Přejít na: Obsah | Konec stránky

Aktuální stav zpracování

 


 

 


Stav smluvní spolupráce
 • smluvně zajištěna aktualizace – regionální správa archeologických dat s 41 organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů pro území 57 okresů
 • aktualizaci dat SAS ČR pro území zbývajících 20 okresů zajišťují pracovníci NPÚ
 • data jsou dále poskytována na základě smluv o užívání dat dalším organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů, úřadům státní správy (MŽP, MMR), krajským úřadům a úřadům obcí s rozšířenou působností, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Archeologickým ústavům AV ČR v Praze a v Brně, univerzitám s výukou archeologie a jejich studentům pro potřebu studentských a vědeckých prací

 

Stav zpracování a distribuce dat
 • v databázi SAS ČR zpracováno 31 771 aktivních záznamů, z toho v digitální grafické vrstvě ÚAN v GIS zpracováno 33 691 záznamů
 • celkem je předmětem zpracování 4563 mapových listů 1:10 000 z celkového počtu 4576, tj. cca 99,7 % území ČR
 • databáze SAS ČR je aktivně používána v 41 externích archeologických pracovištích v prostředí lokální databázové aplikace SAS ČR 2.0 v Paradox 9 Runtime určené především pro pravidelnou aktualizaci dat z území jednotlivých okresů ČR
 • zabezpečený přístup k datům SAS ČR (popisné i grafické složce) prostřednictvím Internetu v rámci IS NPÚ o archeologických datech (ISAD) je aktuálně využíván 8 krajskými úřady, 3 městskými úřady, 39 externími archeologickými organizacemi, 3 univerzitami, Archeologickým ústavem AV ČR v Praze i v Brně a všemi 14 územními odbornými pracovišti NPÚ (celkem 228 registrovaných uživatelů)
 • součástí neveřejné části ISAD jsou i další online aplikace zpřístupňující archeologická data shromažďovaná a využívaná v NPÚ, s vazbou na data SAS ČR nebo samostatné, které aktuálně obsahují:
  • ODAN (Obrazová dokumentace archeologických nalezišť) – celkem 12312 záznamů s 11382 digitálními obrazovými dokumenty
  • VAL (Významné archeologické lokality) – celkem 1627 záznamů
  • Přehledy výzkumů – celkem 7729 záznamů
  • ADČ (Archeologická databáze Čech ArÚ AV ČR v Praze) – celkem 108339 záznamů
 • veřejná část ISAD umožňuje přístup k základním informacím z databáze SAS ČR prostřednictvím Internetu. Ve veřejné části je také dostupný mapový projekt Významné archeologické lokality zobrazující bodově polohu vybraných turisticky atraktivních a dostupných nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR (aktuálně celkem 859 lokalit), s možností zobrazení základních popisných informací a postupně též vybrané fotodokumentace; připravována je anglická mutace tohoto mapového projektu
 • k 17.3.2009 byly aktualizovány uživatelské příručky k ISAD; příručky je možno stáhnout z úvodní stránky veřejné nebo neveřejné části ISAD, případně z rozcestníku IISPP pod odkazem Dokumentace
 • zkušebně je ověřováno poskytování vrstvy Území s archeologickými nálezy prostřednictvím WMS služby z centrálního datového skladu GIS NPÚ