ÚOP v Ostravě
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Ostravě

Ředitel územního odborného pracoviště v Ostravě

Mgr. Michal ZezulaMgr. Michal Zezula

V letech 1990–1992 studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě, jejíž studium zakončil v roce 1996 státní závěrečnou zkouškou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde rovněž v roce 2002 absolvoval studium archeologie. Od roku 2004 studuje doktorandské studium na Ústavu archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1997 nastoupil na pozici archeologa do Památkového ústavu v Ostravě (nyní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě), kde v letech 2003-2012 zastával funkci vedoucího odboru archeologie. K 1.11.2012 byl jmenován ředitelem ostravského územního pracoviště NPÚ.

Od roku 1997 vedl nebo se podílel na vedení řady archeologických výzkumů v historických jádrech měst moravsko-slezského pomezí (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Karviná-Fryštát) a v prostředí sakrálních staveb a areálů (opavské mendikantské kláštery, kostely v Branticích, Bohušově, Krnově-Kostelci, Moravské Ostravě, Starém Městě u Bruntálu aj.). Výsledky těchto výzkumů průběžně zpracovává v nálezových zprávách, je rovněž autorem či spoluautorem řady sdělení i rozsáhlejších studií v odborném tisku, kterými jsou získané poznatky zprostředkovávány veřejnosti. Jako spoluřešitel se podílí na plnění výzkumných úkolů NPÚ, v jejich rámci je mj. spolueditorem dvou odborných monografií. Aktivně se účastní odborných konferencí doma i v zahraničí, především těch, které jsou zaměřeny na problematiku archeologie středověkého města. V rámci své pracovní náplně a dalších aktivit se dále věnuje ochraně a popularizaci archeologického dědictví, organizačně a jako kurátor se podílel na několika výstavách (např. Cesta ke Zlaté bule sicilské, pořádaná Ostravským muzeem, p. o.).