Přejít na: Obsah | Konec stránky

* * *

 

Ke Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005*)

Přehled hlavních úkolů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče do konce roku 2005

(podle usnesení vlády ze dne 22. 4. 2002 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005)

Uchování a prezentace památkového fondu

 • při prohlašování kulturních památek, popř. národních kulturních památek a památkově chráněných území postupovat i nadále podle principu výběru a předchozího objektivního ověření souhrnné kulturní hodnoty jednotlivých věcí a jejich souborů nebo ucelených částí historických sídel a kulturní krajiny
 • postupně rušit památkovou ochranu u nemovitých i movitých věcí a jejich souborů, které byly v minulosti zapsány do státních seznamů výlučně z ideologických důvodů, anebo u kterých došlo v minulosti k takovým devastacím a změnám, v jejichž důsledku byla již nenávratně zničena hodnota kulturní památky
 • ochranu a péči o nemovitý památkový fond založit na trvale aktualizované detailní identifikaci historických, uměleckých, společenských a jiných hodnot jeho jednotlivých složek jako předpokladu pro kvalifikované rozlišení míry památkové ochrany a pro stanovení přiměřeného využití a prezentace kulturních památek veřejnosti
 • trvale posilovat, resp. prezentovat význam památkového fondu v českých zemích v celoevropském i světovém měřítku, mimo jiné přípravou a zpracováním dalších nominací vybraných kulturních památek a jejich souborů pro zápis na Seznam světového dědictví
 • zajistit trvalý monitoring a zvýšenou ochranu a odbornou péči o soubor národních kulturních památek a památkových rezervací a zejména o kulturní památky a jejich soubory, které jsou zapsány na Seznamu světového dědictví
 • označit vybrané nemovité kulturní památky a vybudovat příslušná ochranná zařízení pro případy ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných událostí ve smyslu Úmluvy o opatřeních k ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného konfliktu

Diferenciace památkové ochrany v památkových územích

 • provést reidentifikaci památkových hodnot v památkově chráněných územích (památkových rezervacích a zónách) s využitím výsledků terénních průzkumů, vyhodnocení, evidence a digitalizace shromážděných dat, včetně jejich převedení do dokumentace v rozsahu plánu zásad památkové ochrany území památkových rezervací a zón a postupné aplikace v procesu územního plánování a při standardním výkonu státní správy ve věcech památkové péče
 • dokončit identifikaci území s archeologickými nálezy v České republice a vybudovat jejich specializovaný seznam

Posílení právní jistoty vlastníků památek

zejména:

 • posilovat princip stanovování podmínek pro provedení zamýšlené obnovy kulturní památky orgánem státní památkové péče v dostatečném časovém předstihu, před zpracováním projektové nebo jiné podobné dokumentace obnovy
 • zjednodušit plnění a racionalizovat rozsah povinností vlastníků a uživatelů kulturních památek a nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale tvoří součást památkově chráněného území
 • Nová úloha obcí

 • koncipovat novou kategorii památkové ochrany u nemovitostí a jejich souborů místního historického nebo uměleckého významu, jako nástroje péče o dochované historické prostředí v obcích a krajině, s novým vymezením úlohy obcí v jejich samosprávné působnosti
 • trvale stimulovat a usměrňovat vlastní aktivitu samosprávních orgánů historických sídel v rámci existujících programů Ministerstva kultury na úseku památkové péče
 • v řízení o prohlášení území části sídelního útvaru nebo kulturní krajiny za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu časově předřadit monitoring péče o památkové hodnoty v daném území,

Decentralizace a zjednodušení výkonu státní správy

 • decentralizaci výkonu státní správy ve věcech památkové péče vázat na činnost krajských úřadů
 • zároveň s reidentifikací památkových hodnot v památkově chráněných územích koncipovat metodiku stanovení druhu staveb a stavebních úprav na nemovitostech, které nejsou kulturními památkami, ale tvoří součást památkově chráněného území, u nichž by byla omezena nebo vyloučena ingerence orgánů státní památkové péče s cílem zjednodušit schvalovací proces

Metodické řízení a odborná úroveň oboru památkové péče

 • stanovit odborné organizaci státní památkové péče závazný obsah, formu a lhůtu pro vydávání písemných vyjádření (odborných posudků), které slouží jako důkaz správním orgánům v řízení o zamýšlené obnově kulturní památky
 • aktivně uplatňovat nástroje metodického řízení orgánů státní památkové péče, včetně vydávání oborových instrukcí (směrnic)
 • více než dosud soustředit kontrolní nástroje památkové inspekce Ministerstva kultury na výkon státní správy ve věcech památkové péče
 • uložit odborné organizaci státní památkové péče, aby každoročně zpracovávala a publikovala odborné metodiky, které správním úřadům, jakož i vlastníkům kulturních památek usnadní orientaci ve složitějších otázkách péče o památkový fond a které zvýší předvídatelnost odborně metodických východisek státní památkové péče
 • prohlubovat systém zvyšování a ověřování zvláštní odborné způsobilosti pracovníků správních úřadů (úředníků) pro výkon státní památkové péče
 • vytvořit a postupně realizovat projekt specializovaného vzdělávání pro památkovou péči na vybraných vysokých školách univerzitního a technického směru, včetně postupného uplatnění principu ověřování odborné způsobilosti (odborné oborové atestace) zaměstnanců v odborné organizaci státní památkové péče
 • cíleně soustředit účelový i institucionální výzkum a vývoj v památkové péči na řešení otázek spojených s problematikou podle Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005

Finanční podpora vlastníků památek

 • posilovat princip přísné účelovosti finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům kulturních památek z rozpočtu Ministerstva kultury na úhradu zvýšených nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky (ve stanovených případech i na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturní památky)
 • koncipovat vyvážený model standardní finanční podpory vlastníků kulturních památek různými formami obligatorní nepřímé pomoci (daňové úlevy a osvobození, bezplatné odborné služby organizací státní památkové péče a jiné) a fakultativní přímé pomoci (účelové finanční příspěvky a dotace) z veřejných rozpočtů, a to zejména v míře zvýšených nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky, resp. ve výši náhrady za případné nucené omezení dispozice s kulturní památkou ve veřejném zájmu
 • v rámci metodického řízení orgánů státní památkové péče podporovat stabilizaci a možný růst objemu neinvestičních výdajů určených pro příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturních památek jejich vlastníkům
 • posilovat stimulační úlohu a ekonomické (multiplikační) efekty v programech Ministerstva kultury prováděných na úseku památkové péče a zajistit růst reálných ročních výdajů v těchto programech podle možností státního rozpočtu
 • důsledně uplatňovat na úseku státní památkové princip více zdrojového financování s cílem podpořit funkční zapojení kulturních památek do současného společenského života

Zapojení občanských iniciativ do péče o památkový fond

 • zajistit aktivizaci a co nejširší uplatnění zpravodajů, konzervátorů a komisí památkové péče, jakož i občanských iniciativ vyvíjejících svoji činnost v oblasti ochrany a uchování hmotného kulturního dědictví
 • posilovat finanční podporu občanských sdružení, osvětové a odborné publikační činnosti v oboru památkové péče

Památky a cestovní ruch

 • zpracovat a průběžně aktualizovat seznam nejohroženějších a nevyužívaných kulturních památek jako strategický dokument pro stanovování priorit v poskytování bezplatné odborné pomoci a přímé finanční podpory vlastníkům kulturních památek a pro řešení způsobů začlenění těchto kulturních památek do rozvoje cestovního ruchu
 • koncipovat a realizovat celostátní informační systém označení nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území v terénu (analogicky s obdobnými informačními systémy v členských státech Evropské unie), s cílem bezprostředně informovat občany a návštěvníky o památkovém fondu v České republice a zapojit občany do jeho přirozené preventivní ochrany kulturního dědictví
 • posilovat operativnost využití finančních prostředků v existujících programech Ministerstva kultury na úseku památkové péče pro záchranu a přiměřené funkční využití a prezentaci dosud chátrajících a nevyužívaných kulturních památek
 • aktivně se podílet na vytvoření nové strategie (politiky) státu na úseku památky a cestovní ruch

Ochrana movitých památek

zejména

 • dokončit základní odbornou evidenci movitého památkového fondu, zejména mobiliárních fondů uložených na státních hradech a zámcích, a dokumentaci souborů movitých kulturních památek v církevních objektech
 • zvýšit účinnost a zajistit další rozvoj Integrovaného systému movitého kulturního dědictví, včetně posílení rozpočtových zdrojů na výkup ohrožených movitých kulturních památek

Nová právní úprava ochrany památek

 • pro případy stavebních změn a jiných úprav kulturních památek a jejich souborů zapsaných na Seznam světového dědictví koncipovat postavení věcně příslušné odborné organizace státní památkové péče jako účastníka správního řízení k obnově kulturní památky
 • zpracovat návrh nového památkového zákona a jeho podzákonného prováděcího předpisu