Přejít na: Obsah | Konec stránky

Personalia

Martin Tomášek; archeolog, vedoucí odboru

Kontakt: tomasek@up.npuc.cz

Dosažené vzdělání: 1990-1995: Mgr., FF UK Praha, historie-archeologie; 2004: Ph.D., FF UK Praha, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání:

 • 1993-2010: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (1999-2009: zástupce ředitele);
 • 2010: Národní památkový ústav, vedoucí Odboru archeologie na ústředním pracovišti NPÚ.

Projekty:

 • 2006-2008: Výzkum egyptské Západní pouště; GA ČR 404/06/0513 (spolu FF UK a UJEP).
 • 2005-2011: Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (řešitel PhDr. J. Šulcová, vystřídána M. Tomáškem);
 • Výzkumný projekt realizovaný v rámci PROGRAMU PODPORA PRO PAMÁTKY UNESCO pro rok 2011 s názvem: „Archeologický kontext vybraných plošných památek UNESCO jako ohrožená součást kulturního dědictví“.

Jiná činnost:

 • 2010-2011: FF UK Praha, Ústav pro klasickou archeologii, vedení semináře.

Funkce a členství v komisích:

 • 2002-dosud: člen redakční rady Památek archeologických;
 • 2004-dosud: člen redakční rady Cuthna Antiqua;
 • 2010-dosud: člen redakční rady Interdisciplinaria archaeologica naturae scinensia.
 • 2010-dosud: zástupce ČR v EAC (Europae Archaeologiae Consilium)

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

 • Klápště, J. – Tomášek, M. 2000: Nástin raně středověkého osídlení v Bylanech u Kutné hory – Skizze einer frühmittelalterlichen Siedlung in Bylany bei Kutná Hora. In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - Supplementum 13. Praha, s. 165-181. RIV/67985912:_____/00:29010207
 • Klápště, J. – Smetánka, Z. – Tomášek, M. 2000: The Medieval Bohemian Town and its Hinterland. Ruralia III., Památky archeologické – Supplementum 14. Praha, s. 294-302. RIV/67985912:_____/02:29020031
 • Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In Nedestruktivní archeologie - Teorie, metody, cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals. KUNA Martin ed., Praha, s. 237-296. RIV/67985912:_____/04:00106487
 • Tomášek, M. 2005: Zaniklé středověké důlní dílo v Kutné Hoře, Mincířské ulici a záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 75. Archeologie středních Čech 9, s. 605-620. RIV/67985912:_____/05:00025004
 • Tomášek, M. 2005: Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace. A wooden Word from Medieval Čáslav. A wooden artefact to a metal weapon and its interpretation. Archeologické rozhledy 57, s. 561 – 572. RIV/67985912:_____/05:00095259
 • Tomášek, M. 2006: Vraný u Slaného: Nález hrobu únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 10, s. 379-383.
 • Tomášek, M. 2006: Slavníkovská Čáslav a Slavníkova Čáslav? In. Slavníkovci v Českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 81-87.
 • Tomášek, M. 2009: Egyptská západní poušť ve středověku. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 249 -276. RIV/68081758:_____/09:00330151
 • Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Archeologický výzkum pozdně římského osídlení na lokalitě Bír Šovíš. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 217-248. RIV/68081758:_____/09:00330151
 • Bárta, M. – Brůna, V. – Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, RIV/68081758:_____/09:00330151
 • Tomášek, M. – Šanderová, J. 2009: Standing at a Cradle... In: ed. P. Maříková Vlčková – J. Mynářová – M. Tomášek (eds.). My things changed things. Prague 2009, 211-223. RIV/00216208:11210/09:00200800

Alena Knechtová; archeolog, vedoucí oddělení

Kontakt: knechtova@up.npu.cz

Dosažené vzdělání : Mgr., 1977-1981: FF MU Brno, historie

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání:

 • 1981-1992: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.;
 • 1994-1995: Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i.;
 • 1996-dosud: Národní památkový ústav, 1997-2006: vedoucí Oddělení péče o archeologický fond na Moravě a ve Slezsku (1997-2003: SÚPP) na Ústředním pracovišti NPÚ, 2007-2010: vedoucí Odboru archeologie na Ústředním pracovišti NPÚ, 2010-dosud: vedoucí Oddělení památkové archeologie na Generálním ředitelství NPÚ.

Projekty:

 • Státní archeologický seznam ČR (KZ97P02OPP001, 1996-2003), spoluřešitel;
 • Implementace výsledků výzkumného úkolu SAS ČR do statutárních činností NPÚ (2004), řešitel;
 • Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (VZ MKČR 07503233, č. VZ III. – úkol č. 306, 2005-2011), spoluřešitel;
 • Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu, spoluřešitel.

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

 • Bečvář, L. – Cejpová, M. – Ernée, M. – Knechtová, A. – Krušinová, L. – Sklenářová, Z. – Vachůt, P. – Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam. Uživatelská příručka verze 2.0. Praha. ISBN 80-86234-37-1.
 • RIV/7503233:_____/03:01000016 Informační systém Státní archeologický seznam ČR, 2003 (druh výsledku A(V) –audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj.dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače-se vzdáleným přístupem)
 • Knechtová, A. – Vachůt, P. 2004: Pravěké a raně středověké osídlení, in: Řepa, M (ed.): Dějiny Králova Pole. Brno – Královo Pole, s.17-25. ISBN 80-239-3984-X.
 • RIV/75032333:_____/04:00012310 - Významné archeologické lokality, 2004 (druh výsledku A(V) –audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj.dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače-se vzdáleným přístupem)
 • Knechtová, A. 2006: Archeologické dědictví v ČR a Informační systém o archeologických datech NPÚ, in: Památková péče na Moravě / Monumentorum moraviae tutela 12/2006 Archeologie, s.79-82. ISBN 80-86752-50-X.
 • Knechtová, A. 2006: Přístup k Informačnímu systému o archeologických datech NPÚ. Dostupné na http://previous.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl06/ppcl0060413knechtovaageinf/.
 • Hrnčiarová, T. - Mackovčin, P. - Zvara, I. et al. 2009: Atlas Krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 2009, 332 p. ISBN 978 80-85116-59-5.
 • M.Bálek, A.Knechtová – Aplikace leteckého snímkování při tvorbě SAS ČR na Moravě v roce 1997, Přehled výzkumů 1997-1998, roč. 40,1999, s.391-393
 • Knechtová, A. 2010: Ochrana archeologického památkového fondu v České republice, in: Zprávy památkové péče 2/2010,s.142-143. ISSN 1210-5538.

Pavla Popelářová, archeolog

Kontakt: popelarova@up.npu.cz

Dosažené vzdělání: 2001-2007; Mgr., FPF Slezské univerzity v Opavě, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání: od 2007 Národní památkový ústav, Odbor archeologie na Generálním ředitelství NPÚ.

Projekty:

 • Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu spoluřešitel

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

 • Popelářová, P . 2005: Chalupova sbírka archeologických nálezů z Kotouče u Štramberku ve Slezském zemském muzeu. Rkp. seminární práce, Opava.
 • Popelářová, P . 2007: Hradisko z období lužických popelnicových polí na Kotouči u Štramberka. Rkp. magisterské práce, Opava.
 • Popelářová, P . 2011: Hradiště z období lužických popelnicových polí na Kotouči u Štramberka. In: Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Streszczenia wystąpień, Gliwice, 15 – 16 listopada 2007 r., Gliwice, v tisku.
 • Hrnčiarová, T. - Mackovčin, P. - Zvara, I. et al. 2009: Atlas Krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 2009, 332 p. ISBN 978 80-85116-59-5.
 • Chytrá, H. – Popelářová, P. 2011: Možnosti budoucího využití SAS ČR na příkladu jeho propojení s databází lidských kosterních pozůstatků, Konference pohřební ritus, druhotné zásahy v hrobech, Opava 17 - 18. 2. 2011, v tisku.

Lenka Militká; archeolog

Kontakt: militka@up.npu.cz

Dosažené vzdělání: 1997-2000 Bc., středověká archeologie PFF SU v Opavě; 2000-2003 Mgr. FHS ZU v Plzni, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání:

 • 2002-2004: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, archeoložka
 • 2004: Národní památkový ústav Praha, pozice archeolog - památkář

Projekty:

 • 2004 – 2005 Projekt záchrany a obnovy areálu NKP Betlém v Novém lese u Kuksu

jiná činnost:

 • 2007-2008 SU v Opavě, vedení přednášek a semináře
 • 2008 doktorandské studium (SU v Opavě)

Funkce a členství v komisích:

 • 2004-2005 komise pro obnovu NKP Betlém v Novém lese u Kuksu

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

 • Ambrožová L. – Militká L. 2012: Státní archeologický seznam – veřejný přístup (v tisku)
 • Militký J. – Militká L. 2007: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram), Numismatický sborník 22, 267-268
 • Cafourková L. 2003: Problematika zacházení s odpadem ve vrcholně a pozdně středověkém městě. Diplomová práce
 • Cafourková L. 2000: Odpadní jímka č. III, prozkoumaná na staveništi OD Prior na ulici 8. května v Olomouci v r. 1973 a její přínos poznání městského prostředí středověké Olomouce. Bakalářská práce.

Dagmar Vorlíčková; archeolog

Kontakt: vorlickova@up.npu.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání : 1977-1981, Mgr., FF MU Brno, historie

1989-1998, Mgr. FF MU Brno, archeologie

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání:

 • 1981-1998: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
 • 1998: Národní památkový ústav, Odbor archeologie na Ústředním pracovišti NPÚ

Projekty:

 • Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu spoluřešitel

Jiná činnost:

Funkce a členství v komisích: …

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

 • Hrnčiarová, T. - Mackovčin, P. - Zvara, I. et al. 2009: Atlas Krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 2009, 332 p. ISBN 978 80-85116-59-5.

Ostatní pracovníci odboru archeologie:

Jelena Ambrožová, dokumentátor, GIS specialista

Kontakt: ambrozova@up.npu.cz

 

Zuzana Petříková, dokumentátor

Kontakt: petrikova@up.npu.cz

 

 

Jiří Hrabec, dokumentátor

Kontakt: hrabec@up.npu.cz