ÚOP v Telči
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Telči

Ředitelka územního odborného pracoviště v Telči

PhDr. Martina VeseláPhDr. Martina Indrová

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním programu obecná teorie a dějiny umění a kultury – kulturologie, kde složila rovněž i státní rigorózní zkoušku. V současnosti dokončuje doktorandské studium na Ústavu památkové péče Fakulty architektury Českého vysokého učení technického pod vedením prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc., na téma Vznik a vývoj Jemnice ve středověku, památková ochrana města, a paralelně studuje doktorandské studium na Filozofické fakultě UK pod vedením PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., na téma Novostavby v historickém prostředí.

Do roku 2007 pracovala na odboru památkové péče ministerstva kultury v oddělení ochrany kulturních památek, od ledna 2008 zastává funkci náměstkyně pro výkon památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, od dubna 2012 je pověřena řízením pracoviště.

Vedla a koordinovala četné grantové projekty, byla spoluřešitelkou výzkumného úkolu č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století a v letech 2012–2015 je hlavním řešitelem projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.