ÚOP v Liberci
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Liberci

Činnost a poskytované služby

NPÚ, Územní odborné pracoviště v Liberci

 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Libereckém kraji
 • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Libereckém kraji v plném rozsahu daném zákonem

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

 • zprostředkování odborného informačního servisu
 • plnění vědecko-výzkumné činnosti

Oddělení evidence dokumentace a informací

 • vedení, správa a evidence Ústředního seznamu kulturních památek, v části nemovité i movité na území Libereckého kraje
 • příprava podkladů v rámci řízení MK ČR o prohlášení a zrušení prohlášení věci za nemovitou/movitou kulturní památku
 • zpracování nově vzniklých a aktualizace stávajících evidenčních listů nemovitých/movitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů
 • provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu, včetně přípravy podkladů odborných vyjádření
 • podílí se na Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
 • poskytování územně analytických podkladů pro potřeby územního plánování

Oddělení dokumentace

 • vedení, správa a evidence dokumentačních sbírek
 • správa a vedení knihovních fondů
 • správa a vedení odborné spisovny
 • plnění Integrovaného informačního systému památkové péče IISPP
 • archivní rešerše
 • pořízení profesionální fotodokumentace

Referát GIS a MIS

 • správa, vedení a plnění Metainformačního systému NPÚ MIS
 • vedení map prostorové identifikace a map památkových rezervací a zón (jejich revize, aktualizace a digitální zpracování)
 • doplňování informací o mapové dokumentaci památek (zákresy a identifikace objektů v počítačové a digitální formě, Gis)
 • vyhotovování terénní prostorové identifikaci pomocí přístroje GPS

Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

 • provádění operativních a stavebně historických průzkumů
 • zajišťování odběrů dendrochronologických vzorků

 

Kompletní znění Statutu NPÚ upravující jeho činnost naleznete na http://previous.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/statut-organizace-npu/