Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Vznik ÚPS a její cíle

K 1.1.2013 došlo k zásadním organizačním změnám ve struktuře Národního památkového ústavu. Z důvodu šetření veřejných prostředků, ale zároveň s posláním ochrany a podpory národního kulturního dědictví dochází  v organizaci NPÚ k největším změnám od roku 2003.

Jedním z cílů reorganizace je vytvoření skutečně funkčního generálního ředitelství jako řídícího centra celé instituce a administrativní oddělení řízení odborné památkové péče a správ památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v rámci stále jediné státní příspěvkové organizace NPÚ. Systém tří sekcí nadefinovaných Statutem NPÚ zůstává na úrovni generálního ředitelství i nadále zachován – sekce památkové péče, sekce správ památkových objektů a sekce provozně ekonomická, zajišťující podpůrné činnosti pro obě základní činnosti NPÚ. V regionálních pracovištích je po restrukturalizaci NPÚ odborná památková péče prováděná Národním památkovým ústavem ze zákona o státní památkové péči i nadále zajišťovaná územními odbornými pracovišti se sídly v jednotlivých krajích, správa památek zpřístupněných veřejnosti, kterých je více než 100, je řízena ze čtyř nově vzniklých pracovišť – tzv.  územních památkových správ.

Jednou ze čtyř nově vzniklých územních památkových správ je územní památková správa na Sychrově, která spravuje 18 památkových objektů v krajích Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém. Jedná se konkrétně o tyto objekty:

Liberecký kraj: SH Bezděz, SH Grabštejn, SZaH Frýdlant, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SH Trosky, SZ Sychrov, SZ Zákupy. Královéhradecký kraj: SZ Hrádek u Nechanic, SZ Ratibořice, SZ Náchod, Hospital Kuks, SZ Opočno. Pardubický kraj: SH Litice, SZ Litomyšl, SH Kunětická hora, SZ Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina.

Hlavní poslaní ÚPS na Sychrově spočívá  v příkladné správě památkových objektů a mobiliárních fondů, které jsou v nich deponované. Současně musí hledat nové přístupy k ekonomickému využívání svěřeného státního majetku při dodržování a respektování všech podmínek památkové ochrany, a to se zaměřením především na kulturní, společenské a výchovně vzdělávací využití, čímž by aktivně přispívala k jeho udržitelnému rozvoji.

První čtvrtletí roku 2013 s sebou přineslo činnosti, které jsou především v obecné rovině organizace a řízení nasměrovány do sjednocování struktury a nastavování standardů, které mají přispět k vytvoření a řízení nového kvalitního a dobře fungujícího pracovního týmu.

Velká pozornost byla na objektech věnována zejména přípravě a nyní již průběhu turistické sezóny, kulturních akcí a zapojení do projektu tzv. Oživlých památek. V roce 2013 se mohou návštěvníci těšit na tato témata: Jarní větrání, Půdy, krovy, aneb jak se stavělo, Památky všemi smysly, Zločiny na hradech a zámcích, Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje, Sportovní výkony šlechty, Zimní radovánky – karnevaly, masopust a koulování. Stejně jako v minulých letech se mohou návštěvníci hradů a zámků těšit na Hradozámeckou noc, která proběhne 31.8. (více na www.hradozameckanoc.cz). Již tradičně se památkové objekty ve správě NPÚ připojí k celorepublikovým akcím: Mezinárodní den památek a historických sídel (18.4.-20./21.4.), Noc kostelů (24.5.), Dny evropského dědictví (7.–15. 9.), Víkend otevřených zahrad (8.–9.6.)

Některé z objektů se zapojí do mimořádného projektu Národního památkového ústavu, kterým je Rok francouzské kultury. V rámci tohoto roku bude na památkách nejenom ve správě NPÚ uspořádána řada výstav a doprovodných akcí, které vyvrcholí výstavou FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ - Dědictví šlechty. Rohanové, francouzské rody a země Koruny české, která bude potěšením pro frankofily i pro milovníky umění. V návaznosti na dosavadní realizace výstav, zaměřených na dějiny šlechtických rodů Rožmberků a Pernštejnů, se tento výstavní projekt uskuteční ve spolupráci se Správou Pražského hradu v tzv. Císařské konírně a potrvá od 22. listopadu 2013 do 23. února 2014. Nad projektem převzali záštitu ministryně kultury České republiky Alena Hanáková, hejtman Jihočeského kraje  Jiří Zimola i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V rámci cestovního ruchu se spolupráce promítá i do práce s dětmi a mládeží (např. projekty typu Namaluj si svůj hrad,…), při pořádání odborných seminářů (Život s památkami), v rámci publikační činnosti (díky podpoře ze strany Libereckého kraje vznikla řada publikací NPÚ).

Proběhla také první jednání se zástupci Krajského úřadu Královehradeckého, které mělo za cíl seznámit je  s koncepcí fungování územní památkové správy a nastolení vzájemné spolupráce mezi ÚPS na Sychrově a krajem. V Pardubickém kraji probíhala první jednání zaměřená pořádání 55. ročníku mezinárodního festivalu Smetanova Litomyšl,  jejichž výstupy byly deklarovány na tiskové konferenci Pardubického kraje, které se zúčastnil i ředitel ÚPS na Sychrově.

Působení ÚPS v rámci tří krajů nesmí být izolované a musí být nastavena vzájemná informovanost a účinná spolupráce s jednotlivými krajskými úřady a jejich odbory kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která by umožňovala i propagaci památek a kulturních akcí na nich ze strany jednotlivých krajů, shodně tak s dalšími kulturními institucemi, školskými zařízeními a tiskem.

V oblasti prezentace památkových objektu obecně je třeba klást důraz na kontinuální prezentaci všech památkových objektů, respektive jejich aktivit směrem k veřejnosti - návštěvníkům, ve všech druzích médií. A to jak na úrovních krajských, tak i na úrovni celostátní.

Jako další důležitý krok je třeba nastavit i spolupráci s představiteli médií, která působí v Královehradeckém a Pardubickém kraji a to nejenom prostřednictvím vedoucích správ jednotlivých památkových objektů, ale i pracovníka pro styk s veřejností  ÚPS na Sychrově, který má na starost tvorbu celkového mediálního obrazu územní památkové správy jako celku tak, aby se nabídka služeb rozšiřovala a zkvalitňovala. Úkolem je oslovit co nejvíce potenciálních zájemců a nalákat je k návštěvě památky, což jde ruku v ruce s nastaveným cílem marketingu ÚPS. Tím je zajištění co největšího podílu na trhu a vytvoření základny návštěvníků, kteří se budou opakovaně  a rádi na naše památky vracet.