Přejít na: Obsah | Konec stránky

Činnost a poskytované služby

Generální ředitelství NPÚ řídí celkovou činnost Národního památkového ústavu a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje vybrané úkoly státní památkové péče. Do jeho působnosti spadá celá Česká republika. V jeho kompetenci je dohled a výkon odborné památkové péče na 235 národních kulturních památkách (NKP) včetně památek UNESCO, z nichž v přímé správě NPÚ je 129 NKP a památek UNESCO (včetně čekatelů).

Generální ředitelství zajišťuje vedení Ústředního seznamu kulturních památek včetně příslušných databází. Koordinuje digitalizaci oborových dat a tvorbu metodik pro péči o památkový fond. V oblasti odborné spolupráce s výkonnými orgány státní správy přednostně připravuje vyjádření ke konzervaci a obnově národních kulturních památek, zejména těch, které jsou ve správě NPÚ, a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, a poskytuje širokou součinnost jednotlivým ÚOP a ÚPS pro otázky péče o další kulturní památky a památková území. Spravuje rozsáhlé sbírky fotografické, grafické a plánové dokumentace a bohatou oborovou knihovnu. Generální ředitelství rovněž organizuje oborový výzkum a oborové vzdělávací kurzy pro absolventy středních i vysokých škol.

Více k činnostem generální ředitelství NPÚ najdete v levém menu.