Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologické pracoviště

Odbor archeologie

  • správa Státního archeologického seznamu (SAS ČR), včetně Informačního systému o archeologických datech provozovávaného na internetu (A.Knechtová, J.Ambrožová), uživatelská podpora regionálním správcům SAS (Z.Petříková)
  • poskytování dat SAS ČR, včetně smluvní činnosti, dále pro účely tvorby územně analytických podkladů (jev č.16 – území s archeologickými nálezy), územně plánovací dokumentace, prostorovou analýzu stavebních záměrů, zpracování lesních hospodářských plánů a jiné  (A.Knechtová, J.Ambrožová, Z. Petříková)
  • administrativní činnost – vyjadřování k NKP, k územnímu plánování aj. dle kompetencí v NPÚ (A. Knechtová, P.Popelářová, L.Militká, D.Vorlíčková)
  • koordinace archeologických činností v komisi pro archeologii při GŘ (PPZAV, DEMUS a další; M.Tomášek, A.Knechtová)
  • vedení databáze k evidenci - Oznámení o zahájení archeologické akce, Zpráva o archeologické akci a Nálezová zpráva (PZ, §21, odst. 4; P.Popelářová, D.Vorlíčková, Z. Petříková)
  • zastupování NPÚ a české archeologie v mezinárodní organizaci EAC (M.Tomášek)

úkoly plynoucí ze zákona č. 20/1987Sb. a statutu NPÚ

běžící  úkoly vědy a výzkumu:

  • Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat; Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
  • Smart administration …

archeologické výzkumy:

Odbor archeologie Generálního ředitelství v současné době nevykonává archeologické výzkumy