Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památky západních Čech

Památky západních Čech

je název periodické a recenzované odborné edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu. Dne 28. listopadu 2014 rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání o zařazení sborníku do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Jak už název sám napovídá, tato edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. Z povahy věci jde o památkový fond především v dnešním Plzeňském kraji, ale v nezbytném širším geografickém a historickém kontextu, zahrnujícím i území sousedních krajů, včetně možných přeshraničních přesahů do Bavorska. Přijímány jsou rovněž příspěvky se související tématikou obecnějšího charakteru.

Vzhledem k očekávané rozmanitosti námětů, která vyplývá z typologické pestrosti památkového fondu, mají své místo v edici texty pojednávající například o urbanistických souborech a částech historické krajiny, o jednotlivých stavebních památkách různého typu, o historických zahradách, o dílech výtvarných umění a uměleckých řemesel. Pozornost je věnována rovněž novým poznatkům zjištěným v rámci stavebně-historických nebo restaurátorských průzkumů a archeologických výzkumů. Pokud jde o památkářskou praxi, vítány jsou ukázky úspěšné i neúspěšné památkové obnovy, na jejichž pozadí se sborník zaměří na otázky spolupráce vlastníků a uživatelů památek, samospráv, projektantů a specialistů z různých oborů  se státní památkovou péčí.

Památky západních Čech vycházejí jednou ročně, zpravidla na závěr roku, ve formátu A4 o rozsahu zhruba 70 stran. Tištěny jsou na křídovém papíře. Články jsou doprovázeny barevnými i černobílými fotografiemi, kresbami nebo mapami. Samozřejmou součástí každého odborného článku je poznámkový aparát, doplněný soupisem použité literatury, použitých pramenů a cizojazyčný souhrn.

Edice Památky západních Čech je otevřena všem autorům, nejen tedy zaměstnancům Národního památkového ústavu. Redakční uzávěrka pro podání autorského příspěvku (studie nebo zprávy) pro jeho publikaci v edici je vždy 30. 5.

Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Na odbornou úroveň edice dbá společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedají odborníci z Národního památkového ústavu a několika významných odborných institucí Plzeňského kraje.

Redakční rada pracuje v tomto složení: PhDr. Alena Černá (NPÚ, ÚOP v Plzni), Ing. arch. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), PhDr. Vratislav Ryšavý (nezávislý historik umění), Mgr. Petr Sokol (předseda redakční rady - NPÚ, ÚOP v Plzni), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění Akademie věd ČR).

Redaktor: Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D. (telefon: 377 360 918, 606 666 417, e-mail: chmelir.vaclav@npu.cz - pondělí, úterý, čtvrtek)

Redakční spolupráce a tajemník redakční rady: Mgr. Karel Matásek

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Adresa redakce: Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.: 377 360 926, e-mail: matasek.karel@npu.cz

Statut edice: PDF

Pokyny pro autory: PDF

Zásady redakčního a recenzního řízení: PDF

Edice Památky západních Čech je určena všem profesionálním i laickým zájemcům o hmotné kulturní dědictví a památkovou péči. Své čtenáře si najde asi především mezi památkáři, historiky architektury a umění, architekty i stavaři, restaurátory, archeology, představiteli obecních samospráv a krajské samosprávy, vlastníky a správci památek a bezpochyby i mezi studenty. Doufáme, že se stane inspirací a důležitým zdrojem informací i pro členy občanských sdružení zaměřených ve své činnosti na záchranu historických a uměleckých památek. Ve vztahu k širší veřejnosti může edice sehrát pozitivní roli tím, že upozorní na velký potenciál Plzeňského kraje v oblasti kulturní turistiky.

Vydavatel edice – územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu – uvítá sponzorské dary, finančně podporující vydávaní jednotlivých svazků edice. O poskytnutí takového daru se sepisuje smlouva, zaručující dárci, že jeho dar bude použit výlučně na jím sledovaný účel.

Vydané svazky

Památky západních Čech I – 2011 (ISBN 978-80-85035-06-3; doporučená prodejní cena: 85 Kč vč. DPH) vyšly v prosinci 2011, a to v nákladu 300 výtisků. V sídle vydavatele i v knihkupectvích je publikace již rozebrána. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

Památky západních Čech II - 2012 (ISBN 978-80-85035-38-4; doporučená prodejní cena: 100 Kč vč. DPH) vyšly v říjnu 2012, a to v nákladu 350 výtisků.

Památky západních Čech III - 2013 (ISBN 978-80-85035-40-7; doporučená prodejní cena: 140 Kč vč. DPH) vyšly v listopadu 2013, a to v nákladu 350 výtisků.

Památky západních Čech IV - 2014 (ISBN 978-80-85035-43-8; neprodejné) vyšly v listopadu 2014, a to v nákladu 200 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

Památky západních Čech V - 2015 (ISBN 978-80-85035-46-9; neprodejné) vyšly v říjnu 2015, a to v nákladu 300 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

Objednávka ke stažení: DOCX PDF

Podrobnější informace o vydaných svazcích: zde

Knihkupectví a další prodejci nabízející svazky edice Památky západních Čech:

Plzeň

Knihkupectví Kosmas, Klatovská 13

Knihkupectví Kosmas, U Letiště 2 (NC Borská pole)

Knihkupectví Ševčík, Solní 5-7

Praha

Knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1

Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34

Klatovy

Galerie Šiwa, náměstí Míru 63/I

Nepomuk

Kulturní a informační centrum, náměstí Augustina Němejce 126