Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Ředitelka územního odborného pracoviště v Kroměříži

PhDr. Jana SpathováPhDr. Jana Spathová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, obor historie – filozofie. Studia završila v roce 1981 státními závěrečnými zkouškami a následně v roce 1984 doktorátem. Její dosavadní profesní dráha je spjata výlučně s oborem památkové péče.

V letech 1981–2001 pracovala na Okresním úřadě v Uherském Hradišti nejprve jako inspektorka památkové péče, muzeí a galerií, od roku 1991 pak jako vedoucí oddělení kultury, památkové péče, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2001 do roku 2013 působila na Krajském úřadě Zlínského kraje, kde zastávala místo vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Od roku 2003 do roku 2005 postupně zpracovala koncepci účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji, dlouhodobý a střednědobý plán.

Svůj zájem zejména o památky lidového stavitelství, ale i sakrální a technické památky zúročila při nesčetných akcích památkové obnovy ve Zlínském kraji. Pro záchranu památek lidového stavitelství byla zvláště významná revitalizace a rehabilitace desítek vinohradnických staveb ve vesnické památkové rezervaci ve Vlčnově a ve Veletinách, ale i řady dalších objektů lidového stavitelství, které byly v havarijním stavu a slouží dnes návštěvnické veřejnosti (např. Památník J. A. Komenského a Muzeum zvěroklestičů v Komni, Muzeum tupeské keramiky). Z mimořádných akcí v rámci Integrovaného operačního programu je třeba jmenovat její účast na obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě a následně na vydání sborníků Nové objevy na Velehradě a Tak pomáhá zachovat (k restaurování presbytáře a transeptu baziliky).

Ve vlastních odborných aktivitách se zaměřuje zvláště na popularizaci památek lidového stavitelství, které jsou tématem, jemuž se věnuje systematicky a dlouhodobě. Od roku 2008 připravovala každoročně v rámci Zlínského kraje projekt uznání Lidová stavba roku, který si klade za cíl podpořit vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství na území Zlínského kraje. Podílela se na přípravách několika výstav k restaurování památek (např. Znovuzrozená krása), vydala publikace Památky Zlínského kraje, Stavební a umělecké památky Zlínského kraje, Lidové stavitelství Zlínského kraje, je spoluautorkou publikací Lékárna U Zlaté koruny, Slavné vily Zlínského kraje, tetralogie Lidové stavby známé neznámé. Od roku 2007 je spoluřešitelkou grantového úkolu MK ČR Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Soustavně časopisecky publikuje, účastní se soutěžních porot na různé architektonické projekty ve Zlínském kraji. V průběhu let byla či je členkou různých komisí a rad, zúčastnila se množství odborných seminářů, přednášek či workshopů. Aktivně se účastnila odborných konferencí doma i v zahraničí, především těch, které byly zaměřeny na problematiku lidového stavitelství.

Ředitelkou územního odborného pracoviště v Kroměříži je na základě výběrového řízení od 1. 2. 2013.