Přejít na: Obsah | Konec stránky

Úloha vzdělávání v činnosti NPÚ - koncepce

Z koncepce vzdělávání zaměstnanců NPÚ na léta 2010–2016

Vzdělávání a prohlubování odbornosti je obecně u všech oborů lidské činnosti chápáno jako nejlepší investice zajišťující budoucí návratnost. U oboru tak průřezového, vycházejícího z poznatků celé řady vědních oborů, jakým je památková péče, to platí dvojnásob. Snižování ekonomické náročnosti, racionalizace organizačních struktur, úspora pracovních sil a vyšší efektivita práce, to vše předpokládá a vyžaduje nahrazovat extenzivní postupy vyšší kvalifikovaností lidské složky systému a využívat špičkové aktuální poznatky. Průběžnou aktualizaci a zkvalitňování systému vzdělávání pracovníků NPÚ, k němuž je zaměřena koncepce vzdělávání zaměstnanců NPÚ na léta 2010 – 2016, je proto třeba chápat jako trvale prioritní součást rozvoje Národního památkového ústavu.

Z koncepce edukačních aktivit na léta 2010 - 2015

V souladu s celoevropskými trendy, které vycházejí z doporučení Rady Evropy R 98(5) z roku 1998, je zřejmá stále sílící potřeba vytváření vztahu veřejnosti ke kulturnímu dědictví, především k lokálním památkám. V řadě případů může veřejnost sehrát roli významného pozitivního partnera profesionálních institucí. Proto je oblast vzdělávání a výchovného působení směrem k veřejnosti jednou z významných sfér činnosti NPÚ, která se také intenzivně rozvíjí.

Využívají se přitom různé efektivní prostředky, které nenápadnou, často zábavnou formou vedou k poznání historických faktů a učí hledat souvislosti spojující minulost se současností. Současné poznatky z pedagogiky tak potvrzují platnost odkazu učení Jana Ámose Komenského o škole hrou. Moderní pedagogická praxe preferuje možnost vytváření vlastních projektů, kde děti vstupují do procesu učení jako aktivní subjekt hledající odpovědi na otázky, které je samotné zaujmou tak, že tento proces berou jako dobrodružné objevování správné cesty.