Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o rekvalifikačním studiu památkové péče – 2015

Národní památkový ústav v Praze otevírá v lednu 2015 nový ročník kursu památkové péče. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní ve své praxi při péči o památky. Kurs je tedy určen pracovníkům působícím v památkové péči na nejrůznějších pozicích, např. při výkonu správy památkových objektů, úředníkům státní správy v odborech památkové péče, pracovníkům firem obnovujících památky, projektantům, restaurátorům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti, členům občanských sdružení zabývajících se historií a památkami. Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc (úterý, středa).

Učební osnovy, název předmětu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Teorie a metodologie památkové péče
– otázky hodnot a hodnocení památek 4
– problematika autentičnosti, originality 4
– vybrané kapitoly z filozofie 8
– estetika a etika v památkové péči 4
– dějiny náboženství, religionistika 6
– náboženské směry 4
– průzkumy, evidence a dokumentace památek 12
– pomocné vědy historické 4
– péče o stavby lidové architektury 4
– problematika technických památek 8
– sakrální památky, liturgie, církevní řády 6
– péče o torzální architekturu 4
– židovské památky 4
– péče o fortifikační systémy 4
– základy sběratelství 6
– péče o umělecké řemeslné předměty 16
– vývoj nábytku v historických etapách 8
Technologie údržby a obnovy památek
– úvod do technologie 4
– zásady pravidelné údržby historických staveb 4
– příčiny porušování staveb 4
– vlhkost staveb, průzkumy sanace 4
– stavební materiály historických staveb 4
– historické konstrukce staveb 4
– klenby, krovy, střešní krytiny 4
– statika budov 2
– fasády – průzkumy, opravy a čištění 4
– nátěry fasád 4
– kovy v architektuře, koroze, údržba 2
– dřevo – degradace a ochrana proti škůdcům 2
– kámen a konzervace kamene 2
– klimatický režim historických budov 4
– depozitární režim sbírkových předmětů 4
– konzervační zásady při údržbě sbírek 4
Právní úprava péče o památky
– historický vývoj snah o vydání památk. zákona 4
– mezinárodní úprava ochrany památek 4
– ochrana památek UNESCO 4
– základní ustanovení památkového zákona 10
– vyhlášky MK o péči o kulturní památky 4
– právní úprava péče o archeologické nálezy 4
– orgány a organizace státní památkové péče 4
– správní řád 4
– stavební zákon 6
– ekonomika v památkové péči 4
– veřejné financování, nástroje financování 4
– veřejné rozpočty 2
– dotační tituly financování obnovy památek 4
Prezentace zpřístupněných památek
– vývoj zpřístupňování hradů a zámků 4
– vytvoření souboru zpřístupněných objektů 2
– vývoj interiérů, instalační zásady 4
– vytváření druhových expozic 2
– současnost interiérových instalací 2
– problematika autentičnosti předmětů, falsa 2
– vývoj historických zahrad a parků 4
– cestovní ruch a památky 2
– průvodcovská služba 2
– průvodcovské texty a jejich interpretace 2
– problematika návštěvnosti 2
– doprovodné programy pro návštěvníky 4
– diferencovaný přístup ke skupinám 2
– zásady vystupování na veřejnosti 2
– kultivace projevu průvodců 2
– rétorika, spisovné a nespisovné formy jazyka 2
Dějiny umění a architektury
– vývoj malířství a sochařství od antiky po středověk 6
– malířství a sochařství od středověku do 19. století 6
– malířství a sochařství ve 20. století 6
– dějiny výtvarných řemesel 6
– stavební slohy předrománské, antika 6
– románský sloh v architektuře 6
– gotika v architektuře 6
– renesance v architektuře 6
– baroko v architektuře 6
– architektura 19. století 6
– architektura 20. století 6
– soudobé architektonické trendy 6

Bližší informace a přihlášky:

 • PhDr. Hana Řezníčková
  referát vzdělávání
  NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
  generální ředitelství
  detašované pracoviště
  Na Perštýně 12, 110 00 Praha
  tel. 234 653 337, 724 663 587, e–mail: reznickova.hana@npu.cz

Přihláška ke stažení