Přejít na: Obsah | Konec stránky

Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci

Historické jádro Prahy náleží mezi mimořádně hodnotné památkově chráněné sídelní areály zapsané na seznamu mezinárodního kulturního dědictví UNESCO. Z hlediska památkové ochrany požívá právní ochranu v rozsahu městské památkové rezervace, vyhlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., veškeré aktivity ve vztahu k archeologickým terénům podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci prezentuje výběrový soubor areálů, obsahující výrazněji nenarušené historické terény s archeologickými pozůstatky minulosti, jejichž památková hodnota je podložena a odůvodněna výsledky odborných výzkumů. Snaha definovat rozsah významných archeologických ploch a formulovat způsob jejich preventivní ochrany vychází ze závazků stanovených v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv). V současné době je v seznamu zahrnuto 137 významných archeologických ploch. Souhrnně se jedná o plochu 0,43 km2, což z celkové výměry Pražské památkové rezervace činní cca 5%.

Veřejnosti je materiál zpřístupněn formou katalogu ve formátu PDF (75 MB!). Jeho jednotlivé listy obsahují obrazové vymezení konkrétní významné archeologické plochy a textové informace (popis plochy, navržený režim ochrany, odůvodnění, komentář, atd.). Číslo významné archeologické plochy, a tedy příslušný list katalogu, lze vyhledat na vložených mapkách katastrálních území. Pro identifikaci významné archeologické plochy podle čísla popisného nebo čísla parcely slouží rejstřík.

Autor: NPÚ ÚOP HMP, verze 2010