ÚOP v Brně
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Brně

Činnost a poskytované služby

Národní památkový ústav, který je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, vznikl splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003. Odbornou pomoc, poradenské a informační služby bezplatně poskytuje vlastníkům v péči o kulturní památky odborná organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1. Své služby při výkonu státní památkové péče poskytuje především prostřednictvím svých územních odborných pracovišť v hlavním městě Praze, ve Středočeském kraji (Praha), v Českých Budějovicích, v Plzni, v Pardubicích, v Ústí nad Labem, v Brně, v Olomouci a v Ostravě. Územní odborná pracoviště rovněž spravují státní hrady, zámky a další památkové objekty zpřístupněné veřejnosti.

 

Jak postupovat při obnově kulturních památek

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko územně příslušného okresního, popřípadě magistrátního úřadu. Tam se také může seznámit s odborně-metodickými publikacemi vydávanými Státním ústavem památkové péče v Praze pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturních památek.

2. Okresní úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření (odborném posudku) státního památkového ústavu. V tomto závazném stanovisku okresní úřad vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.

3. Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá okresní úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí okresního úřadu o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.

4. Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborníky ve státním památkovém ústavu z hlediska plnění podmínek stanovených okresním úřadem v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a dokumentace archivovaných státním památkovým ústavem. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky). Státní památkový ústav zpracovává svůj odborný posudek ke každé dokončené dokumentaci obnovy.

5. Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.

6. Vlastník kulturní památky předá jedno vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky státnímu památkovému ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely.