ÚOP v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Českých Budějovicích

Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité památky, jejich soubory, movité památky a mobiliární fondy, dochované historické prostředí, památkové rezervace, zóny nebo ochranná pásma.

Odbor péče o památkový fond se skládá z těchto oddělení:

Vedoucí odboru: Ing. arch. Naděžda Pálková, email: palkova@budejovice.npu.cz

Odbor péče o památkový fond dále:

 • plní úkoly metodického pracoviště pro úsek státní památkové péče v regionu, vykonává odborné expertizní služby, především pro státní správu a vlastníky kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích;
 • zpracovává odborné podklady pro orgány státní správy, pověřené výkonem památkové péče a koordinuje odbornou činnost ústavu pro jednotlivé správní obvody;
 • sleduje provádění komplexní péče o památkový fond na území regionu a dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy, u kulturních památek, ke kterým ústav vykonává právo hospodaření, poskytuje tuto pomoc odboru správy a obnovy památkových objektů ve správě NPÚ ú.o.p. České Budějovice a oddělením správ a údržby jednotlivých objektů;
 • vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek (dále jen „konzervace a obnova“), v rámci konzervace a obnovy památek dbá na náležité zajištěni odborné dokumentace před provedením zásahu, v jeho průběhu i po jeho dokončení, přitom respektuje koordinační úlohu pro oddělení archeologických památek a odboru evidence, dokumentace a informačních systémů;
 • spolupracuje s odborem správy a obnovy památkových objektů ve správě ústavu a jednotlivými památkovými objekty při obnově a údržbě kulturních památek k nimž ústav vykonává právo hospodaření, při pořizování příslušných průzkumů, koncepcí, studií a projektové dokumentace, zejména pomáhá s výběrem vhodných projektantů, zpracovatelů průzkumů i dodavatelů;
 • sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních památek včetně sledování a vyhodnocení použitých materiálů;
 • vyjadřuje se ve spolupráci s odborem evidence a dokumentace k žádostem o zrušení prohlášení věci za kulturní památku i k návrhům na prohlášení věci (nemovitých i movitých) za kulturní památky, též zpracovává vlastní návrhy na prohlášení, přitom respektuje koordinační roli odboru evidence a dokumentace, spolupracuje na výběru věcí určených k prohlášení za kulturní památky;
 • provádí koncepční i operativní činnosti směřující k záchraně ohrožených kulturních památek, zpracovává podklady pro Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v kraji;
 • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci programů Ministerstva kultury ČR na úseku památkové péče;
 • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů Krajského úřadu Jihočeského kraje na úseku památkové péče;
 • podílí se na prezentaci a popularizaci památkové péče v jednotlivých okresech, poskytuje pomoc obcím s rozšířenou působností při metodickém řízení činnosti konzervátorů a zpravodajů a při spolupráci s místními občanskými iniciativami, vyvíjejícími svoji činnost v oblasti ochrany a uchovávání hmotného kulturního dědictví;
 • připravuje koncepce územní památkové ochrany, návrhy prohlášení městských a vesnických památkových rezervací a zón, návrhy památkových ochranných pásem, provádí revizi, zpřesňování a digitalizaci dříve prohlášených památkových rezervací a zón a památkových ochranných pásem.