Přejít na: Obsah | Konec stránky

O knihovně

2Knihovna NPÚ - generálního ředitelství je  veřejně  přístupnou základní  knihovnou se specializovaným  knihovním fondem a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Jsou v ní shromážděny fondy, které se začaly vytvářet po roce 1918 v souvislosti se zřízením Státního památkového úřadu. Byla vybudována nákupy, dary i pozůstalostmi. Po roce 1946 byla do ní převedena část fondu zrušené knihovny německého památkového ústavu v Liberci. V roce 1951 převzala fondy ze Státního fotoměřického ústavu. V letech 1958-1990 byla součástí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, od roku 1991 Státního ústavu památkové péče. Fondy zaměřené na obor ochrany přírody převzala nově vzniklá Agentura ochrany přírody a krajiny. Od ledna 2003 je knihovna součástí Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště (od ledna 2013 generálního ředitelství) a je zapsána pod evidenčním číslem 4556/2003 v evidenci MK ČR podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna má přidělenu siglu ABE320.

Knihovna uchovává fond monografií a periodik domácí i zahraniční provenience z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, konzervace a restaurování památek. Významnou část knihovního fondu tvoří soupisy historických a uměleckých památek a kontinuální sbírky periodik, vydávané mnohdy se stoletou tradicí. Fond zahrnuje rovněž regionální literaturu, zčásti staršího data vydání včetně 19. století. Ze speciálních druhů dokumentů jsou ve fondu průvodcovské a metodické texty, závěrečné práce z pomaturitního studia památkové péče, publikace k problematice údržby a ochrany památek, zprávy a studie, materiály z konferencí, sympozií a odborných seminářů. Fond je doplňován nákupy, prostřednictvím výměny a dary. Knihovna měla k 31. 12. 2015 přes 36 800 svazků. Roční přírůstek knihovny je circa 800 jednotek. Přehled aktuálně odebíraných časopisů najde zde.

Knihovna poskytuje služby především pracovníkům NPÚ a dále všem z řad odborné i laické veřejnosti. Starší fond, časopisy a výstavní katalogy jsou půjčovány pouze prezenčně ve studovně. V knihovně je k dispozici lístkový katalog: časopisů, jmenný a předmětový, které jsou aktuální do konce roku 2009. Knihovní fond byl v letech 2003-2011 zpracováván v knihovnickém databázovém systému T-Series. Od roku 2012 probíhá katalogizace a rekatalogizace v knihovnickém systému Tritius. Zkatalogizovaný fond je přístupný v elektronickém katalogu Carmen.

Od roku 1966 jsou vydávány ročenky Bibliografie památkové péče, sledující oborovou bibliografii od roku 1961. Postupně byly vydány svazky za roky 1961/1962, 1963/1964, 1965, 1966, 1967, 1978, 1979, 1980/1981, 1982 až 1986. Bibliografie za rok 1992 byla zpracována formou podílu na České uměleckohistorické bibliografii, vydávané Ústavem dějin umění AV ČR. V průběhu následujících let byly ve spolupráci s redakcí časopisu Zprávy památkové péče vydány ročníky Bibliografie památkové péče za léta 1993 až 2007, průběžně se zpracovávají další ročníky. Datová základna bibliografie je od ročníku 1994 přístupná v elektronickém katalogu. Od roku 2004 se zpracovává jen článková bibliografie. V roce 2012 byla stávající data převedena ze systému Monumnet do knihovnického systému Tritius, v kterém pokračuje další zpracovávání. Pro efektivní hledání článků využijte Carmen – hlavní katalog, kde naleznete i články z jiných územních pracovišť.

Knihovna poskytuje služby především pracovníkům NPÚ a dále všem z řad odborné i laické veřejnosti. Starší fond, časopisy a výstavní katalogy jsou půjčovány pouze prezenčně ve studovně. V knihovně je k dispozici lístkový katalog: časopisů, jmenný a předmětový, které jsou aktuální do konce roku 2009. Knihovní fond byl v letech 2003-2011 zpracováván v knihovnickém databázovém systému T-Series. Od roku 2012 probíhá katalogizace a rekatalogizace v knihovnickém systému Tritius. Zkatalogizovaný fond je přístupný v elektronickém katalogu http://iispp.npu.cz/carmen/upCarmen.