Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vzdělávání v oblasti památkové péče

Vzdělávání má pro památkovou péči zásadní význam. To platí jak pro kvalitní výkon odborných úkolů státních i jiných institucí, tak i z hlediska předávání informací nejširší veřejnosti.

Nejvýznamnější vzdělávací aktivitou NPÚ je pořádání vlastních výukových programů. Dvouleté rekvalifikační studium je vybaveno příslušnou akreditací ministerstva školství.

NPÚ spolupracuje s řadou vysokých škol a odborní pracovníci památkové péče se podílejí na specializovaných vzdělávacích programech v oborech architektury, dějin umění, pedagogiky apod.

Současně NPÚ usiluje o co nejintenzivnější spolupráci se základními a středními školami, kterým poskytuje různé komplexní programy, případně pro ně připravuje různé dílny v terénu či prohlídky památek se speciálním výkladem.

Poznávání památek nemusí být vyhrazeno jen odborníkům a speciálním zájemcům, kulturní dědictví dokáže oslovit i mladou generaci. Národní památkový ústav nabízí různé typy aktivit vhodných pro doplnění školní výuky i pro individuální využití (především rodičů s dětmi).

Významné aktuální edukační a vzdělávací projekty NPÚ:

Památky nás baví

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj, jehož výsledky přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost.

Součástí projektu je vytvoření sedmi regionálních edukačních center, které mají za úkol ve spolupráci s pedagogickými fakultami UK v Praze a MU v Brně připravit a realizovat pilotní edukační programy. Výstupy celého projektu poskytnou metodickou podporu státní i nestátní památkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání a v činnosti neziskového sektoru. Předpokladem je také zkvalitnění nabídky určené pro rozvoj turistického ruchu.

Obnova kulturního dědictví

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb" v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, zabývajících se obnovou kulturních památek i dalších objektů a předmětů kulturního dědictví. Předpokládáme tak zvýšení vzdělanosti a konkurenceschopnosti v oblasti činností, které ještě nejsou charakteru restaurování, přesahují však rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.

Vzdělávací program seznámí účastníky s aktuálními postupy v rámci obnovy kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče. »více