Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vzdělávací programy Národního památkového ústavu

K úkolům NPÚ v odborné sféře památkové péče patří také zajišťovat další odborné vzdělávání pracovníků.

Kromě tematických seminářů a konferencí konaných pravidelně například k problematice vesnické architektury, průmyslového dědictví nebo historických zahrad a parků organizujeme již po tři desetiletí rekvalifikační kurs památkové péče, který se těší stálému zájmu. Kurs si získal za dobu své existence dobré renomé, a tak jej navštěvují nejen památkáři, ale i pracovníci příbuzných organizací. První zkušební ročník se uskutečnil  v letech 1981–1983. Od té doby jej absolvovalo 570 pracovníků.

Absolventi studia uplatňují získané znalosti na nejrůznějších úsecích činnosti v územních odborných pracovištích NPÚ, rovněž ve státní správě na odborech kultury a památkové péče v pověřených obcích a magistrátech a krajských úřadech. Kurs absolvovala také řada kastelánů, průvodci, správci depozitářů, pracovníci muzeí a galerií. Navštěvují jej rovněž restaurátoři nebo pracovníci stavebních firem, které se zabývají restaurováním památek. Mezi absolventy najdeme i pracovníky policie a celní správy. V posledních letech se do kursu hlásí také dobrovolníci působící v různých neziskových organizacích pečujících o kulturní dědictví.

Cílem studia je poskytnout účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky, přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci. Studium tedy vychází z potřeb památkářské praxe a seznamuje posluchače se základními metodami péče o památky, od obecné orientace až po specializované činnosti.

Jednoroční kurs pro pracovníky památkové péče s vysokoškolským vzděláním je určen začínajícím pracovníkům – terénním památkářům, kteří nastoupili po absolvování VŠ na různé pozice v územních odborných pracovištích NPÚ. Vzhledem k tomu, že památková péče je oborem multidisciplinárním, do kterého přicházejí lidé různých typů škol (stavební fakulta, fakulta architektury, dějiny umění, historie, archivnictví apod.), snaží se kurs především o doplnění potřebných odborných poznatků oboru, které nejsou v běžné studijní náplni vysokých škol, ale pro praxi terénního památkáře jsou nezbytné. Obsah tvoří specializované činnosti – stavebně historické průzkumy, vývoj památkové péče, právní předpisy, metodologie památkové péče, technologie údržby a restaurování nemovitých památek i uměleckých děl malířských a sochařských.