Přejít na: Obsah | Konec stránky

SAS ČR - Státní archeologický seznam České republiky!


 


Informační systém NPÚ o archeologických datech - vstup pro registrované interní i externí uživatele

Veřejný přístup – základní informace a vyhledávání v databázi SAS ČR pro veřejnost zde

Informace o systému

Státní archeologický seznam České republiky je informační systém o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, spravovaný Národním památkovým ústavem (NPÚ) pro účely ochrany a záchrany archeologických nálezů na území ČR.

Byl vytvořen na základě současného stavu archeologického poznání v rámci řešení stejnojmenného účelově financovaného úkolu výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury ČR v letech 1995 – 2003 pod vedením řešitele Mgr. Lenky Krušinové,

a to s následujícími cíly:

  • zpracovat digitální mapu území s archeologickými nálezy v České republice v prostředí GIS propojenou s databází informací o archeologických nalezištích
  • vytvořit metodiku identifikace území s archeologickými nálezy pro účely ochrany a záchrany archeologického dědictví
  • vybudovat otevřený informační systém se zajištěnou aktualizací dat a přímými vazbami mezi regionálními zpracovateli a uživateli dat

a za tímto účelem:

  • zjednodušit, zkvalitnit a urychlit činnost orgánů veřejné správy především při územním a stavebním řízení
  • posílit právní jistotu vlastníka při investičních záměrech
  • docílit vyššího stupně ochrany a záchrany archeologických nalezišť a umožnit využití informací pro provádění záchranných archeologických výzkumů
  • umožnit počítačové modelování a prostorovou analýzu výskytu archeologických nalezišť v závislosti na geografické poloze a dalších shromážděných informacích
  • studovat vývoj a strukturu osídlení v regionech i na celém území republiky na základě sledování vztahů mezi kulturními jevy a složkami životního prostředí

Výzkumný úkol SAS ČR byl ukončen závěrečným oponentním řízením dne 2.3.2004. V roce 2004 byly jeho výsledky implementovány do činností NPÚ formou institucionálního výzkumného úkolu „Implementace výsledků VÚ SAS ČR do statutárních činností NPÚ“ - řešitel Mgr. Alena Knechtová. Od roku 2005 je správa informačního systému SAS ČR zajišťována v rámci statutárních činností NPÚ.

Od roku 2003 je SAS ČR základní součástí rozsáhlého Informačního systému NPÚ o archeologických datech, který kromě vlastních dat SAS ČR obsahuje další navzájem provázané a průběžně aktualizované informační zdroje (Obrazová dokumentace archeologických nalezišť, Významné archeologické lokality, Archeologická databáze Čech, Přehledy výzkumů, historické mapy II. vojenského mapování aj.), a umožňuje přístup k těmto datům v jednotném integrovaném prostředí aplikačního, webového a mapového serveru prostřednictvím Internetu (viz. výše uvedené odkazy).