Přejít na: Obsah | Konec stránky

Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum

Standardní stavebně-historický průzkum

Provádění SHP je specializovaná odborná činnost, jejímž základním úkolem je zjištění, shromáždění (dokumentace), utřídění a zpracování maxima informací o konkrétní stavební památce (souboru památek).
Výsledky této činnosti slouží jak pro potřeby památkové péče, tak k rozšiřování a doplňování obecného poznání v rámci základního výzkumu. Nesporný význam má proto SHP na poli vědeckém, kde výrazným podílem obohacuje dosavadní znalosti v řadě oborů. Výsledky SHP mohou rovněž napomoci osvětové a popularizační činnosti.

Průzkumy památek jsou zpracovávány v několika úrovních – od průzkumů celých oblastí přes průzkumy a vyhodnocování historických sídel jako celků až k nejpočetnější skupině SHP – průzkumům jednotlivých památek, respektive památkových areálů. Řadu průzkumových prací je nutné doplnit o průzkumy speciální, zabývající se specifickými otázkami, nutnými pro pochopení zkoumaného objektu. Toto se týká zejména hloubkových průzkumů, vesměs zasahujících do hmotné podstaty památky (sondážní průzkumy), zaměřených na hlubší poznání objektu, dále průzkumů barevného řešení (fasád, interiérů) apod. Další kroky poznávání mohou tvořit speciální průzkumy, často zaměřené na detailní poznání určitého problému. Jedná se například o průzkumy krovů spojených s dendrochronologickým vyhodnocením (může probíhat samostatně), jindy jde o spolupráci s blízkými disciplínami jako je zejména restaurování, archeologie a pod. Jelikož jsou podrobnější průzkumy většinou spojeny se zásahy do hmotné podstaty památky, nejsou předmětem této metodiky.

Charakter a rozsah průzkumů (včetně vlastního SHP) vždy vychází z konkrétních aktuálně podmíněných potřeb a současně z podoby zkoumaného objektu, kdy postupně odkrývaný charakter památky v samotném průběhu procesu poznávání vyvolává upřesnění specifického přístupu k danému předmětu zkoumání. Průzkum by však měl být současně zadáván s určitými vstupními kritérii, odpovídajícími předpokládané hodnotě a významu památky, i když její hodnota bude mnohdy upřesněna právě až během průzkumu.

Informace o příslušné stavbě jsou získávány jejím zkoumáním jako hmotného pramene, přičemž jsou využívány znalosti z dějin umění, znalosti historických konstrukcí, typologie, technologií aj. Nedílnou složkou SHP je též studium příslušných písemných pramenů, týkajících se celé doby existence zkoumaného objektu. Nepomenutelnou roli sehrávají i pomocné vědy historické a řada dalších, konkrétním stavbám blízkých oborů.

Standardní SHP je základním typem průzkumu jednotlivých nemovitých památek (případně jejich souborů), který nemá destruktivní charakter. Jeho doplnění sondáží, případně dalšími druhy specializovaných průzkumů, je možné provádět až po konzultaci s příslušnými odbornými pracovišti památkové péče (vzhledem k zásahu do nenahraditelné hmoty památky).

Úkolem standardního SHP je shromáždění a vyhodnocení všech dostupných informací o objektu, dále pak specifikace potřebných navazujících průzkumů, prohlubujících dosavadní poznání (zejména vytypování míst pro sondážní průzkum, upozornění na potřebnou navazující činnost dalších oborů, zejména restaurátorů, archeologů a pod.).

Standardní SHP též obsahuje názory zpracovatele na způsoby zacházení s památkou v průběhu její další existence (nejen při zamýšlené opravě). V případě potřeby zahrnuje relevantní podklady pro navržení objektu k prohlášení objektu kulturní památkou (ve smyslu památkového zákona).

Závěry a hodnocení obsažená v elaborátu standardního SHP nenahrazují příslušná vyjádření a rozhodnutí orgánů a organizací státní památkové péče; poskytují ovšem pro činnost těchto institucí jinak nedosažitelné podstatné výchozí podklady.

(Text byl připraven s využitím metodiky citované níže.)

Více v publikované metodice Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, vyd. Státní ústav památkové péče v edici Odborní a metodické publikace, svazek 23, Praha 2001 (2., doplněné vydání). Autor: Petr Macek.