Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oborové informační zdroje

Systém o archeologických datech - ISAD

ISAD - jednotný sklad všech archeologických dat, získávaných v procesu péče o archeologický fond pro účel zajištění správy a aktualizace těchto dat a jejich efektivního využití jak přímo v NPÚ, tak i ostatními uživateli v oblasti památkové péče, státní a veřejné správy a v neposlední řadě i při prezentaci veřejnosti na Internetu. Dostupný na adrese: http://isad.npu.cz/.

Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován s cílem postupné integrace do budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).

Hlavní součástí ISAD je Státní archeologický seznam ČR – SAS ČR, dále jeho aplikace Významné archeologické lokality – VAL, Obrazová dokumentace archeologických nalezišť – ODAN, Přehledy výzkumů, Archeologická databáze Čech – ADČ a mapové projekty SAS ČR, Program péče o životní prostředí 250/4/98, Nejvýznamnější archteologické lokality.

Státní archeologický seznam

SAS ČR je informační systém evidující území s archeologickými nálezy (ÚAN). SAS ČR je spravován Národním památkovým ústavem – ústředním pracovištěm. Základem SAS ČR je prostorové vymezení doposud rozpoznaných ÚAN do mapových podkladů a popis každého jednotlivého ÚAN do připojené databáze (mapa pokrytí území ČR SAS, nebo struktura zápisu).

Prostorové vymezení ÚAN je prováděno do mapových podkladů ZM 1:10 000, v digitální podobě je dostupné primárně ve formátu ArcView shape file. Databáze popisných dat je uložena v souboru formátu DBF, který je součástí shape file. Předání dat SAS ČR zpracovatelům ÚAP je možné na běžných datových médiích nebo elektronickou poštou.

Rozpoznávání ÚAN je neuzavřený proces a nová ÚAN jsou do SAS ČR průběžně doplňována. Centrální databáze SAS ČR a digitální vrstva prostorových vymezení ÚAN je aktualizována s jednoroční periodicitou.

Metodika SAS ČR rozděluje evidovaná ÚAN do čtyř kategorií:

UAN I = území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.

UAN II = území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%.

UAN III = území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Jde o veškeré ostatní území státu mimo UAN I, II a IV.

UAN IV = území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Jde o veškerá vytěžená území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří.

 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z §21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN I, II i III respektovat §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu §23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Stav zpracování SAS ČR k 1.1.2010 byl cca 99 % území České republiky (ilustrativní foto_6), doposud nezpracované území bude průběžně doplňováno. Údržba a aktualizace dat SAS ČR je každoročně zajišťována systémem regionálních správců, kteří odpovídají za správnost dat SAS ČR na jednotlivých území České republiky. Centrální správu zajišťuje NPÚ – úp (ilustrativní foto_7). Odborným garantem  dat SAS ČR v NPÚ - úp je A.Knechtová, technickou správu informačního systému zajišťuje P.Volfík a L.Bečvář. Digitalizaci mapových podkladů a poskytování dat SAS ČR zajišťuje J.Ambrožová.

Pokrytí území ČR systémem SAS (zpracovala J. Ambrožová) Schéma správy systému SAS (zpracovala J. Ambrožová)
PDF. Pokrytí území ČR
systémem SAS
(zpracovala J. Ambrožová)
PDF. Schéma správy
systému SAS
(zpracovala J. Ambrožová)

Významné archeologické lokality – VAL

Aplikace VAL poskytuje prostředí pro komplexní práci s údaji o významných archeologických lokalitách, umožňuje jejich zadávání i vyhledávání. Databáze těchto lokalit vznikla výběrem jednotlivých území s archeologickými nálezy evidovaných ve Státním archeologickém seznamu ČR, která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování archeologických terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů v jejich původním kontextu. U každého hesla je uveden základní popis lokality a informace z monitoringu současného stavu, jakož i údaje o jejím stávajícím či potencionálním ohrožení.

Další údaje umožňují třídit lokality dle stanovených kritérií pro využití seznamu v oblasti památkové péče, při rozhodování státní správy i pro informování veřejnosti. Takto vedený seznam významných archeologických lokalit vychází ze závazku identifikace archeologického dědictví, k němuž se Česká republika zavázala přistoupením k Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy - tzv. Maltské konvenci (článek 2, odstavec "i"), a zároveň připravuje východisko pro naplnění dalšího závazku, kterým je vytvoření archeologických rezervací na ochranu archeologického dědictví podle článku 2, odstavce "ii" této konvence.

Obrazová dokumentace archeologických nalezišť – ODAN

Aplikace ODAN umožňuje komplexní práci s obrazovými daty získanými v rámci řešení výzkumného úkolu "Obrazová dokumentace archeologických nalezišť" v letech 1999 - 2003. Data jsou dále aktualizována a doplňována v Národním památkovém ústavu tak, aby ve výsledku obsahovala veškerou obrazovou dokumentaci ke každému záznamu o území s archeologickými nálezy nacházejícím se v informačním systému SAS ČR. K obrazovým záznamům je možno zobrazit a vytisknout veškeré dostupné popisné informace, dále záznamy třídit a vyhledávat podle zvolených kritérií a přímo přistupovat k provázaným záznamům v databázi SAS ČR.

Přehledy výzkumů – PV

Aplikace  poskytuje prostředí pro komplexní práci s údaji o jednotlivých archeologických akcích publikovaných v periodiku Přehled výzkumů, vydávaném od roku 1956 Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Náplní tohoto periodika je především evidence archeologických výzkumů a nálezů za příslušné období na území Moravy a Slezska.

Aplikace PV umožňuje zadávání a vyhledávání archeologických akcí podle názvu lokality, územní identifikace (katastr, administrativní obec, okres, kraj), datování lokality, roku provedení akce a autora článku s odkazem na úplný bibliografický záznam v příslušné publikaci Přehledu výzkumů

Archeologická databáze Čech (ADČ)

Archeologická databáze Čech (ADČ) je datový soubor vytvářený a spravovaný v archivu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. jako centrální evidence archeologických výzkumů a nálezů pro území Čech. Databáze vzniká na základě tzv. Zpráv o archeologické akci, které jsou archivu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. poskytovány vedoucími terénních akcí. Databáze obsahuje téměř 75 tisíc položek, jejich počet se ročně rozrůstá o cca 2000 záznamů  (http://www.arup.cas.cz/?cat=328).

Záznamy starší než druhá polovina 80. let 20. století nebyly, s výjimkou některých regionálních projektů, dosud revidovány. Povaha ADČ je především evidenční, přičemž důraz je kladen na přesnou prostorovou identifikaci nálezů (systém PIAN, mapy ZM 1:10 000).

Archeologická databáze Čech (ADČ) je též přístupná registrovaným uživatelům Informačního systému o archeologických datech ISAD.