Přejít na: Obsah | Konec stránky

Žádáme o dotaci na kulturní památku

Velmi důležitou otázkou při obnově kulturních památek nebo objektů v památkových území jsou samozřejmě finanční prostředky. Tak jako u jiných věcí, včetně nemovitostí platí princip – vlastnictví zavazuje – takže hlavní tíha odpovědnosti za stav majetku přísluší jeho vlastníkovi. Toto plně platí i v oblasti kulturního dědictví. Protože uchování kulturního dědictví je i veřejným zájmem, jsou každoročně připravovány podmínky pro finanční pomoc vlastníků, při procesu obnovy nebo záchrany kulturního dědictví.

Možnost přiznat příspěvek je zakotvena přímo v památkovém zákoně, v jeho § 16, kde se uvádí, že vlastníkovi kulturní památky může být na základě jím připravené žádosti poskytnut příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění anebo tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

Příspěvky jsou poskytovány z nejrůznějších programů, z fondů krajů nebo obcí.

Je potřebné vědět, že Národní památkový ústav žádné příspěvky poskytovat nemůže, není výkonným orgánem státní správy, naopak –  pro objekty, které jsou v jeho péči také musí o příspěvky na obnovu žádat. To ale neznamená, že NPÚ není do procesu přidělování prostředků nijak zapojen.

Příspěvky jsou přiznávány samozřejmě výhradně na takové úpravy a zásahy, které jsou v souladu s metodicky správnými principy a skutečnou potřebou. Z tohoto důvodu bývá standardní součástí žádosti buď přímo doporučení NPÚ nebo závazné stanovisko výkonného orgánu památkoév péče, které je vydáváno na základě písemného podkladu NPÚ. Pracovníci NPÚ jsou také obvykle členy komisí, které jsou pro transparentnost rozdělování finančních příspěvků zřizovány těmi subjekty, které konkrétní příspěvky přidělují anebo jsou k práci takových komisí přizývaní, protože znají konkrétní situaci v terénu a mají i schopnost účinně spolupracovat při určování priorit. Je totiž téměř pravidlem, že žádosti o poskytnutí příspěvku v souhrnu vysoce překračují reálné možnosti jednotlivých fondů, ze kterých jsou příspěvky poskytovány.

Podrobnosti o poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky stanoví vyhláška č. 66/1988 Sb., kde jsou blíže popsány doklady, které je třeba doložit k žádosti o poskytnutí příspěvku (v § 11 – 15). Patří k nim zejména bližší specifikace druhu, rozsahu, způsobu, plánovaného termínu provedení prací a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek a fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek a další podklady podle povahy programu.

Přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech uvádějí například stránky Ministerstva kultury v rubrice Granty a dotace. Protože se v jednotlivých letech obecné podmínky mírně upravují a také se mění i termíny, do kterých jsou žádosti pro jednotlivé programy přijímány, doporučujeme studovat podrobnější informace přímo na těchto stránkách MKČR.

Obdobně je potřebné hledat aktuální informace na stránkách krajských úřadů podle územní příslušnosti.

Například pro území hl. města Prahy jsou informace uváděny na stránce http://pamatky.praha-mesto.cz/GRANTY a http://pamatky.praha-mesto.cz/POTREBUJI-VYRIDIT.

Obecnou informaci a konzultaci o možnostech získat finanční příspěvky samozřejmě poskytují i pracovníci NPÚ podle územní příslušnosti kulturních památek, kteří doporučí i aktuální kontakty na úřady, které příspěvky poskytují a případně přímo na jejich stránky s aktuálními formuláři.