicky zaměřené na obnovu památek a památkovou praxi. Od roku 1997 postupně zastávala funkci vedoucí oddělení stavebně historických průzkumů, později i vedoucí útvaru evidence a dokumentace. Po sloučení všech samostatných památkových ústavů k 1. 1. 2003 v jedinou odbornou instituci – Národní památkový ústav – byla jmenována ředitelkou územního odborného pracoviště v Ostravě. V prosinci 2005 byla spolu se všemi dalšími řediteli územních odborných pracovišť bez udání důvodu z funkce ředitelky odvolána a současně pověřena vedením instituce do ukončení výběrových řízení v lednu 2006. Od března 2006 do dubna 2007 pracovala jako samostatný odborný pracovník pro město Opava. Ředitelkou územního odborného pracoviště v Ostravě byla na základě výběrového řízení znovu jmenována 1. 4. 2007. V prosinci roku 2008 byla jmenována ministrem kultury generální ředitelkou NPÚ. Po dobu svého působení v této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost odborné instituce památkové péče.

Od roku 1997 působí souběžně jako externí pracovnice na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Profesně se zaměřuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury. Dlouhodobě se podílí na propagaci a popularizaci památkové péče pořádáním odborných seminářů, výstav a přednášek tematicky zaměřených na architekturu konce 19. a 1. poloviny 20. století. Je spoluautorkou několika publikací věnovaných památkám moderní architektury na území Moravy a Slezska. Od roku 1997 se pravidelně zapojuje do celostátní grantové a institucionální výzkumné činnosti v oblasti památkové péče. V letech 2005 až 2011 byla hlavní řešitelkou výzkumného úkolu NPÚ zaměřeného na plošný průzkum, inventarizaci a dokumentaci kulturního dědictví 19. a 20. století na území České republiky. V současné době vede institucionální výzkumný úkol věnovaný památkám moderní architektury. Je členkou vědecké rady Univerzity Pardubice, národního komitétu ICOMOS, Památkových rad územních odborných pracovišť NPÚ v Olomouci a v Ostravě, členkou redakční rady sborníku Archivu města Ostravy. Pravidelně publikuje v odborných periodikách u nás i v zahraničí, je autorkou řady odborných článků, zejména s tematikou moderní architektury a industriálního dědictví.


Náměstek generální ředitelky pro památkovou péči

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor historie – archeologie, kde v roce 1995 obhájil magisterskou práci a získal titul Mgr. V roce 2004 zde získal také titul Ph.D.

Mezi lety 1993 a 2010 pracoval jako archeolog v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a v letech 1999 až 2009 zde vykonával funkci zástupce ředitele. V roce 2010 se stal vedoucím odboru archeologie na ústředním pracovišti NPÚ, dnes generálním ředitelství. V roce 2013 byl jmenován náměstkem generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči.

Ve své profesní práci se soustředí zejména na archeologii středověku, zde pak zejména na témata získávání a zpracování surovin a proměnu krajiny v důsledku kolonizace a urbanizace. V současnosti se zabývá také informačními systémy o archeologických lokalitách pro potřeby jejich památkové ochrany. Dlouhodobě se podílí na výzkumu egyptské Západní pouště, a to ve spolupráci s Egyptologickým ústavem FF UK a Ústavem pro klasickou archeologii FF UK; zde se rovněž podílí na výuce v oblasti metodiky přípravy, vedení a dokumentace archeologických výzkumů a jejich managementu. Je členem redakčních rad několika periodik, jako jsou Památky archeologické, Intedisciplinaria archaeologica naturae sciensia nebo Forum Urbes medii Aevi. Je autorem řady textů v odborném i neodborném tisku.


Provozně ekonomický náměstek generální ředitelky

Ing. Oldřich PešekIng. Oldřich Pešek

Vystudoval na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci obor podniková ekonomika, vedlejší zaměření: hospodářská politika Evropské unie (1993–1998). Kromě toho absolvoval obor hospodářská politika EU (1998–2003) na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a Letní školu evropských studií pro pracovníky veřejné správy a nevládních organizací (2002) na Institutu postgraduálních evropských studií College of Europe ve Varšavě. V Úřadu vlády ČR navštěvoval specializační vzdělávací modul Organizace práce manažera pro střední management (2003), dále kurs environmentálního vzdělávání (2004) a manažerský rozvojový program pro střední manažery.

V letech 2001 až 2002 působil jako odborný lektor v rámci přednášek problematiky Evropské unie v projektu ministerstva zahraničních věcí Evropská jízda. V tomtéž období zároveň přednášel hospodářskou politiku na Ústavu politologie a filozofie Univerzity Hradec Králové. Od roku 2002 do roku 2006 pracoval v odboru pro záležitosti Evropské unie Úřadu vlády České republiky. Hlavní náplní činnosti byla koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv nebo z členství v EU s důrazem na hospodářskou politiku EU, lisabonskou agendu a přípravu nové finanční perspektivy EU v letech 2007–2013. Během působení na Úřadu vlády byl členem výboru rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií, resortní koordinační skupiny ministerstva pro místní rozvoj.

Od dubna 2006 působil jako provozně ekonomický náměstek územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích. Od června 2009 do konce roku 2012 byl ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Josefově a od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko, financovaný z integrovaného operačního programu ve výši 453 mil. Kč. Provozně ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ je od 1. června 2015.


Náměstek generální ředitelky pro správu památkových objektů

Mgr. Petr FedorMgr. Petr Fedor

Roku 1995 dokončil studia oborů historie a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pro Národní památkový ústav a jeho předchůdce pracuje od roku 1992 (v trvalém pracovním poměru od roku 1994). Začínal jako sezonní průvodce, posléze údržbář a nakonec vedoucí návštěvního provozu na státním hradě Pernštejn. V prosinci 1995 se stal kastelánem státního zámku Bučovice a v červenci 2001 pak úspěšně prošel výběrovým řízením na místo kastelána státního hradu Veveří.

V březnu 2007 absolvoval Cycle de formation internationale francophone – Mode de gestion et d’administration de sites patrimoniaux, Cluny, France (Cyklus mezinárodního frankofonního vzdělávání – Řízení a administrace objektů přírodního a kulturního dědictví, Cluny, Francie). Od roku 2005 je předsedou profesního sdružení pracovníků památkových objektů Památky 2000.

Od 1. 6. 2013 je náměstkem generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů.

(zdroj foto: Fotoarchiv TOP 09)