Přejít na: Obsah | Konec stránky

Urbanismus

Urbanismus je multidisciplinární obor, jehož cílem je navrhování sídelních útvarů (měst a vesnic), či jejich částí jako funkčních a vyvážených celků. Zabývá se tvorbou, rozvojem a regulací vývoje měst, venkovských sídel, parků, krajiny a vyšších územních jednotek. Usiluje o optimální vývoj sídelních struktur, vyvážené a harmonické uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního dědictví s cílem zajištění udržitelného rozvoje území.

Specializovaná činnost je vykonávána nejen architekty – urbanisty, ale podílí se na ní i řada dalších odborníků, např. specialisté na dopravní a veřejnou infrastrukturu, socilologové, demografové, ekologové, specialisté na vegetační složku a krajinu a další.

Památkový urbanismus je disciplína, jejíž cílem v procesu územního plánování a investiční výstavby je ochrana, obnova a regulace dalšího rozvoje historických celků měst a venkovského osídlení, či jejich částí, historických parků i krajiny, které byly pro své urbanistické, architektonické, historické, přírodní, kulturní či archeologické hodnoty prohlášeny na základě zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za památkově chráněná území (památková rezervace, památková zóna, památkové ochranné pásmo).

Územní plánování viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tvoří základní nástroj pro řízení výstavby, rozvoje osídlení a péči o životní prostředí na základě udržitelného rozvoje území; ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jeho úkolem je též uplatňovat a zohledňovat poznatky i z oborů architektury, urbanismu a památkové péče.

Územně plánovací podklady (územně analytické podklady) viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), jejich změn a pro rozhodování v území.

Zásady územního rozvoje (ZÚR) viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje.

Územní plán (ÚP) viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového a funkčního uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;

Regulační plán (RP) viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.