Přejít na: Obsah | Konec stránky

Chráníme movitou kulturní památku

Ochrana movité kulturní památky

Pro ochranu movitých kulturních památek stanoví stát zákonem č. 20/1987 Sb. povinnosti zejména vlastníkům kulturních památek, ale i všem občanům a obyvatelům České republiky a institucím, které svou činností ovlivňují ochranu movitých kulturních památek. Základními pravidly pro ochranu movité kulturní památky jsou ustanovení § 9, § 11 a zejména § 14 zákona č. 20/1987 Sb.

Každá movitá národní kulturní památka je zároveň movitou kulturní památkou. Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, stanovující ochranu movitých kulturních památek se proto vztahují i na movité národní kulturní památky.

Oznamovací povinnost vlastníka movité kulturní památky

Významný vliv na ochranu movité kulturní památky mají zejména ustanovení oznamovacích povinností dané § 12 zákonem č. 20/1987 Sb. Shodné povinnosti se vztahují také na vlastníka movité národní kulturní památky.

Oznamovací povinnost vlastníka movité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky

Vlastník kulturní památky je podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb. povinen oznámit NPÚ každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Shodná povinnost se vztahuje také na vlastníka movité národní kulturní památky.

Ústřední seznam kulturních památek České republiky vede generální ředitelství NPÚ. Uvedené změny má proto vlastník dotčené kulturní památky nebo národní kulturní památky oznámit buď písemně na adresu generálního ředitelství NPÚ (Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana) nebo elektronicky (edis@up.npu.cz, případně up@up.npu.cz).

Přemístění movité kulturní památky

Movitou kulturní památku nebo také její součást (příslušenství) lze přemístit. Přemístění kulturní památky upravuje ustanovení § 18 zákona č. 20/1987 Sb. V případě, že se u movité kulturní památky jedná o přemístění z veřejně přístupného místa na místo veřejně nepřístupné musí vlastník dotčené kulturní památky předem požádat o schválení přemístění územně příslušný krajský úřad, který si před vydáním svého rozhodnutí vyžádá vyjádření NPÚ. Shodná povinnost se vztahuje také na vlastníka movité národní kulturní památky. V ostatních případech je vlastník vázán pouze dodatečnou oznamovací povinností vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky.

Do třiceti dnů ode dne, kdy k přemístění movité kulturní památky nebo movité národní kulturní památky, případně jejich součásti (příslušenství) došlo, je jejich vlastník povinen tuto skutečnost oznámit generálnímu ředitelství NPÚ (viz kapitolu Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky).

Prodej movité kulturní památky a movité národní kulturní památky – předkupní právo státu

Zvláštním ochranným opatřením je předkupní právo státu pro movité kulturní památky a movité národní kulturní památky (úplatné nabytí do státního vlastnictví) dané § 13 zákona č. 20/1987 Sb. V případě, že se nejedná o prodej mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky, je vlastník, který zamýšlí prodej movité kulturní památky nebo movité národní kulturní památky, povinen ji nejprve nabídnout ke koupi Ministerstvu kultury ČR. Pro kladné vyjádření ministerstva kultury je stanovena lhůta tři měsíce, po jejím uplynutí předkupní právo státu pro daný prodej zaniká.

Ministerstvo kultury může uplatnit právo státu na přednostní koupi movité kulturní památky nebo movité národní kulturní památky, která mu nebyla nabídnuta, do tří let od prodeje takové movitosti.