Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o jednoletém kurzu památkové péče pro vysokoškoláky

Jednoletý kurs památkové péče je určen pracovníkům územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu, kteří začínají svou profesionální kariéru v památkové péči po dokončení studia na vysoké škole. Ve výjimečných případech jsou do kursu přijati i zájemci, kteří v NPÚ nepracují, ale s památkáři jsou v pracovním kontaktu.

Cílem kursu je poskytnout posluchačům základní přehled o všech disciplinách oboru památkové péče. Úspěšní absolventi by měli být schopni připravit celkový koncept ochrany a obnovy památky a kvalifikovaně rozhodovat při péči o památkových fond ze všech hledisek – technologického, technicko-ekonomického i uměnovědného. Jednoroční kurz v žádném případě nenahrazuje postgraduální studium. Studijní plán se snaží především o doplnění potřebných odborných poznatků v oboru památkové péče, které nejsou v běžné studijní náplni vysokých škol, ale pro praxi terénního památkáře jsou nezbytné. Lektorský sbor je tvořen předními specialisty daného oboru. Důraz je kladen především na praktické ukázky, a proto výuka často probíhá formou odborných exkurzí v terénu. Výuka probíhá v Praze formou dvou nebo třídenních soustředění každý měsíc. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kursu.