Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přehled projektů řešených v rámci institucionální vědy a výzkumu na NPÚ, ÚOP v Liberci v letech 2005–2011

č. 203 Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek)

 • garant: Mgr. Pavel Konečný
 • řešitel: Mgr. Ivo Habán (2007–2011)
 • spoluřešitelié: Mgr. Miloš Krčmář (2007–2010) a Mgr. Zuzana Šonská (2009–2011)

K řešení úkolu VaV 203 probíhajícího na NPÚ v období 2005–2011 se NPÚ ÚOP v Liberci připojilo v roce 2007. Zapojení řešitelů bylo nastaveno s ohledem na jejich specializace a rozdílné pracovní pozice, plnění úkolu probíhalo jako týmová práce.  Zuzana Šonská se soustředila na zejména na získávání archivních pramenů a rešerše. V rámci obnovy identifikace zpracovávala přednostně záznamy z oblasti epigrafiky, heraldiky (náhrobníky, zvony a křtitelnice). Miloš Krčmář jako dlouholetý územní garant okresu Česká Lípa zpracoval většinu movitých kulturních památek v tomto regionu. Ivo Habán se soustředil zejména na zpracování záznamů z oblasti výtvarného umění, převážně obrazy, sochy, oltářní architekturu a užité umění a současně fungoval jako hlavní fotodokumentátor a koordinátor výzkumu napříč okresy.Hlavním výstupem jsou elektronicky zpracované evidenční listy movitých kulturních památek. Stanovená kvóta činila 200 evidenčních listů ročně, v souhrnu bylo v rámci plnění úkolu nově zpracováno 1000 evidenčních listů, což obnáší přibližně 75% fondu movitých kulturních památek na území Libereckého kraje. Dílčími výstupy byly příspěvky publikované ve sbornících NPÚ ÚOP v Liberci a přednášková činnost v Krajské vědecké knihovně (Ivo Habán) a Národním muzeu (Miloš Krčmář).

 

č. 301 vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně historických a umělecko-historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích.

 • Řešitel: PhDr. Vladislav Razím (NPÚ ÚOP Střední Čechy)
 • Spoluřešitelé za NPÚ ÚOP Liberec: Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Martin Ouhrabka, Mgr. Michal Panáček, Mgr. Ivan Peřina

V roce 2005 se liberecké pracoviště připojilo k úkolu, jehož záměrem bylo přispět k nápravě nepříznivého stavu v oblasti odborné dokumentace nemovitých památek. Cílem bylo navázat dokumentaci na proces obnovy nemovitých kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, ale také na dlouhodobě chátrající nebo zanikající objekty, které dosud unikaly pozornosti odborné veřejnosti. Jako účinný nástroj pro praktické provádění průzkumných a dokumentačních prací byla vydána metodika Operativní průzkum a dokumentace historických staveb s příklady nálezových situací a metodami jejich dokumentace. Výsledky dokumentačních aktivit řešitelů i dalších spolupracovníků byly zpracovány do nálezových zpráv OPD, které jsou uloženy v archivu NPÚ ÚOP v Liberci a řada z nich byla publikována formou článků v odborných časopisech.

Závěrečným publikačním výstupem úkolu se stala kniha Zkoumání historických staveb, edd. Vladislav Razím – Petr Macek, Praha 2011. Vydaný titul přibližuje metody dokumentace a průzkumu nejširší veřejnosti jak v teoretických kapitolách, tak v praktických ukázkách, na kterých se autorsky podílelo i liberecké pracoviště (Ouhrabka, Peřina).

 

č. 306 Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu

 • dílčí projekt: geodetické zaměření zříceniny hradu Hamrštejn včetně zpracování grafických výstupů
 • výzkumný záměr: MK 07503233
 • řešitel: Mgr. Renata Tišerová

V roce 2008 se liberecké územní odborné pracoviště Národního pa­mátkového ústavu připojilo k výzkumnému záměru Institucionální vědy a výzkumu s dílčím projektem, jehož ideovým základem bylo vytvořit do­kumentační zázemí pro areál zříceniny hradu Hamrštejn (k. ú. Machnín, okres Liberec) a zejména ověřit metodu terénního měření, která využívá moderní postupy. Nosným tématem pro­jektu a jeho hlavním cílem se stalo geodetické zaměření zříceniny hra­du, vytvoření přesného půdorysného plánu lokality a tvorba grafických výstupů v podobě nejnovějších vizualizačních postupů. Výstupem výzkumného úkolu se v roce 2010 stalo vydání publikace.

Tiskové zprávy - Památky kolem nás

 

č. 306 Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu

 • výzkumný zámě: MK 07503233
 • dílčí projekt: zhodnocení dokumentace archeologických lokalit výzkumného úkolu 306 podle typu památek – vytvoření metodiky
 • řešitel: Mgr. Renata Tišerová

Základními cíly dílčího výzkumného úkolu 306 se pro rok 2011 stalo zpracování návrhu metodiky popisu a terénní identifikace nemovitých archeologických památek a standardizace jejich popisu. Tedy stanovení nezbytných údajů pro tzv. „modelové“ zpracování za účelem sjednocení dokumentace památek dle typů hesláře metodiky. Stanovení technických řešení a metodik získávání prostorových dat by mělo vést k systematizaci pořizování údajů  pro výstupy v digitální podobě. Výstupem dílčího projektu je publikace, která je v současné době v tisku.

 

č. 401 Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví

 • řešitelé: Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Petr Freiwillig

Od roku 2006 prováděl Miroslav Kolka systematický výzkum technických staveb na území Libereckého kraje v rámci vědeckého cíle Národního památkového ústavu č. 401 „Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví“, vedeném ostravským pracovištěm NPÚ. V roce 2009 se k němu připojil Petr Freiwillig. Výzkum prováděný v návaznosti na Registr Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze a zčásti též na předchozí bádání Ivana Rouse v rámci téhož úkolu, byl ukončen roku 2011. Za tu dobu došlo ke zpracování celého území Libereckého kraje, nejhlouběji na území českolipského a libereckého okresu. Výzkum probíhal také mimo Liberecký kraj v okrese Děčín s důrazem na Šluknovský výběžek a okolí České Kamenice. V letech 2006–2011 byly kromě základního plošného průzkumu zpracovány desítky karet jednotlivých objektů a ve spolupráci s vlastníky podána řada návrhů na prohlášení kulturní památkou. Typologicky se jednalo o velmi rozmanité stavby: namátkou sklárnu v Lučanech nad Nisou, sušárnu ovoce v Prackově, textilní továrnu v Bílém Potoce, vodní mlýny v Markvarticích a Zahrádkách u České Lípy, železniční stanici v Hodkovicích nad Mohelkou nebo rozcestník v Horce u Staré Paky. Kromě několika studií a přednášek představují nejvýznamnější výstup této fáze výzkumu publikace obou badatelů, Technické stavby Frýdlantska Petra Freiwilliga z roku 2011 a Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku Miroslava Kolky, připravené k vydání v roce 2013 .

 

č. 402 „Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického dědictví 19. a 20. století“

 • garant: Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • řešitel: Mgr. Petra Šternová (2005‒2011)
 • spoluřešitelé: Ing. Hana Luštická (2008), Mgr. Luděk Lukůvka (2008), Mgr. Jiří Křížek (2010), Mgr. Jaroslav Zeman (2011)

Průzkum moderní architektury na území Libereckého kraje byl zaměřen jak na detailní poznání urbanisticky zajímavých celků – především zaměstnaneckého sídliště tzv. Liebiegova městečka v Liberci, tak i na poznání jednotlivých měst – nejvíce pozornosti bylo věnováno Liberci, dále byl průzkumu podroben Jablonec nad Nisou, Turnov a Lomnice nad Popelkou, dále se věnoval širším územním celkům – Frýdlantsku a Českolipsku a v neposlední řadě i Libereckému kraji jako celku. Každoročním výstupem byl elaborát, který se skládal ze dvou částí - úvodních kapitol, které přinášely historické, urbanistické a architektonické zhodnocení zkoumaného území. Na ně navazoval katalog vybraných objektů, v němž je kromě popisných, autorských a apod. informací shromážděna i bohatá obrazová příloha týkající se původních plánů, historické a aktuální fotodokumentace. Do podrobnosti katalogového listu bylo celkem zpracováno 270 objektů. Elaboráty jsou v tištěné podobě badatelsky přístupné na pracovišti NPÚ ÚOP v Liberci http://previous.npu.cz/uop-li/dokumentacni-sbirky/ a z větší části také v digitální podobě v datovém uložišti  NPÚ http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm.

Bylo zpracováno deset návrhů na prohlášení objektů za kulturní památky, z nichž zatím pouze ve dvou případech Ministerstvo kultury učinilo kladné rozhodnutí. Díky systematickému průzkumu bylo upozorněno na zajímavé regionální architekty a stavitele, mezi nimiž vyniká především osobnost Vladimíra Krýše z Turnova. Dále byly objeveny dosud neznámé stavby významných architektů, mj. secesní vila malíře Franze Wenzela Jägera od vídeňských architektů Franze von Krausse a Josefa Tölka v Raspenavě a dům malíře Karla Vika v Turnově od Jana Kotěry.

Kromě celé řady přednášek a článků byly nejvýraznějšími výstupy směrem k veřejnosti – výstava a katalog Liebiegové a Liberec vytvořené v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 2009 a četně reprízovaná publikace o divadle v Lomnici nad Popelkou , jablonecké radnici, o slavných vilách Libereckého kraje.